PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Úvod do studia oboru a proseminář - AHB400004
Anglický název: Introduction to Jewish Studies + Proseminar
Zajišťuje: Ústav Blízkého východu a Afriky (21-UBVA)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2008
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 --- [hodiny/týden]
letní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. PhDr. Jiřina Šedinová, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: BVAKUCER (22.05.2008)

Cílem je seznámení s hlavními momenty vývoje judaismu od zacátku pobiblické doby do soucasnosti, získání základní
orientace v judaistice a hebraistice, seznámení s metodikou a technickými problémy oboru, se základními typy pomucek, s
bibliografiemi, encyklopediemi, slovníky atd. Cvicení v práci s klasickými pomuckami a literaturou, jakožto s nezbytným
základem, se doplnují využíváním moderní informacní techniky. Studenti prubežne zpracovávají referáty a písemné úkoly.
Cást venovaná hebrejskému písmu zahrnuje praktická cvicení v cetbe ruzných typu písma a technik jeho provedení.
Literatura -
Poslední úprava: BVAKUCER (22.05.2008)

Základní sekundární literatura:
ZS

Židé - d?jiny a kultura (ed. Pavlát, Leo). Praha, Židovské muzeum v Praze, 3. vyd., 2005

Fishbane, M. A.: Judaismus. Zjevení a tradice. Praha, Prostor 2003

Schubert, Kurt: Židovské náboženství v prom?nách v?k?. Praha, Vyšehrad 1995

Segert, Stanislav - Beránek, Karel: Orientalistik an der Prager Universität, I.Teil: 1348-

1848. Praha, Universita Karlova 1967

B?žné bibliografické pom?cky a encyklopedie.

LS

Putík, Alexandr - Šedinová, Ji?ina - Doležalová, Jana: Židovské tradice a zvyky. Praha,

Židovské muzeum v Praze 1995

Putík, Alexandr: Židovské tradice a zvyky: svátky, synagoga a b?h života (pr?vodce

expozicí). Praha, Židovské muzeum v Praze 2005

Cermanová, Iveta - Scheibová, Michaela: Hebrejské zkratky. Výsledky epigrafického

výzkumu textilní sbírky Židovského muzea v Praze. Praha, Židovské muzeum

v Praze 2005

Bialer, Yehuda L. - Fink, Stelle: Jewish Life in Art and Tradition. Jerusalem, Hechal Shlomo

1980

Sylabus -
Poslední úprava: BVAKUCER (22.05.2008)

Témata:
ZS

1. Judaismus - náboženský systém a kulturní tradice

2. Kalendá?:

tradi?ní židovský rok - m?síce, p?estupný rok,

židovské svátky, polosvátky a pam?tní dny,

p?evod dat a letopo?tu

3. Heuristika: vyhledávání pramen? a literatury.

Pom?cky: bibliografie, encyklopedie a nau?né slovníky, v?cné slovníky (biblické,

topografické), chronologie;

jazykové pom?cky: slovníky, konkordance;

základní prameny judaismu a jejich edice: Biblia hebraica, Talmud bavli

4. Zpracovávání pramen? a literatury.

Prameny písemné:

a) archivní dokumenty, jejich p?vod (židovské, nežidovské), uchovávání, pom?cky,

edice

b) literární - židovské, nežidovské, typologické rozd?lení

5. Zpracovávání pramen? a literatury.

Prameny hmotné povahy:

a) epigrafické památky

b) architektura, užité um?ní, ob?adní p?edm?ty

6. P?ehled hlavních judaistických a hebraistických ?asopis? a sborník?

7. Práce s prameny - vn?jší a vnit?ní kritika

8. Exkurse do knihovny Židovského muzea v Praze

LS

1. Kompozice badatelské práce:

úvod, charakteristika dosavadního zpracování tématu, popis a kritika pramen?, analýza,

syntéza, záv?r, poznámkový aparát (odkazy na literaturu a prameny, citace), bibliografie,

p?ílohy, rejst?íky, résumé, obsah

2. Kompozice zprávy, recenze, ?lánku

3. Hebrejské písmo:

kvadrátní písmo, kurzíva, rabínské-Raši, sefardská a italská kurzíva

4. Hebrejské zkratky - hlavní typy zkratek používané v tradi?ní literatu?e a v nápisech

5. Hebrejské písmo - rukopisy a staré tisky

6. Hebrejské písmo malované (keramika a sklo)

7. Hebrejské písmo tesané a reliéfní (náhrobní nápisy)

8. Hebrejské písmo ryté (st?íbrné, mosazné a cínové p?edm?ty)

9. Hebrejské písmo vyšívané (textilie)

10. Exkurse do objekt? Židovského muzea v Praze

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK