PředmětyPředměty(verze: 821)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Dějiny a kultura Židů v diaspoře - AHB400010
Anglický název: History and Culture of Jews in Diaspora
Zajišťuje: Ústav Blízkého východu a Afriky (21-UBVA)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2009
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 --- [hodiny/týden]
letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. PhDr. Jiřina Šedinová, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: BVAKUCER (22.05.2008)

Cílem je podat prehled historického a v návaznosti kulturního vývoje židovských komunit v diaspore od konce 1.stol. do
2.svetové války. Duraz se klade na sociálne-právní postavení Židu v jednotlivých zemích a obdobích a na
mnohovýznamovou funkci židovských obcí.
Literatura -
Poslední úprava: BVAKUCER (22.05.2008)

Základní sekundární literatura:
ZS

Ben-Sasson, H.H.: A History of the Jewish People. Cambridge, Mass., 1994

Shulvass, M.A.: The Jews in the World of the Renaissance. Leyden 1973

Katz, Jacob: Tradition and Crisis. Jewish Society at the End of the Middle Ages. New York,

Schocken 1971

LS

Katz, Jacob: Tradition and Crisis. Jewish Society at the End of the Middle Ages. New York,

Schocken 1971

Katz, Jacob: Out of the Ghetto. The Social Background of Jewish Emancipation 1770 - 1870.

New York, Schocken 1978

K.Schubert: Židovské náboženství v prom?nách v?k?. Praha 1995

Katz, Jacob: The Role of Religion in Modern Jewish History. Cambridge, Mass., 1975

Haumann, Heiko: D?jiny východních Žid?. Olomouc, Votobia 1997

Shmeruk, Chajim: D?jiny literatury jidiš. Olomouc, Votobia 1996

Sylabus -
Poslední úprava: BVAKUCER (22.05.2008)

Témata:
ZS

1. Úvod do tematiky. Pojetí židovských d?jin, periodizace. Literatura, prameny.

2. Právní postavení židovského obyvatelstva v diaspo?e. Církevní zákonodárství v Evrop?,

III. a IV. Lateránský koncil.

3. Postoj sv?tské vlády a b?žného obyvatelstva k Žid?m.

4. Právní postavení židovského obyvatelstva v islámských zemích.

5. Vznik odd?lených židovských sídliš? (ulice, ?tvrti, ghetta). Židovské obce v Evrop?,

jejich úloha a vnit?ní organizace.

6. Sv?tská a duchovní správa židovských obcí v Evrop?.

7. Sv?tská a duchovní správa židovských obcí v Evrop? - územní organizace.

8. Sv?tská a duchovní správa židovských obcí v muslimských zemích.

LS

1. Da?ový systém.

2. Zm?ny v právní, sociální a ekonomické situaci Žid? v období osvícenství a emancipace.

3. Politický vývoj v osvícenském a emancipa?ním období.

4. Reformní judaismus a jeho dopad na situaci židovských obcí v diaspo?e.

5. Politický vývoj židovských obcí východní Evropy v osvícenském a emancipa?ním období.

6. Kulturní vývoj židovských obcí východní Evropy v osvícenském a emancipa?ním období

(st?etávání s ortodoxními sm?ry v judaismu; úloha chasidismu; po?átky literární jidiš).

7. Wissenschaft des Judentums a úloha moderních židovských studií v procesu integrace.

8. Odraz politicko-spole?enských podmínek v kulturním vývoji židovských obcí.

Kultura sefardské diaspory - filosofie, v?da, poezie.

9. Kultura italské diaspory - v?da, krásná literatura, dramatické um?ní.

10. Kultura aškenázské diaspory - halachická a exegetická literatura, pijuty.

11. Problematika mesianistických hnutí.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK