PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Proměny evropské identity I - AHES1031
Anglický název: Changes in European Identity I
Zajišťuje: Ústav světových dějin (21-USD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:ústní
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Jaroslav Ira, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Jaroslav Ira, Ph.D.
P//Je prerekvizitou pro: AHES1032
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jaroslav Ira, Ph.D. (03.10.2014)
Úvodní cyklus přednášek a seminářů uchopuje téma evropské identity v perspektivě vztahu evropské společnosti
ke své minulosti. Po úvodní diskusi o termínu evropské identity, stručném nástinu vývoje ideje a pojmu Evropy
a procesů europeizace především v kulturně-symbolické rovině, se kurz soustředí na několik typických okruhů,
v nichž minulost vystupuje jako společensky relevantní látka: problém evropské paměti, otázka psaní a konstrukce
specificky evropských dějin, myšlenka tzv. evropských míst paměti a koncepce i praxe evropského kulturního dědictví.
Studenti a studentky se tedy budou zabývat především meta-reflexí evropských dějin, přičemž se jednak seznámí
s některými novějšími přístupy a koncepty soudobé historiografie a společenských věd, a jednak se připraví na účast
v intelektuálních debatách i praktických projektech, které považují minulost za důležitý zdroj kolektivních identit
či nástroj jejich utváření a proměny.

Rámcové tématické okruhy

- Pojem evropské identity
- Idea a koncept Evropy
- Procesy Evropeizace
- Konstrukce evropských dějin
- Evropské kulturní dědictví
- Problémy evropské paměti
- Evropská "místa paměti"
- Evropské hodnoty a pilíře


Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Jaroslav Ira, Ph.D. (27.09.2012)

Účel předmětu spočívá v hlubším a kritickém porozumění evropským dějinám a dějinám Evropy v globálním pohledu, a to v perspektivě identit, které poslouží jako ústřední analytické a interpretační schéma. Výuka se proto nezaměří na faktografický přehled (základní orientace v evropských dějinách se u studentů HES již předpokládá), nýbrž na kreativní práci s historickou látkou s využitím přístupů a konceptů společenských věd. Předmět by měl mj. rozšířit perspektivy studentů a studentek ve vztahu k jejich bakalářským tématům. 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Jaroslav Ira, Ph.D. (05.10.2012)

V zimním semestru skládají studenti zkoušku. Letní semestr je zakončen zkouškou a klauzurní prací.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Jaroslav Ira, Ph.D. (03.10.2015)

 

BOER, Pim den et al. (eds): Europäische Erinnerungsorte. München: Oldenbourg, 2012. 3 sv. 

CARDINI, Franco: Evropa a islám. Praha: NLN 2004.

FLIGSTEIN, Neil. Euro clash: the EU, European identity, and the future of Europe. Oxford: Oxford University Press, 2008..

FONTANA, Josep: Evropa před zrcadlem. Praha: NLN 2001.

FORNÄS, Johan. Signifying Europe. Bristol: Intellect, 2012.

HORYNA, Břetislav: Idea Evropy. Pohledy do filosofie dějin. Praha: Argo 2001.

IM HOF, Ulrich: Evropa a osvícenství. Praha: NLN:2001.

MALMBORG, Mikael af; STRATH Bo (eds.), The Meaning of Europe: Variety and Contention within and among Nations, Berg: Oxford-New York 2002.

PAKIER, Małgorzata, STRATH, Bo (eds.): A European memory? contested histories and politics of remembrance. New York: Berghahn Books, 2010.

PEDERSEN, Thomas. When culture becomes politics: European identity in perspective. Aarhus: Aarhus University Press, 2008.

POMIAN, Krzysztof: Evropa a její národy. Ve znamení jednoty i různosti. Praha: Mladá fronta 2001.

RIFKIN, Jeremy: Evropský sen, Praha: ELK 2005.

STRATH Bo (ed.), Europe and the Other and Europe as the Other. Bruxelles: Peter Lang, 2000.

TILMANS, Karin; VREE Frank vav; WINTER Jay (eds.), Performing the Past: Memory, History, and Identity in Modern Europe, Amsterdam University Press 2010.

TODOROV, Tzvetan. Strach z barbarů: kulturní rozmanitost, identita a střet civilizací. Praha: Paseka, 2011.

WINTLE, Michael J. The image of Europe: visualizing Europe in cartography and iconography throughout the ages. New York: Cambridge University Press, 2009.

 

Kolektivní monografie CLIOHRES.net (www.cliohres.net)

Vybraná hesla z portálu EGO (www.ieg-ego.eu)

 

+ celá řada dalších českých a cizojazyčných textů, které se vztahují k jednotlivých tématům nebo k teoretickému rámci předmětu.

Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Jaroslav Ira, Ph.D. (26.09.2012)

Výuka bude kombinovat přednášky a případové studie ze strany vyučujícího se seminární formou práce (diskuse, rozbor literatury, drobné referáty) 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Jaroslav Ira, Ph.D. (05.10.2012)

Zkouška v zimním semestru proběhne formou ústního pohovoru vycházejícího z předloženého seznamu přečtené literatury (povinné literatury a literatury čtené v hodinách + zvolené doporučené literatury). Student/ka na základě četby a poznatků z přednášek dokáže samostatně a s přiměřenou mírou porozumění pojednat o základních tématech probíraných v podzimní části kurzu. Součástí hodnocení je také docházka (max. tři absence) a aktivní přístup v hodinách (četba, diskuze, dílčí úkoly).

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Jaroslav Ira, Ph.D. (27.09.2012)

Schopnost četby v cizím jazyce. Základní orientace v dějinách Evropy. 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK