PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Evropská kultura a vzdělanost I - AHE110019
Anglický název: European Culture and Literacy I
Zajišťuje: Ústav světových dějin (21-USD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: 15 / 15 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Eva Hajdinová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Eva Hajdinová, Ph.D.
Anotace
Kulturní dějiny prošly v posledních padesáti letech zásadním vývojem pod vlivem historické antropologie a tzv. kulturního, prostorového a jazykového obratu. Kurz sleduje formování moderní evropské společnosti perspektivou nových kulturních dějin, s nimiž pracuje v několika rovinách: a) sleduje proměnu zásadních sfér evropského kulturního života (např. kniha a tištěné slovo, mobilita, dynamika kulturních transferů, vztah ke krajině, role intelektuálů), b) kulturní rozměr socio-ekonomických a politických změn (např. moderní urbanismus, kultura a revoluce), c) reflexe vývoje evropské společnosti v uměleckých proudech a směrech. Kurz nechápe kulturu jen jako sféru umění, ale jako úzce provázanou se sociálně ekonomickými, politickými a ekologickými systémy. Kurz nemá ambici poskytnout vyčerpávající přehled, ale spíše přiblížit problematiku na vybraných tématech. Kurz kombinuje přednášky se seminární formou výuky – diskuse četby, prezentace vlastního pohledu studentů na probírané problémy. Zimní semestr se více zaměří na období raného novověku, letní semestr přiblíží tematiku v období dlouhého 19. století.
Poslední úprava: Hajdinová Eva, Mgr., Ph.D. (23.09.2022)
Deskriptory

Tematické okruhy přednášek:

1)     Úvod: pojmosloví, metody a koncepty kulturních dějin.

2)     Nástup raně novověké vzdělanosti: humanismus, reformace, katolická reformace - zrod nového člověka.

3)     Dobývání Nového světa a jeho dopad na evropskou kulturu, filosofii a umění.

4)     Kultura a studium elit v moderních evropských dějinách.

5)     Církev a společnost v novověké Evropě: vzdělanost, kultura a charitativní činnost

6)     Dvorská a měšťanská vzdělanost a kultura.

7)     Lidová kultura raného novověku.

8)     Vzdělanost a kultura v éře osvícenství – zrod čtenáře.

9)     Post osvícenská péče o tělo a o duši

10) Vznik občanské společnosti. Utváření veřejného prostoru – kavárny, kluby, salóny, divadlo, galerie, muzea, koncerty. Reformy školství.

11) Biedermeier a romantismus – literatura, umění a mentalita v období evropských „reakcí“.

12) Průmyslová revoluce, dělnická kultura, problematika školství, každodenní život a společenské utopie.

13) Národně emancipační hnutí a kultura v 19. století

Poslední úprava: Hajdinová Eva, Mgr., Ph.D. (23.09.2022)
Podmínky zakončení předmětu

- účast na výuce (85%)

- pravidelná příprava na hodinu (četba)

- ústní zkouška (seznam literatury – 5 monografií + 5 odborných článků/kapitol z kolektivních

monografií)

Zk

- ústní zkouška (jednooboroví studenti HES 5 monografií + 5 odborných článků/kapitol z kolektivních monografií; dvouoboroví studenti HES 3 monografie+ 5 studií)

Poslední úprava: Hajdinová Eva, Mgr., Ph.D. (07.12.2022)
Literatura

Bluche, Francois: Za časů Ludvíka XIV., Praha 2006.

Bourdieu, Pierre: Sociální prostor a symbolická moc. In: Hubinger Václav– Bauazac-Bilaud Laurent (edd.), Antologie francouzských společenských věd. Antropologie. Sociologie. Historie, Praha 1995, s. 213-234.

Braudel, Fernand: Dynamika kapitalismu, Praha 1999.

Burckhardt, Jacob: Italská renesance, Praha 1908.

Burke, Peter: Společnost a vědění. Od Gutenberga k Diderotovi, Praha 2007.

Burke, Peter: Italská renesance, Praha 1996.

Burke, Peter: Lidová kultura v raně novověké Evropě, Praha 2005.

Carriere, Jean-Claude – Vigne, Daniel – Zemon Davisová, Natalie: Návrat pravého Sommersbyho. (v češtině ne příliš vhodně pojmenovaná a poupravená kniha N. Z. Davisové, The return of Martin Guerre, z roku 1983), Praha 1998.

Cerman Ivo: Šlechtická kultura v 18. století. Filozofové, mystici, politici, Praha 2012

Cohen, Thomas V.: Cultural History of Early Modern European Street, Leiden 2009.

Dülmen van, Richard: Kultura a každodenní život v raném novověku (16.-18. století). Díl 3. Náboženství, magie, osvícenství, Praha 2006.

Dülmen van, Richard: Kultura a každodenní život v raném novověku (16.-18. století). Díl 2. Vesnice a město, Praha 2006.

Ellias, Norbert: O procesu civilizace I. Sociogenetické a psychogenetické studie. Proměny chování světských horních vrstev na Západě, Praha 2006.

Ellias, Norbert: O procesu civilizace II. Proměny společnosti. Nástin teorie civilizace, Praha 2007.

Fasora, Lukáš – Hanuš, Jiří – Malíř, Jiři (edd.): Člověk na Moravě 19. století, Brno 2008.

Freeman, Joshua Benjamin: Behemot: dějiny továrny a utváření moderního světa, (kap. 1-3), Brno 2018. 

Foucault, Michel: Dohlížet a trestat. Kniha o zrodu vězení, Praha 2000.

Horský, Jan: Od rétorické figury k analytické kategorii. K vývoji pojmu „kultura“ v historiografii 20. století. In: Storchová, Lucie - Horský  Jan (a kol.): Paralely, průsečíky, mimoběžky: teorie, koncepty a pojmy v české a světové historiografii 20. století, Ústí nad Labem 2009, s.15–66.

Hrbek, Jiří: Evropa a absolutismus v 17. a 18. století (1648-1789), Praha  2012.

Hroch, Miroslav: V národním zájmu: požadavky a cíle evropských národních hnutí devatenáctého století ve srovnávací perspektivě, Praha 1999.

Hroch, Miroslav: Na prahu národní existence. Touha a skutečnost. Praha 1999

Huizinga Johan: Podzim středověku, Jinočany 1999.

Chartier, Roger – Ariès, Philippe – Duby, Georges: A history of private life. Vol. 3, Passions of the Renaissance, cambridge 1998. 

Im Hof, Ulrich: Evropa a osvícenství, Praha 2001.

Klusáková, Luďa - Milna Scholz: Pojetí prostoru v Historické perspektivě, AUC Philosophica et historica 1/2010. Studia historica LXI., Praha 2012.

Kocka, Jürgen: Bürgertum im 19. Jahrhundert : Deutschland im europäischen Vergleich. Band 1 (Einheit und Vielfalt Europas) Band 2 (Wirtschaftsbürger und Bildungsbürger) Band 3 (Verbürgerlichung, Recht und Politik), Göttingen 1995.

Kocka, Jürgen: Capitalism: a short history, Princeton 2016.

White L., Carolyne (ed.): A cultural history of objects. Volume 5, In the Age of industry, Sydney 2021.

Lenderová, Milena – Jiránek, Milan – Macková, Marie: Z dějin české každodennosti: život v 19. století, Praha 2017.

Lorenzová, Helena – Petrasová, Taťána: Biedermeier v českých zemích, Praha 2004, (kap. Duchovní a historické kořeny) s. 7-49.

Madl, Claire – Wögerbauer, Michael – Píša, Petr:  Na cestě k "výborně zřízenému knihkupectví" : protagonisté, podniky a sítě knižního trhu v Čechách (1749-1848), Praha 2019.

Marek, Jaroslav: Kultura jako problém a téma dějepisectví, ČCH,  90, č. 4, (1992,) s. 491–

Marie Koldinská – Ivo Cerman, Základní problémy studia raného novověku, Praha 2013.

Maur Eduard: Urbanizace před urbanizací in: Horská Pavla– Maur Eduard– Musil Jan: Zrod Velkoměsta. Urbanizace českých zemí a Evropa,  Praha/Litomyšl 2002, s. 54–120.

Ozouf, Mona: Co prozrazuje román: 19. století - mezi starým režimem a revolucí, Praha 2009.

Petráň, Josef: Dějiny hmotné kultury, díl II. sv. 1/2 od 16. do 18. století. Praha 1995–1997.

Petráň, Josef: Počátky českého národního obrození, Praha 1990.

Pincová, Veronika: Anglické, zednářské a romantické parky - historie, symbolika, myšlenky, Praha 2016.

Pullmann, Michal: Habitus a třídy. Výzva kulturní sociologie Pierra Bourdieu pro sociální dějiny (z pohledu německých sociálních věd), in: Francouzská inspirace pro společenské vědy v českých zemích, Praha 2003, s. 227-238.

Ryantová, Maria: Čtenář. In: Bůžek, Václav – Král, Pavel a kol.: Člověk českého raného novověku, Praha 2007, s. 398–433.

Sládek, Miloš: Tvůrce literárních děl. In: Bůžek, Václav – Král, Pavel a kol.: Člověk českého raného novověku, Praha 2007, s. 378–398.

Ševčík, Oldřich: Architektura - historie - umění: kulturně-civilizační vývoj v Evropě od antiky do počátku 19. století, Praha 2007.

Tinková Daniela: „Čas nejistot“ a „kritický obrat“. K diskusím ve francouzské historiografii na sklonku 90. let, in: Dějiny – teorie – kritika II., Praha 2004, s. 253–269.

Tinková Daniela: „Revoluce a smysl dějin. Esej o mýtu revolučního zlomu a „logiky“ dějin v historiografické reflexi“, in: Dějiny – teorie – kritika I., Praha 2004, s. 30–59.

Tinková, Daniela (ed.): Zrození občana: antologie dokumentů z Francouzské revoluce, Praha 2015.

Tinková, Daniela (ed.): Francouzská revoluce, Praha 2008.

Urbánek, Vladimír: Učenec. In: Bůžek, Václav – Král, Pavel a kol.: Člověk českého raného novověku, Praha 2007, s. 355–378.

Villari, Rosario (ed.): Barokní člověk a jeho svět, Praha 2004.

Poslední úprava: Hajdinová Eva, Mgr., Ph.D. (23.09.2022)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK