PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Moderní hebrejština II - AHB400009
Anglický název: Modern Hebrew II
Zajišťuje: Ústav Blízkého východu a Afriky (21-UBVA)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2009
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
letní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. PhDr. Daniel Boušek, Ph.D.
Prerekvizity : AHB400030
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: BVAKUCER (13.05.2008)

Cílem kurzu je vytvorit pevné pasivní i aktivní jazykové návyky pomocí postupného rozvíjení konverzace v ruzných
komunikacních okruzích.v používání moderní hebrejštiny. Kurz navazuje na výklad mluvnice hebrejštiny v kurzu Moderní
hebrejština I.
Literatura
Poslední úprava: BVAKUCER (13.05.2008)

Základní sekundární literatura a slovníky:

Shlomit Chajjat, Sara Jisraeli a Hela Kobliner: Ivrit min ha-hatchala, I, Jerusalem 2000.

Asher Tarmon, Ezri Uval: Hebrew Verb Tables, Tamir Publishers, Jerusalem 1998.

Ya´acov Levy: Oxford English-Hebrew\ Hebrew-English Dictionary, Kernerman - Lonnie Kahn, Oxford University Press 1985.

Sylabus
Poslední úprava: BVAKUCER (13.05.2008)

P?ehled témat kurzu:
1. Sufixy f. sg. substantiv: -ah, -et, -at,- it, -ut; substantiva f., jež nemají f. sufix; sufixy f. pl.: -ot, -jot, -ujot.

2. ?íslovky maskulin; shoda v ur?enosti jmen a p?ívlastk?; kol + subst. sg.

3. P?edložka -et; shoda adjektiva a subst. + p?edložky; sloveso makir.

4. Infinitiv silných sloves; infinitiv sloves primae alef a gutturalis - lilmod, le´ehov, la?avod, lachšov. Sloveso roce + infinitiv; adverbia: maher, bašeqet, harbe?.

5. Binjan pa?al konkávních sloves (druhý radikál w a j); ?íslovky 20-100; v?ta kauzální - lama??ki?

6. Binjan pa?al infinitivu a part. akt. sloves s t?etím konsonantem hej (tertiae infirmae): liknot, la?asot; kol + ur?ené subst.

7. Binjan pa?al infinitivu a part. akt. sloves s prvním konsonantem jod (primae jod): holech, jored, jošev, lalechet, laredet, laševet; shoda rodu a ?ísla v nominálních v?tách.

8. Binjan pi?el silných sloves - infinitiv: ledaber, letajel?, part. akt.: medaber, metajel; ?íslovky f. 11-20.

9. Binjan hif?il silných sloves v infinitivu a part. akt.: lehazmin, margiš, margiša, margišim, mardišot; kol + ur?ené subst. v pl.

10. ?íslovky m. 11-20; Status constructus sg. a pl.

11. Binjan hitpa?el silných sloves - infinitiv a part. akt.: lehitlabeš, mitlabeš; hitpa?el sloves za?ínajících na sykavku - metateze; status constructus + adjektivum.

12. Binjan pa?al konkávních sloves - perfektum: laqum; ?íslovky ?adové; ?etba p?íslušných ?lánk? na s. 279-280.

13. Ur?enost p?ívlastku neshodného; ur?ený p?ívlastek neshodný jako subjekt ve v?t? nominální.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK