PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Historický vývoj Evropy v komparativní perspektivě - AHE110018
Anglický název: Historical Development of Europe in Comparative Perspective
Zajišťuje: Ústav světových dějin (21-USD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Jaroslav Ira, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Jaroslav Ira, Ph.D.
Anotace
Dějiny Evropy se často vykládají jako jednolitý příběh modernizace, jako soubor paralellních dějin jednotlivých národních států, či jako sled konfliktů a mocenských zápasů. Tento kurz zaujímá odlišný přístup a nahlíží na vývoj Evropy ve srovnávací perspektivě. Vybrané jevy a procesy moderních sociálních, politických a kulturních dějin, které utvářely moderní Evropu, jako např. formování států a národů, revoluce, urbanizace či velká kulturně-intelektuální hnutí, jsou vykládány s ohledem na podobné, rozdílné a specifické rysy, jichž nabývaly v nejrůznějších částech evropského kontinentu. Hlavním cílem kurzu je vést studující ke komplexnějšímu a diferencovanějšímu pohledu na vývoj Evropy, ale také je seznámit se základními principy komparativního přístupu ve zkoumání a výuce evropských dějin. Chronologicky kurz pokrývá období 16.-19. století.

Rámcová témata

01) Úvod, komparativní přístup v dějinách

02) Komparativní metoda a jiné přístupy

03) Renesance, ejjí šíření a její projevy

04) Absolutismus a formování moderního státu

05) Osvícenství a tzv. osvícenský absolutismus

06) Revoluce v komparativní perspektivě

07) Formování moderních národů

08) Národní hnutí ve srovnávacím pohledu

09) Kult minulosti a jeho srovnání

10) Transformace společnosti a variety politických systémů

11) Urbanizace a proměna moderního města

12) Regionalismus jako hnutí 19./20. století

13) Závěrečné shrnutí
Poslední úprava: Ira Jaroslav, Mgr., Ph.D. (22.09.2022)
Podmínky zakončení předmětu

Předmět bude zakončen zkouškou ve formě pohovoru nad a) písemnou prací (cca 5 stran), ve které student/ka podiskutuje, na základě výkladu v hodinách a vlastní četby, o možnostech a limitech komparativního přístupu, jež bude ilustrovat alespoň na dvou probraných tématech, b) přečtenou literaturou (2 monografie v ČJ / 1 monografie v AJ / 5 článků či kapitol v AJ) po konzultaci s vyučujícím. Nedílnou součástí hodnocení bude také aktivní účast v hodinách, spočívající v plnění průběžných úkolů (četba textů, diskuse apod.). 

Poslední úprava: Ira Jaroslav, Mgr., Ph.D. (22.09.2022)
Literatura

Obecné příručky a metodolologie

COHEN, Deborah – O’CONNOR, Maura (eds.): Comparison and History: Europe in Cross-National Perspective, Ney York – London: Routledge 2004.

HROCH, Miroslav. Hledání souvislostí: eseje z komparativních dějin Evropy. Praha: SLON, 2016.

KROM, Mikhail. An Introduction to Historical Comparison, London: Bloomsbury, 2021.

Srovnávání revolucí a sociálních struktur

HROCH, Miroslav. Buržoazní revoluce v Evropě. Praha: Svoboda, 1981.

TILLY, Charles. European revolutions: 1492-1992. Oxford: Blackwell, 1995.

PARKER David (ed.). Revolutions and the revolutionary tradition: in the West 1560-1991. London: Routledge, 2000.

SKOCPOL Theda. States and social revolutions: a comparative analysis of France, Russia and China. New York: Oxford University Press, 2008.

GOLDSTONE Jack. Revolution and Rebellion in the Early Modern World. Berkeley – Los Angeles – London: University of California Press, 1991.

HROCH, Miroslav; KUBIŠOVÁ, Vlasta. Velká francouzská revoluce a Evropa: 1789-1800. Praha: Svoboda, 1990.

KOCKA, Jürgen (ed.). Bürgertum im 19. Jahrhundert. (3 sv.). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1995.

Formování moderních národů a národních identit

DOLEŽALOVÁ, Antonie - HROCH, Miroslav (eds). Pohledem druhých: Praha jako inspirace a vzor pro emancipační zápas malých národů, Praha: Karolinum, 2021.

HROCH, Miroslav. Evropská národní hnutí v 19. století: společenské předpoklady vzniku novodobých národů. Praha: Svoboda, 1986.

HROCH, Miroslav. V národním zájmu: požadavky a cíle evropských národních hnutí devatenáctého století ve srovnávací perspektivě. Praha: NLN, 1999.

THIESSE, Anne-Marie. Vytváření národních identit v Evropě 18. až 20. století. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2007.

CONRAD, Sebastian, CONRAD, Christoph (eds.). Die Nation schreiben: Geschichtswissenschaft im internationalen Vergleich. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2002.

BAÁR, Monika. Historians and nationalism: East-Central Europe in the nineteenth century. Oxford: Oxford University Press, 2010.

THER, Philipp. Národní divadlo v kontextu evropských operních dějin: od založení do první světové války. Praha: Dokořán, 2008.

Města a urbanizace v moderní epoše

LENGER, Friedrich. European cities in the modern era, 1850/1914. Leiden: Brill, 2012.

„Cities and Urbanization“: soubor kapitol in: STERN Peter (ed.), Encyclopedia of European Social History, Vol. 2, Detroit: Scribners, 2001.

HOHENBERG Paul - LEES, Lynn Hollen. The making of urban Europe 1000-1994. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1995.

CLARK Peter: European cities and towns: 400-2000. Oxford: Oxford University Press, 2009.

LEES Andrew - Lees Lynn Hollen. Cities and the making of modern Europe, 1750-1914. 1st pub. Cambridge: Cambridge University Press, 2007

THERBORN Göran: „Monumental Europe: The National Years. On the Iconography of European Capital Cities“, Housing, Theory and Society 2002, 19, pp. 26–47.

LEVIN Miriam R. et al.. Urban Modernity: Cultural Innovation in the Second Industrial Revolution. Cambridge (Mass) - London: The MIT Press, 2010.

Poslední úprava: Ira Jaroslav, Mgr., Ph.D. (22.09.2022)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK