PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Moderní hebrejština III - AHB400013
Anglický název: Modern Hebrew III
Zajišťuje: Ústav Blízkého východu a Afriky (21-UBVA)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2010
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 --- [hodiny/týden]
letní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. PhDr. Daniel Boušek, Ph.D.
Prerekvizity : AHB400009
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: BVAKUCER (29.06.2009)


Praktický kurs moderní hebrejštiny III navazuje na Praktický kurs moderní hebrejštiny II a prohlubuje znalosti studentů v
oblasti gramatiky, stylistiky a mluveného projevu. Jeho cílem je procvičit a upevnit jazykové dovednosti pomocí písemných a
ústních cvičení, četby beletristických, publicistických i odborných textů, konverzací a poslechem audio a video nahrávek.
Struktura kurzu odpovídá v hlavních obrysech učebnici Shlomit Chajjat, Sara Jisraeli a Hela Kobliner, cIvrit min ha-hatchala,
II. s využitím četby a gramatických cvičení z učebnice M. Kohen, Agada šel safa, Pocalej bijan I a cvičebnice Ha-Pocal
le-mitqadmim rama H. V kursu budou užity další audio a video pomůcky (práce s poslechem hebrejského textu).
Literatura
Poslední úprava: BVAKUCER (29.06.2009)

Základní studijní literatura
Shlomit Chajjat, Sara Jisraeli a Hela Kobliner, cIvrit min ha-hatchala, I-II, Jerusalem 2000.

Mazal Kohen, Agada šel safa, Jerusalem 1992.

Mazal Kohen-Wiedenfeld, Pocalej bijan I, Jerusalem 2000.

N. Baras-E. Delšad, Ha-Pocal le-mitqadmim rama H, Jerusalem 1996.

Asher Tarmon, Ezri Uval, Hebrew Verb Tables, Tamir Publishers, Jerusalem 1998.

Ya´acov Levy, Oxford English-Hebrew\ Hebrew-English Dictionary, Kernerman - Lonnie Kahn, Oxford University Press 1985.

Ernst Klein, A Comprehensive Etymological Dictionary of the Hebrej Language, University of Haifa, 1987.

Langenscheidt Handwörterbuch Hebräisch-Deutsch, Berlin, 2004.

Další odborná literatura
Meyer Rudolf, Hebräische Grammatik, de Gruyter Studienbuch, Berlin\New York 1992.

Arieh Lifschitz, Sara Yakubovski, Becal-pe u´vichtav, Jerusalem 1984.

Mazal Kohen Waidenfeld, Pocalej binjan. Sefer le-limud ha-pocal, Jerusalem 2000.

Sylabus
Poslední úprava: BVAKUCER (29.06.2009)

Předpokládaný průběh v zimním semestru

1. Předložka cal se zájmennými sufixy. Vyjádření opakované činnosti. Neosobní věty v přítomném, minulém a budoucím času. Kibuc Daganja.

2. Předložka ecel se zájmennými sufixy. Duál. Budoucím času věty jmenné. Sloveso mít v budoucím času. Svět příští v židovské tradici.

3. Předložka min se zájmennými sufixy. Věta vztažná. Výtvarné umění v Izraeli.

4. Předložka biglal se zájmennými sufixy. Budoucí čas a imperativ sloves mediae infimae. Kauzální spojka a kauzální věta s biglal. Safed. Mesiáš v Jeruzalémě.

5. Budoucí čas základního slovesného kmene. Podmínkové věty reálné. Cvičení na pacal z Cvičebnice Ha-Pocal.

6. Budoucí čas picelu. Předložka bli-bilcadej se zájmennými sufixy. Věty časové

7. Budoucí čas slovesa bít. Budoucí čas qalu sloves tertiae infirmae. Budoucí čas qalu sloves tertiae infirmae s laryngálou v prvním radikálu. Předložka kemo se zájmennými sufixy. Janush Korchak.

8. Věta účelová. Budoucí čas a imperativ sloves primae jod a nun. Předložka be- se zájmennými sufixy.

9. Budoucí čas silných sloves v qalu. Metathese. Pasivum silných sloves a sloves tertiae infirmae. Předložka ecem se zájmennými sufixy. Budoucí čas slovesa dát.

10. Předložka bejn se zájmennými sufixy. Hu/hi a hem/hen jako spona. Budoucí čas silných sloves v hifcilu.

11. Budoucí a minulý čas silných sloves v nifcalu. Předložka el se zájmennými sufixy.

12. Předložka le-jad se zájmennými sufixy. Římané a zničení druhého Chrámu. Masada.

13. Přípustkové spojky a přípustková věta

Předpokládaný průběh v letním semestru

1. Infinitiv, přítomný, minulý a budoucí čas sloves tertiae infirmae v picelu. Příslušná cvičení v učebnici Agada šel safa.

2. Gerundium. Gerundium v genitivním spojení. Přítomní a minulý čas sloves kmene pucal a hofcal. Příslušná cvičení v učebnici Agada šel safa. Superlativ a komparativ.

3. Cvičení a texty v učebnici Agada šel safa: Jeruzalémský chrám.

4. Gerschom Scholem: Asimilace.

5. Povídka od Chanocha Levina.

6. Objevy z Judské pouště.

7. Četba odborného textu - historie. Rabi Akiva

8. Četba odborného textu - technický text. Ješajahu Leibowitz: Léčba a hodnota života

9. Četba odborného textu z oblasti náboženství. Poslech a rozbor zpráv.

10. Četba odborného textu - lékařství

11. Četba odborného textu - sport

12. Sledování a rozbor izraelského filmu.

13. Novinový článek. Překládání článku z češtiny do hebrejštiny.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK