PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Dějiny a kultura Židů v českých zemích - AHB400016
Anglický název: History and Culture of Jews in Czech Lands
Zajišťuje: Ústav Blízkého východu a Afriky (21-UBVA)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2010
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. PhDr. Jiřina Šedinová, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: BVAKUCER (26.05.2008)

Obsahem prednášky je prehled historického a kulturního vývoje Židu v diaspore Cech a Moravy od 10.stol. po soucasnost, s
durazem na jejich sociálne-právní postavení a kulturní odkaz v kontextu ceské, nemecké a židovské populace. V obecném
kontextu prednáška navazuje na kurs Dejiny a kultura Židu v diaspore.ce.
Literatura -
Poslední úprava: BVAKUCER (26.05.2008)

Základní sekundární literatura:
P?kný, Tomáš: Historie Žid? v ?echách a na Morav?. Praha, Sefer 2001

Fiedler, Ji?í: Židovské památky v ?echách a na Morav?. Praha, Sefer 1991

Kovtun, Ji?í: Tajuplná vražda (p?ípad Leopolda Hilsnera). Praha, Sefer 1994

Kárný, Miroslav: ?Kone?né ?ešení". Genocida ?eských Žid? v n?mecké protektorátní politice.

Praha, Academia 1991

Stín šoa nad Evropou (ed. Pojar, Miloš). Praha, Židovské muzeum v Praze 2001

Židé v novodobých d?jinách. Praha, Karolinum 1997

Ro?enka Spole?nosti pro d?jiny Žid? v ?SR (ed. S.Steinherz), I-IX. Praha 1929-1938

Judaica Bohemiae (ed. /Státní/ Židovské muzeum v Praze), I- XLII, Praha 1965 ad.

Sylabus -
Poslední úprava: BVAKUCER (26.05.2008)

ZS

1. Úvod do problematiky. Pojetí a periodizace d?jin Žid? v ?eských zemích. Literatura,

prameny písemné a hmotné, jejich zpracování a interpretace.

2. Právní, sociální a ekonomické postavení Žid?. Židovské obce, jejich úloha a vnit?ní

organizace, sv?tská a duchovní správa.

3. St?edov?k (od p?íchodu Žid? do ?eských zemí do 15. století).

4. Perzekuce a vypov?zení v 15. - 18. století.

5. Renesance (16. - po?átek 17. století).

6. Události 17. století.

7. Ú?ední antisemitismus 17. - 18. století.

8. Osobnosti d?jin a kultury.

9. Zm?ny v právní, sociální a ekonomické situaci Žid? v období osvícenství a emancipace

(konec 18. - 19. století).

10. Integrace a asimilace, antisemitismus (19. - po?átek 20. století ).

11. Židé v demokratické ?SR, období mezi dv?ma válkami.

12. Holocaust a jeho d?sledky.ZS

1. Úvod do problematiky. Pojetí a periodizace d?jin Žid? v ?eských zemích. Literatura,

prameny písemné a hmotné, jejich zpracování a interpretace.

2. Právní, sociální a ekonomické postavení Žid?. Židovské obce, jejich úloha a vnit?ní

organizace, sv?tská a duchovní správa.

3. St?edov?k (od p?íchodu Žid? do ?eských zemí do 15. století).

4. Perzekuce a vypov?zení v 15. - 18. století.

5. Renesance (16. - po?átek 17. století).

6. Události 17. století.

7. Ú?ední antisemitismus 17. - 18. století.

8. Osobnosti d?jin a kultury.

9. Zm?ny v právní, sociální a ekonomické situaci Žid? v období osvícenství a emancipace

(konec 18. - 19. století).

10. Integrace a asimilace, antisemitismus (19. - po?átek 20. století ).

11. Židé v demokratické ?SR, období mezi dv?ma válkami.

12. Holocaust a jeho d?sledky.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK