PředmětyPředměty(verze: 843)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Dějiny a kultura státu Izrael - AHB400026
Anglický název: History and Culture of the State of Israel
Zajišťuje: Katedra Blízkého východu (21-UBVA)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2010
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 --- [hodiny/týden]
letní s.:2/0 Kv [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. PhDr. Jiřina Šedinová, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: BVAKUCER (26.05.2008)
Cílem je seznámit studenty s vývojem moderních židovských dejin od vzniku sionismu do soucasnosti, v souvislosti s
politickým kontextem Blízkého východu a s problematikou moderní spolecnosti Izraele.
Literatura -
Poslední úprava: BVAKUCER (26.05.2008)
Základní sekundární literatura:
Ben-Sasson, H.H.: A History of the Jewish People. Cambridge, Mass., 1994

Gilbert, Martin: Izrael - d?jiny. Praha, BB art 2002

Avineri, Šlomo: Zrození moderního sionismu. Praha, Sefer 2001

?ejka, Marek: Judaismus, politika a Stát Izrael. Brno, Masarykova univerzita 2003

?ejka, Marek: Izrael a Palestina: minulost, sou?asnost a sm??ování blízkovýchodního

konfliktu. Brno, Barrister et Principal 2007

Kropá?ek, Luboš: Blízký Východ na p?elomu tisíciletí. Praha, Vyšehrad 1999

Mendel, Miloš: Náboženství v boji o Palestinu. Brno, Atlantis 2000

Hilberg, Raoul: Pachatelé, ob?ti a diváci. Židovská katastrofa 1933-1945. Praha, Argo 2003

Stín šoa nad Evropou (ed. Pojar, Miloš). Praha, Židovské muzeum v Praze 2001

Židé v novodobých d?jinách. Praha, Karolinum 1997

Sylabus -
Poslední úprava: BVAKUCER (26.05.2008)

ZS

1. Úvod do tematiky. Periodizace. Literatura, prameny.

2. Evropská diaspora, sionismus, p?ist?hovalectví do Palestiny

3. R?st židovského centra v Palestin? p?ed britskou okupací (2. pol.19. stol.-1918)

4. Britský mandát v Palestin? (1918-1939)

5. Druhá sv?tová válka (1939-1945)

6. Boj za nezávislost a vznik Státu Izrael (1945-listopad 1948)

7. Arabsko-izraelský konflikt, válka za nezávislost (1948-1949)

8. Budování státu

9. Sinajská válka (1956)

10. Konsolidace státu

11. Šestidenní válka a její d?sledky (1967)

12. ?íjnová (Jomkipurová) válka a její d?sledky (1973)

13. ?tvrté povále?né období

LS

14. Libanonská válka a její d?sledky (1982)

15. Intifáda (1987)

16. Mírový proces. Madrid (1991), Oslo a Washington (1993), Casablanca (1994)

17. Druhá intifáda: od 2000

18. Vnitropolitický vývoj Izraele - demografická a sociální struktura

19. Politické strany v Izraeli a jejich p?sobení

20. Zahrani?n?-politické postavení Izraele

21. Kulturní vývoj - tisk, literatura, divadlo, film

22. Školství a v?da

23. Ochrana p?írody, ekologie

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK