PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Rabínská literatura - AHB400011
Anglický název: Rabbinic Literature
Zajišťuje: Ústav Blízkého východu a Afriky (21-UBVA)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2009
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 --- [hodiny/týden]
letní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. PhDr. Pavel Sládek, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: BVAKUCER (05.05.2008)

Predmetem ZS jsou texty tzv. formativního období (1.-6. st. n. l.). Studenti se seznámí s klícovými metodologickými a
textologickými problémy. Kurs poskytuje prehled všech významných textu daného literárního korpusu a soucasne je
návodem, jak s pojednávanými texty pracovat v rámci akademického výzkumu rabínského judaismu. Zvláštní pozornost je
venována problematice narativních žánru (mašal, ma'ase, rámcový a autonomní narativ).
Tématem LS je problematika literatury hebrejského stredoveku s durazem na náboženské exoterické texty. Pozornost je
venována vzniku a vývoji významných halachických žánru (responsae, novellae, kodexy a kompendia, homiletika,
exemplum) a problémum filologické povahy (charakter stredoveké hebrejštiny v jejím sociálním kontextu). Strucne je
pojednán žánr komentárový a okrajove i otázka metahalachických disciplín (filozofie, mystika, historiografie) ve vztahu k
rabínskému kurikulu.

Literatura
Poslední úprava: BVAKUCER (05.05.2008)

Základní sekundární literatura ke kursu:
ZS:

Fonrobert, Charlotte Elisheva-Jaffee, Martin S. (eds.): The Cambridge Companion to the Talmud and Rabbinic Literature. Cambridge University Press, 2007.

Halivni, David Weiss. Midrash, Mishnah, and Gemara. The Jewish Predilection for Justified Law. Cambridge, MA: Harvard UP, 1986.

Neusner, Jacob. Introduction to Rabbinic Literature. New York: Doubleday, 1994.

__________ , ?The Talmud of Babylonia: System or Tradition?" In: Neusner, J. (ed.), Neusner on Judaism, Ashgate Publ. 2005, s. 258-302. P?v. publ. in: Hebrew Annual Revue, 1991, s. 89-106.

Sáenz-Badillos, Angel. A History of the Hebrew Language. Cambridge: Cambridge University Press, 1993, s. 161-195.

Stemberger, Günther. Talmud a midraš. Praha: Vyšehrad, 1999.

LS:

Cooperman, B. D. ?Jewish Thought in the Sixteenth Century - Problems and Perspectives", in: Cooperman, B. D. (ed.), Jewish Thought in the Sixteenth Century, Cambridge, MA: Harvard UP, 1983, s. ix-xix.

Davis, Joseph. Yom Tov Lipman Heller. Portrait of a Seventeenth-Century Rabbi. Oxford: The Littman Library of Jewish Civilization, 2005.

Freehof, S. B. The Responsa Literature. Philadelphia: The Jewish Publication Society of America, 1959.

Katz, Jacob. Exclusiveness and Tolerance. Studies in Jewish-Gentile Relations in Medieval and Modern Times. Oxford: Oxford UP, 1961.

__________ , Rabbinic Authority and Authorization in the Middle Ages, in: Twersky, I. (ed.), Studies in Medieval Jewish History and Literature. Cambridge, MA: Harvard UP, 1979.

Sáenz-Badillos, Angel. A History of the Hebrew Language. Cambridge: Cambridge UP, 1993, s. 202-264.

Twersky, Isadore. Introduction to the Code of Maimonides. Cambridge, MA: Harvard UP.

__________ , ?Talmudists, Philosophers, Kabbalists: The Quest for Spirituality in the Sixteenth Century", in: Cooperman, B.D. (ed.), Jewish Thought in the Sixteenth Century. Cambridge, MA: Harvard UP, 1983, 431-459.

Sylabus
Poslední úprava: BVAKUCER (05.05.2008)

Témata

ZS

1. Rabínská literatura. Charakter literatury formativního období. Vymezení literárního korpusu. Metodologie kritického p?ístupu k pramen?m. Historie akademického výzkumu rabínské literatury.

2. Mišna

3. Pirke avot a problém rabínské autority

3. Tosefta: problém absolutních a relativních datací text? rabínské literatury. K dílu Alberdine Houtman

4. Mišna a halachické midraše (Mechilta, Sifra, Sifre Nu, Sifre Dt). Jacob Neusner a agonický princip v rabínské literatu?e

5. Midraš jako exegetický nástroj a jako literatura (cyklická exegeze)

6. Rabínský narativ a jeho žánry (ma'ase, mašal)

7. Nehalachické midrašické kompilace (GnR, PlR, LvR, PRK, PesR, DtR, NuR, Tanchuma)

8. Talmud - první p?iblížení

9. Jeruzalémský a Babylónský talmud

10. Babylónský talmud - halachický pohled

11. Babylónský talmud jako kompozitní text - problém redakce

12. Targúmy

LS

1. Ga'onské období jako most mezi literaturou formativního období a evropským hebrejským st?edov?kem. První pokusy o systematizaci praktické halachy. Nové žánry: responza a komentá?e.

2. Frankoporýnská centra - jejich po?átky a komentá?ová literatura (Geršom Me'or ha-Gola a Šelomo Jicchaki /Raši/)

3. Aškenázská halacha I - literatura tosafot

4. Moše Maimonides a jeho Mišne Tora

5. Aškenázská halacha II: Halacha a liturgie - sborníky (Machzor Vitry, Pardes, Sidur Raši, Sefer ha-ora)

6. Kodifikace halachy ve Špan?lsku: Ašer ben Jechiel (Ašeri) a Ja'akov ben Ašer (Arba'a turim)

7. Aškenázská halacha III: Halacha a náboženská autorita - minhag a ma'ase (Sefer chasidim, Sefer MaHaRJL minhagim atd.)

8. Aškenázská halacha III: 15. století

9. Rabínská exegeze: komentá?ová literatura 12.-15. století

10. Halacha v 16. století - interakce s mystikou

11. Josef Karo a jeho halachické dílo (Bejt Josef, Šulchan aruch a Kesef mišne)

12. Reakce na Šulchan aruch ve st?edoevropském prostoru (Šelomo Luria, Jehuda Loew, Moše Isserles, Mordechaj Jaffe)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK