PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Židovské tradice a zvyky - AHB100017
Anglický název: Jewish Traditions and Customs
Zajišťuje: Katedra Blízkého východu (21-KBV)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Pavel Sládek, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Pavel Sládek, Ph.D. (15.09.2018)

Židovské tradice a zvyky

 

Vyučující: doc. PhDr. Pavel Sládek, Ph.D.

Rozsah: dvousemestrální přednáškový kurs

Atesty: zápočet (ZS) a zkouška (LS)

Požadavky: přítomnost ve výuce a aktivní účast, znalost přečtené povinné literatury, Z, Zk, 1 seminární písemná práce založená na interpretaci zvoleného pramenného textu (studenti oboru hebraistika volí povinně text v hebrejštině, neoboroví studenti mohou volit text v překladu)

Anotace:

Tématem kursu je "morfologie" rabínského judaismu, nahlížená z diachronní perspektivy (fenomén kulturní změny) a z perspektivy společenských struktur. Diskutovány budou akademické přístupy ke studiu zvykovosti a rituálu (pojem "vysoké" a "nízké" kultury, "lidové" kultury atd.). Pozornost bude věnována konceptu "zvyku" (minhag) v rabínském judaismu. Cílem kursu je jednak získat podrobnější znalost rabínského judaismu v jeho performativní složce, jednak oprostit se od stereotypního chápání náboženského systému v jeho celku jako plujícího v nestrukturovaném bezčasí tzv. tradice. Absolvent kurzu by již neměl hovořit o židovské ortopraxi v modu "Židé se chovají/dělají", ale být si vědom diachronního prvku a tázat se vždy po dokladech specifické ortopraxe v daném čase a místě. Pozornost bude věnována rovněž vnitřní společenské diverzitě ve vztahu k náboženské ortopraxi. Absolvent kurzu si bude vědom toho, že ačkoli v předmoderní židovské společnosti se sice prakticky nesetkáváme s fenoménem ne-víry a programové negace náboženské praxe v jejím celku, nesetkáváme se ani s monolitickým absolutním konformismem: na příkladu zákonů o zákazu nežidovského vína si ukážeme, že určitá nábožensky motivovaná praxe může být skupinami věřících dokonce otevřeně ignorována.

V ZS semestru se budeme nejprve věnovat konceptu zvyku (minhag), a to zejména ve středověkém aškenázském judaismu. Představíme si jej jako nikoli prostý "zvyk", ale jako pevnou součást židovské normativity. Nedodržování nebo modifikace zvyku může vyvolávat kontroverze, pokusy o konformizaci nebo debaty učenců. Následně si představíme některé vybrané teorie rituálu, zejména s důrazem na některé základní autory a tzv. přechodové rituály (Arnold van Gennep, Victor Turner, Émile Durkheim a další). Ukážeme si, jak nám teoretické přístupy mohou pomoci lépe pochopit mechanismy rituálních událostí jako svatby, obřízky, rituálů dospělosti a vzdělání, rozvodu, úmrtí a pohřbu. Budeme si všímat kognitivní roviny rituálů a jejich reflexe v židovské společnosti, zejména v tzv. literatuře minhagim.   

V LS se budeme zabývat rituály, jež doprovázejí sváteční události liturgického roku, zejména tzv. poutní svátky (Pesach, Šavuot a Sukot), tzv. vysoké svátky (Roš ha-šana a Jom kipur), ale také některé méně známé nebo přímo kontroverzní momenty (Purim, Nitlnacht). Budeme se vždy zajímat o proměny interpretací významných liturgických událostí vzhledem ke vnímání časovosti a posvátným dějinám. Pozornost budeme věnovat tomu, jak jsou základní struktury liturgického roku (šabat - novoluní - nový rok - poutní svátky - vysoké svátky - "historické" půsty a svátky atd.) vnitřně reinterpretovány, modifikovány a obohacovány o další ritualizace v důsledku historických posunů a/nebo transformacím v duchodním životě (např. inovace, prosazující se v důsledku rozšíření se safedské kabaly nebo východoevropského chasidismu).    

 

Literatura:

1. Povinná

Vybrané úryvky pramenných a sekundárních textů budou distribuovány v průběhu semestru.

Catherine Bell, Ritual: Perspectives and Dimensions, Oxford: Oxford University Press, 1997.

__________ , Ritual Theory - Ritual Practice, New York - Oxford: Oxford University Press, 1992.

Peter Burke, Lidová kultura v raně novověké Evropě, Praha: Argo, 2005.

Émile Durkheim, Elementární formy náboženského života, Praha: OIKOYMENH, 2002.

Harvey E. Goldberg, Jewish Passages: Cycles of Jewish Life, University of California Press 2003.

Ivan G. Marcus, Rituals of Childhood: Jewish Acculturation in Medieval Europe, Yale University Press, 1998.

Pavel Sládek, "Filozofové, mystici a čarodějové. Spánek a sen v literatuře rabínského judaismu", in: Kolektiv autorů, Spánek a sny. Svět archaických kultur II (J. Starý - S. Fischerová, eds), Praha: Hermann a synové, 2008, s. 103-127.

__________ , "Posvátné místo v literatuře rabínského judaismu", in: Kolektiv autorů, Mýtus a geografie. Svět archaických kultur III (J. Starý - S. Fischerová, eds), Praha: Hermann a synové, 2008, s. 113-141.

Victor Turner, The Ritual Process: Structure and Anti-Structure, New Brunswick - London: Aldine Transactions, 2009 [1969].

 

2. Doporučená

Peter Burke, Co je to kulturní historie?, Dokořán, 2011.

__________ , Variety kulturních dějin, Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006.

Daniel Sperber, The Jewish Life Cycle: Lore and Iconography, Oxford University Press 2008.

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK