PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Historický vývoj Evropy v komparativní perspektivě I - AHES1027
Anglický název: Historical Development of Europe in Comparative Perspective I
Zajišťuje: Ústav světových dějin (21-USD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Jaroslav Ira, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Zuzana Bolerazká
Mgr. Jan Brandejs
PhDr. Marcela Hennlichová, Ph.D.
Mgr. Jaroslav Ira, Ph.D.
P//Je prerekvizitou pro: AHES1028
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Bolerazká (02.10.2019)
Předmět je uspořádán do tří základních bloků. První blok si klade za cíl představit možnosti studia dějin evropského středověku v komparaci s ohledem na procesy probíhající od konce antiky až po počátek renesance. Postihuje jistou vnější nestabilitu v dějinách společnosti raného středověku, kontrastující s vnitřní tendencí ke konzervativnímu smýšlení. Rozšíření "ekumeny Západu" na prostor většiny evropského kontinentu učinilo její součástí oblasti, jež nemohly těžit z bezprostřední antické tradice, došlo zde tedy k zásadní kulturní proměně, jejíž důsledky vnímáme dodnes. Hlavní náplní druhého bloku bude vyložit studentům vývoj státních struktur a panovnické ideologie ve středověku. Na základě tří modelů reprezentovaných západní (západokřesťanskou) civilizací, Byzancí a Ruskem budou představeny klíčové momenty vývoje jednotlivých kulturních okruhů a jejich dopad na transformaci systému vlády především během vrcholného a pozdního středověku. Pomocí komparativní metody následně bude na těchto příkladech znázorněno, čím se jednotlivé společnosti, ačkoliv vycházející z podobných kořenů, od sebe lišily a jak vznikaly v západokřesťanské Evropě předpoklady k jejímu pozdějšímu bouřlivému rozvoji v době novověku. Třetí blok ukazuje výhody srovnávací perspektivy na příkladě procesů a fenoménů, jež zásadně ovlivnily charakter evropské společnosti v raně-novověkém období. Renesanci představuje z hlediska regionálních zvláštností, daných různými podobami jejího šíření ze severoitalského prostředí, a zároveň ji staví do globálního srovnání s analogickými jevy v jiných civilizacích. Raně-novověký proces urbanizace a změnu politického významu měst pojímá z pohledu nerovnoměrnosti sociálně-ekonomického vývoje a v úzké souvislosti s odlišnými cestami utváření moderních centralizovaných států v Evropě. Formování moderních států a absolutismus jako specifický typ politického systému budou předmětem poslední přednášky.<br>

2. října: Úvod: Komparativní přístup v dějinách (Mgr. Jaroslav Ira, Ph.D.)

9. října: Možnosti komparativní metody při výzkumu středověkých urozených žen a dětí (Mgr. Zuzana Bolerazká)

16. října: Christianizace Evropy v diachronní perspektivě (MMgr. Zuzana Bolerazká)

23. října: Královské sňatky a možnosti a limity komparativní metody (Mgr. Zuzana Bolerazká)

30. října: Možnosti komparace ve výzkumu raně středověkých klášterů (Mgr. Zuzana Bolerazká)

6. listopadu: Vývoj západokřesťanského středověkého státu od 11. století do počátku renesance (Mgr. Jan Brandejs)

13. listopadu: Rusko před a po tatarském vpádu, sjednocování ruských zemí v pozdním středověku (Mgr. Jan Brandejs)

20. listopadu: Arabský a byzantský svět (Mgr. Jan Brandejs)

27. listopadu: Srovnání dílčích faktorů ve vývoji západokřesťanské, východokřesťanské a islámské civilizace(Mgr. Jan Brandejs)

4. prosince: Renesance a reformace (Mgr. Marcela Hennlichová, Ph.D.)

11. prosince: Formování moderního státu a absolutismus (Mgr. Marcela Hennlichová, Ph.D.)

18. prosince: Osvícenství v komparativní perspektivě (Mgr. Marcela Hennlichová, Ph.D.)

8. ledna: zkouškový test
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Jaroslav Ira, Ph.D. (29.09.2015)

Předmět bude zakončen zkouškou ve formě testu. Ten se bude skládat z několika uzavřených a otevřených otázek, které budou vycházet z probrané látky. Nedílnou součástí hodnocení bude také aktivní účast v hodinách.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Jakub Izdný, Ph.D. (25.09.2017)

Doporučená literatura k jednotlivým tématům

Christianizace Evropy v diachronní perspektivě

BEREND, Nora (ed.). Christianizace a utváření křesťanské monarchie: Skandinávie, střední Evropa a Rus v období 10.-12. století. Praha: Argo, 2013.
CARVER, Martin (ed.). The Cross Goes North: Processes of conversion in Northern Europe (AD300-1300). Woodbridge: Boydell Press, 2005.
FLETCHER, Richard A. The barbarian conversion: From Paganism to Christianity. Berkeley-Los Angeles: University of California, 1999.
PADBERG, Lutz von. Die Christianisierung Europas im Mittelalter. Stuttgart: Reclam, 2009.
SOMMER, Petr. Začátky křesťanství v Čechách: Kapitoly z dějin raně středověké duchovní kultury. Praha: Garamond, 2001.

Vznik středověkého křesťanského státu

BEREND, Nora, URBAŃCZYK, Przemysław a WISZEWSKI, Przemysław. Central Europe in the high Middle Ages: Bohemia, Hungary and Poland c.900-c.1300. Cambridge University Press, 2013.
BEREND, Nora (ed.). Christianizace a utváření křesťanské monarchie: Skandinávie, střední Evropa a Rus v období 10.-12. století. Praha: Argo, 2013.
GEARY, Patrick. The Myth of Nations: the Medieval Origins of Europe. Princeton: Princeton University Press, 2002.
GOETZ, Hans-Werner. Die Wahrnehmung von "Staat" und "Herrschaft" im frühen Mittelalter. In: AIRLIE, Stuart, POHL, Walter, REIMITZ, Helmut (ed.). Staat im frühen Mittelalter. Forschungen zur Geschichte des Mittelalters 11. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2006, s. 39-58.
HERRMANN, Joachim. Beiträge zur Entstehung des Staates. Berlin: Akademie-Verlag, 1973
MACHÁČEK, Jiří. O Velké Moravě, archeologii raného středověku i o nás samých, Archeologické rozhledy 67, 2015, s. 464-494.
STRAYER, John Reese. On the Medieval Origins of the Modern State. Princeton: Princeton University Press 1970; 1973; 2005.
WIESER, Veronika (ed.). Der frühmittelalterliche Staat – Europäische Perspektiven. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2009.

Středověké migrace obyvatelstva

BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Stěhování národů. Praha: Vyšehrad, 2013.
BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila, HOMOLA, Aleš a MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Stěhování národů a Východ Evropy: Byzanc, Slované, Arabové. Praha: Vyšehrad, 2006.
BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Stěhování národů a sever Evropy: Vikingové na mořích i na pevnině. Praha: Vyšehrad, 2017.
CURTA, Florin, ed. a KOVALEV, Roman, ed. The other Europe in the Middle Ages: Avars, Bulgars, Khazars, and Cumans. Leiden: Brill, 2008.
MAUR, Eduard. Základy historické demografie. Praha: Univerzita Karlova, 1983.

Vývoj západokřesťanského středověkého státu od 11. století do počátku renesance

Odpovídající kapitoly z The New Cambridge Medieval History, 8 dílů, Cambridge 1995-2005.
BURNS, J. H., ed. The Cambridge History of medieval political thought: c. 350 - c. 1450., Camrbidge 1988.
BROOKE, Ch., Evropa středověku v letech 962-1154, Praha 2006.
BLOCH, M., Feudální společnost, Praha 2010.
FAVIER, J., Zlato a koření. Zrod obchodníka ve středověku, Praha 2005.
HAY, D., Evropa pozdního středověku, Praha 2010.

Systém byzantské vlády a jeho rozpad ve vrcholném a pozdním středověku

ANGOLD, M., Turning points in history: the Fall of Constantinople, in: Byzantinoslavica, 2013, Vol. 71 (1-2), s. 11-30.
HROCHOVÁ, V. a TŮMA, O., Byzantská společnost: soubor byzantských reálií, Praha 1991.
HALDON, J. F. (ed.), The Social history of Byzantium, Oxford 2009.
SHEPARD, J. (ed.), The Cambridge history of the Byzantine Empire c. 500-1492, Cambridge 2008.
ZÁSTĚROVÁ, Bohumila a kol., Dějiny Byzance, Praha 1994.

Rusko před a po tatarském vpádu, sjednocování ruských zemí v pozdním středověku

HALPERIN, C., Russia and the Golden Horde. The Mongol Impact on Medieval Russian History, Bloomington 1985.
MARTIN, J., Medieval Russia: 980-1584, Cambridge 1996.
OBOLENSKY, Byzantine Commonwealth, London 1971.
PIPES, R., Rusko za starého režimu, Praha 2004.

Renesance a reformace

PORTER, J. R., - TEICH, Mikuláš (eds).: The renaissance in national context. Cambridge: Cambridge University Press, 1992.
GOODY, Jack: Renaissances: the one or the many?. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.
SCRIBNER, Robert W., (ed.): The reformation in national context.  Cambridge: Cambridge University Press, 1994.

Proces (raně) novověké urbanizace v Evropě

MILLER, Jaroslav: Uzavřená společnost a její nepřátelé: město středovýchodní Evropy (1500-1700). Praha: NLN, 2006.
KLUSÁKOVÁ, Luďa: Evropská města na prahu kapitalismu. Praha: Univerzita Karlova, 1986.
CLARK Peter:  European cities and towns: 400-2000. Oxford: Oxford University Press, 2009.
HOHENBERG Paul - LEES, Lynn Hollen: The making of urban Europe 1000-1994. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1995.
EPSTEIN, S.R.: Town and country in Europe, 1300-1800. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.

Formování moderního státu a absolutismus

SCHULZE, Hagen: Stát a národ v evropských dějinách. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2003.
TILLY, Charles: Coercion, capital, and European states, AD 990-1992. Cambridge, Mass.: Blackwell, 1992.
BLOCKMANS, W. P. - TILLLY, Charles (eds.): Cities and the Rise of States in Europe, A.D. 1000 to 1800. Boulder: Westview Press, 1994.
ANDERSON, Perry: Lineages of the Absolutist State. London: Verso Edition, 1979.
REINALTER, Helmut, - KLUETIG, Harm (eds.): Der aufgeklärte Absolutismus im europäischen Vergleich. Wien: Böhlau, 2002.
WILSON, Peter H.: Absolutism in Central Europe. London: Routledge, 2000.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK