PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Literatura starověkého Izraele - AHB400007
Anglický název: Literature of Medieval Israel
Zajišťuje: Ústav Blízkého východu a Afriky (21-UBVA)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2008
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 --- [hodiny/týden]
letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. PhDr. Jiřina Šedinová, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: BVAKUCER (22.05.2008)

Na základe textu Starého zákona se charakterizuje vznik a vývoj staroveké kultury Židu. SZ se probírá jako primární pramen
k historii hebrejského jazyka a náboženské tradice a jako literární památka, v kontextu starovekého Blízkého východu.
Jednotlivé literární žánry SZ se srovnávají s památkami literatury mezopotamské, syropalestinské a egyptské.
Literatura -
Poslední úprava: BVAKUCER (22.05.2008)

Základní sekundární literatura:
ZS

Rendtorff, Rolf: Hebrejská bible a d?jiny. Praha, Vyšehrad 1996

Moscati, Sabatino: Staré semitské civilizace. Praha, Odeon 1969

LS

Rendtorff, Rolf: Hebrejská bible a d?jiny. Praha, Vyšehrad 1996

Moscati, Sabatino: Staré semitské civilizace. Praha, Odeon 1969

Kaiser, Otto: Odkaz alexandrijských Žid?. Úvod do deuterokanonických knih Starého zákona.

Praha, Vyšehrad 2006

Segert, Stanislav: Synové sv?tla a synové tmy. Sv?dectví nejstarších biblických rukopis?.

Praha, Svoboda 1970

Prameny:

Bible. Písmo svaté Starého a Nového zákona (v?etn? deuterokanonických knih). ?eský

ekumenický p?eklad. Praha, ?eská biblická spole?nost (r?zná vydání)

Matouš, Lubor: Epos o Gilgamešovi. Praha, Mladá fronta 1971 (a pozd?jší vydání)

Hruška, Blahoslav - Matouš, Lubor - Prosecký, Ji?í - Sou?ková, Jana: Mýty staré

Mezopotámie. Praha, Odeon 1977

Lexa, František: Náboženská literatura staroegyptská. Praha, 1921

Lexa, František: Výbor ze starší literatury egyptské. Praha, 1947

Vachala, B?etislav: Dávné písn? lásky. Milostná lyrika starého Egypta. Praha,

?eskoslovenský spisovatel 1982

Prosecký, Ji?í: Prameny moudrosti. Mudroslovná literatura staré Mezopotámie. Praha,

Oikuméné 1995

Stehlík, Ond?ej: Ugaritské náboženské texty. Praha, Vyšehrad 2003

Knihy tajemství a moudrosti. Mimobiblické židovské spisy: pseudepigrafy I-III (ed. Soušek,

Zden?k). Praha, Vyšehrad 1995-1998

Sylabus -
Poslední úprava: BVAKUCER (22.05.2008)

Témata:
ZS

1. Vytvo?ení a struktura SZ

2. Žánry v SZ a život starého Izraele

3. Narativní texty (mýty, ságy, legendy): Pentateuch - Genesis, Exodus

4. Legislativní texty: Pentateuch - Leviticus, Numeri, Deuteronomium

5. Historická vypráv?ní, drobné lyricko-epické útvary: P?ední proroci - Jozue, Soudc?,

knihy Samuelovy

6. Deuteronomistické historické dílo: P?ední proroci - knihy Královské; Spisy - Ezra,

Nehemia, Letopisy

7. Prorocké texty: Zadní proroci - Izaiáš, Jeremiáš, Ezechiel

8. Prorocké texty: Dvanáct malých prorok?

LS

1. Starozákonní poezie: poezie náboženská - Žalmy

2. Poezie sv?tská - Píse? písní

3. Poezie ná?k? - Žalozp?vy

4. Sapienciální literatura: Job

5. Sapienciální literatura: P?ísloví

6. Sapienciální literatura: Kohelet

7. Novela a historický román: Rut, Ester

8. Eschatologická a apokalyptická literatura: Daniel

9. Apokryfy a pseudepigrafy

10. Nálezy u Mrtvého mo?e

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK