PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Proměny evropské identity II - AHES1032
Anglický název: Changes in European Identity II
Zajišťuje: Ústav světových dějin (21-USD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Jaroslav Ira, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Jaroslav Ira, Ph.D.
Prerekvizity : AHES1031
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jaroslav Ira, Ph.D. (12.02.2015)
Navazující cyklus přednášek a seminářů uchopuje téma evropské identity v perspektivě prostoru a jinakosti.
Vychází z poznatku, že identita Evropy a Evropanů se zásadním způsobem opírá o konstrukce svých hranic
a ustavičné vymezování se vůči jiným kulturám a civilizacím. V první části se proto kurz zaměří na procesy
konstrukce jiného prostoru (Orient), ale také na konstrukce prostorů přechodných, mezních, poloevropských
(Balkán, východní Evropa). Odtud vede cesta k problematizaci Evropy jako stejnorodého prostoru, kterou lze
vést např. v rovině diskusí o tzv. "evropském městě", či na příkladu srovnání odlišných vnímání Evropy, ale
i postojů k ní, ze strany různých evropských národních společností. V neposlední řadě se kurz pokusí uchopit
téma evropské identity také z pohledu neevropského.


Rámcové tématické okruhy

- Kulturní mapování Evropy
- Evropa a orient/alismus- Evropa a islám
- Konstrukce Balkánu
- Konstrukce střední a východní Evropy
- Koncept "evropského města"
- Představy Evropy v národních perspektivách
- Vnímání Evropy očima ne-evropanů

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Jaroslav Ira, Ph.D. (12.02.2019)

 

Předmět je zakončen zkouškou. Podmínkou připuštění ke zkoušce je povinná docházka (max. tři absence) a aktivní přístup v hodinách (pravidelná četba povinných textů do hodiny a následná diskuze, plnění dílčích úkolů a referátů). Zkouška proběhne formou seminární práce, jejíž úroveň bude určovat výslednou známku. Seminární práce musí mít rozsah 7 - 10 normostran (písmo Times New Roman 12/Calibri 11, řádkování 1,5, okraje 2,5 cm), měla by obsahovat titulní stránku či hlavičku, standardní vědecký aparát (seznam použité literatury a jiných zdrojů, řádné odkazy) a měla by svým stylem odpovídat odbornému textu (logická struktura, zřetelné vymezení tématu, ústředního argumentu, cíle či otázky, dostatečným množstvím literatury podložená argumentace). Žánrově může být práce pojata jako vědecký esej, reflexe literatury či drobná studie. Tematicky by se měla vztahovat k otázkám probíraným v letním či zimním semestru kurzu, popř. k jiným tématům, které úzce souvisejí s problematikou evropské identity. 

Kritéria hodnocení seminární práce:

- Tematická relevance (6b)

- Zřetelně formulované téma a cíl práce (6b)

- Srozumitelná, logicky konzistentní a přesvědčivá argumentace (6b) 

- Podepřenost argumentace v použitých zdrojích (6b)

- Hloubka analytického vhledu či interpretace (6b)

- Úroveň citační praxe, správnost vědeckého aparátu a bibliografie (6b)

- Přehledná a logická struktura práce (6b)

- Stylistická a jazyková úroveň (pravopis, odborný styl) (5b)

- Grafická úroveň (3b)

 

Stupnice bodů a známek:

   50 - 43 b: 1

   42 - 34 b: 2

   33 - 25 b: 3

   24 -  0 b: 4

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Jaroslav Ira, Ph.D. (15.02.2015)

 

BOER, Pim den et al. (eds.): Europäische Erinnerungsorte. München: Oldenbourg, 2012. 3 sv.

CARDINI, Franco: Evropa a islám. Praha: NLN 2004.

EDER, Klaus, SPOHN, Willfried (Eds.): Collective Memory and European Identity. The Effects of Integration and Enlargement. Aldershot & Burlington: Ashgate 2005.

FONTANA, Josep: Evropa před zrcadlem. Praha: NLN, 2001.

HAVELKA, Miloš: Západní, východní a střední Evropa jako kulturní a politické pojmy. Plzeň: Západočeská univerzita 2000.

ICHIKO, Atsuko, SPOHN, Willfried (Eds.): Entangled Identities. Nations and Europe. Aldershot & Burlington: Ashgate 2005.

KLUSÁKOVÁ Luďa, SCHOLZ Milan (eds.): Pojetí prostoru v historické perspektivě. Praha: Karolinum 2011.

LENGER, Friedrich - Tenfelde, Klaus (eds): Die europäische Stadt im 20. Jahrhundert Wahrnehmung - Entwicklung - Erosion. Köln: Böhlau, 2006.

MALMBORG, Mikael af; STRATH Bo (eds.): The Meaning of Europe: Variety and Contention within and among Nations, Berg: Oxford-New York 2002.

NEUMANN, Iver B.: Uses of the other: "The East" in European identity formation. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1999.

RIFKIN, Jeremy: Evropský sen, Praha: ELK, 2005.

SAID, Edward W.: Orientalismus: západní koncepce Orientu. Praha: Paseka, 2008

STRATH Bo (ed.): Europe and the Other and Europe as the Other. Bruxelles: Peter Lang, 2000.

TODOROVA, Marija: Imagining the Balkans. Updated ed. Oxford: Oxford University Press, 2009.

WINTLE, Michael (ed.): Imagining Europe: Europe and European civilisation as seen from its margins and by the rest of the world, in the nineteenth and twentieth centuries. Bruxelles: Peter Lang, 2008.

WOLFF, Larry: Inventing Eastern Europe: the map of civilization on the mind of the Enlightenment. Stanford, California: Stanford University Press, 1994.

 

Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Jaroslav Ira, Ph.D. (12.02.2015)

Výuka bude kombinovat přednášky a případové studie ze strany vyučujícího se seminární formou práce (diskuse, rozbor literatury, drobné referáty)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK