Evropská kultura a vzdělanost I A - AHES1029
Anglický název: European Culture and Scholarship I A
Zajišťuje: Ústav světových dějin (21-USD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:ústní
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 15 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Václav Drška, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Václav Drška, Ph.D.
Mgr. Tomáš Masař, Ph.D.
doc. PhDr. Dana Picková, CSc.
doc. PhDr. František Stellner, Ph.D.
PhDr. ThLic. Drahomír Suchánek, Th.D., Ph.D.
P//Je prerekvizitou pro: AHES1030
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Jaroslav Valkoun, Ph.D. (23.10.2019)
Cílem předmětu je seznámit posluchače s hlavními trendy evropského kulturního a vzdělanostního vývoje. Důzraz bude <br>
kladen na díla těch autorů a umělců, kteří se trvale zařadili mezi mezi základní prvky evropského kulturního dědictví. Vývoj <br>
myšlení a kultury od středověku do skončení raného novověku interpretuje rozhodující myšlenkové a umělecké směry, <br>
které jsou součástí evropské tradice a identity, jako je odkaz křesťanské civilizace a evropského racionalismu, jenž se <br>
formoval od počátků renesance prostřednictvím děl velkých filozofů a umělců raného novoěku, u nichž je patrný postupný <br>
přechod od důrazu na transcendentno k pozemským záležitostem a k člověku jako centru světa. Již v předvečer <br>
francouzské revoluce byly tyto dvě tendent¨ce evropského myšlení patrné a projevovaly se velmi výazně ve společnosti, <br>
politice, hospodářství, umění atd.<br>
<br>
Tématické vymezení:<br>
- Antické zdroje evropské vzdělanosti<br>
- Raně křesťanské a románské umění, kultura a architektura<br>
- Scholastika a její vliv na středověkou společnost<br>
- Gotické umění, kultura a architektura<br>
- Tomismus, scotismus a ockhamismus- vztah k politickým koncepcím středověku<br>
- Evropská renesance a humanismus: politická teorie umění evropského Západu<br>
- Duchovní kultura a politické myšlení řecko-ortodoxního Východu: Byzanc a šíření byzantské kultury a vzdělanosti<br>
- Nástup protireformace a baroka<br>
- Rokoko, barokní klasicismus a klasicismus
- Ekonomický liberalisnmus
- Evropa v době osvícenství: filozofie, kultura a věda 18. století
- Velká francouzská revoluce a její vliv na kulturu a umění v Evropě: empír a novoklasicismus
- Závěrečné shrnutí <br>

Základní literatura:
Störig, Hans Joachim, Malé dějiny Filozofie, Praha 1991
Suchánek, Drahomír; Drška, Václav, Církevní dějiny. Antika a středověk, Praha 2013
Le Goff, Jacques, Středověká imaginace, Praha 1998
Bahounek, J., Politické myšlení sv. Tomáše, Brno 1995
Grün, A., Svatý Benedikt z Nursie. Učitel duchovního života, Praha 2004
Karfík, F. – Němec, V. – Vilím, F. (ed.), Křesťanství a filozofie (Postavy latinské tradice), Praha 1994
Kenny, A., Tomáš Akvinský, Praha 1993
Le Goff, J., Svatý František z Assisi, Praha 2004
Le Goff, J., Intelektuálové ve středověku, Praha 1999
Le Goff, J., Středověká imaginace, Praha 1998
Le Goff, J., Středověký člověk a jeho svět, Praha 1999
Le Goff, Zrození očistce, Praha 2003
Sousedík, S., Jan Duns Scotus, Hlavní rysy jeho metafyziky, in: Křesťanství a filozofie, s. 139 an.
Sousedík, S., Jan Duns Scotus: Doktor subtilis a jeho čeští žáci, Praha 1989

BAROKO. Architektura. Sochařství. Malířství, red. Rolf Toman, Praha 2007
DELEUZE, Gilles, Záhyb: Leibniz a baroko, Praha 2014
KALISTA, Zdeněk, Tvář baroka, Praha 2004
MIKEŠ, Vladimír, Divadlo francouzského baroka, Praha 2001
POJAR, Miloš, Reformace a protireformace ve střední Evropě. (K náboženské toleranci v 16. a 17. století), in: Problém tolerance v dějinách a perspektivě, Praha 1995, s. 44-75
BIEGEL, Richard, Mezi barokem a klasicismem: proměny architektury v Čechách a Evropě 2. poloviny 18. století, Praha 2012
BLUNT, Anthony, Art and architecture in France 1500-1700, New Haven 1999
GOETHE, Johann Wolfgang, Z mého života. Báseň i pravda, Praha 1998
HREBIKOVÁ, Anežka, STELLNER, František, K tematickému zaměření divadelních her Kateřiny Veliké, in: Slovanský přehled 101, 2015, č. 1, s. 95-123
KITSON, Michael, Barok a rokoko, Praha 1972
WUNDRAM, Manfred, Andrea Palladio: 1508-1580: pravidla harmonie, Praha 2009
BRAUDEL, Fernand, Dynamika kapitalismu, Praha 1999
HOLMAN, Robert a kol., Dějiny ekonomického myšlení. 4. vydání, Praha 2017
LOEWENSTEIN, Bedřich, Ekonomizace pokroku v 18. století: blahobyt a civilizace, in: ČČH 100, 2002, č. 1, s. 55-73
PAULINYI, Ákos, Průmyslová revoluce, Praha 2003
RAPHAEL, David D., Adam Smith, Praha 1995
SMITH, Adam, Pojednání o podstatě a původu bohatství národů, ed. Vladimír Irgl, Praha 2001, 2016


Adorno, Theodor W., Horkheimer, Max: Dialektika osvícenství, Oikoymenh, Praha 2009.
Halada, Jan: Osvícenství – věk rozumu, SPN, Praha 1984.
Im Hof, Ulrich: Evropa a osvícenství, NLN, Praha 2001.
Tunstall, Kate E.: Blindness and enlightenment: an essay, Continuum, New York, London 2011.
Hunt, Lynn. Francouzská revoluce: politika, kultura, třída, CDK, Brno, 2007.
Ozouf, Mona. Revoluční svátky: 1789-1799, CDK, Brno 2006.
MADL, Claier, TINKOVÁ, Daniela (eds.). Francouzský švindl svobody, Francouzská revoluce a veřejné mínění v českých zemích, Kosmas, Praha 2013.
HANUŠ, Jiří, VLČEK, Jaroslav (eds.). Interpretace francouzské revoluce, CDK, Brno 2004.
PEŠKOVÁ, J., ZÁLOHA, J. Ohlasy Velké francouzské revoluce v hudbě. Katalog pramenů ze schwarzenberské hudební sbírky v Českém Krumlově, NK, Praha 2006.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Václav Drška, Ph.D. (06.10.2019)

Písemná zkouška - uzavřený test v rozsahu přednášeného učiva a prostudované literatury dle požadavků vyučujících.