PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Úvod do evropských studií II B - AHES2004
Anglický název: Introduction to European Studies II B
Zajišťuje: Ústav světových dějin (21-USD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AHES1004
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Jiří Janáč, Ph.D.
Prerekvizity : AHES2003
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: USDVALKO (21.04.2010)
Základním cílem je podat ucelený přehled o základních historických, politických a kulturně ideových faktoprech, jež od
konce 18. stoeltí do současnosti utvářely podstatu evropské civilizace. Zásadní vliv pro evropský vývoj mělo 19. stoeltí, v
němž se rodily vlivné koncepty, které se projevovaly, byť často v modifikované (mnohdy radikálnější podobě) ve 20. sotletí.
Mnohé z těchto nových myšlenek se utkaly se starými, konzervativními, které ale neztrácely svůj vliv na značnou část
evropské populace. Evropská civilizace tak absorbovala myšlenkové tradice, které stály často proti sobě (například
náboženství versus ateismus, konzervativismus versus liberalismus etc.) a vztvářely ve státech, společenských skupinách,
rodinách atd. značné napětí. Tato myšlenková mnohost je jedním z typických rysů evropského myšlení dodnes.

Tématické vymezení:

- Velká francouzská revoluce a její ideové koncepty
- Vůdčí myšlenkové koncepty 19. století: konzervativismus versus liberalismus
- Romantismus a iracionalismus jako reakce na "věk rozumu"
- Evropa náboženská či sekularizovaná?
- Zrod moderního nacionalismu a jeho dopady pro evropské dějiny 19. a 20. století
- Vzestup dělnického hnutí: marxismus a socialismus
- Zrození občanské společnosti
- Význam vědy a techniky pro rozvoj evropského kontinentu
- Sociální darwinismus, rasismus a kolonialismus: Evropané a jiné rasy
- Feminismus a emancipace žen jako historický fenomén
- Totalitarismus jako fenomén dějin 20. stoeltí
- Neoliberalismus (neokonzervativismus) a příčiny jeho vyniku
- Střet civilizací versus konec dějin: politcké ideologie na přelomu 20. a 21. století
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Jaromír Soukup, Ph.D. (11.10.2012)

Požadavkem ke splnění předmětu je esej v rozmezí 5 normostran.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK