PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Latina III - AGR600003
Anglický název: Latin Language III
Zajišťuje: Ústav řeckých a latinských studií (21-URLS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/4 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Michal Ctibor
Vyučující: Mgr. Michal Ctibor
Neslučitelnost : ALT100039
Záměnnost : ALT100039, ALT600012
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Ivan Prchlík, Ph.D. (01.09.2014)

Třetí část čtyřsemestrálního intensivního kursu latinského jazyka, jehož cílem je schopnost samostatné četby originálních textů. Kurs jako celek je koncipován především pro potřeby studentů oborů Řecká antická filologie (Starořečtina) a Dějiny antické civilizace, ale je otevřen každému zájemci o takto důkladné ovládnutí latiny (důkladněji ji lze ovládnout už pouze v kursu pro oborové latináře).

Náplní třetího semestru výuky je zejména opakování, rozšiřování a prohlubování znalostí latinské syntaxe, procvičování gramatiky, rozšiřování a prohlubování slovní zásoby, cvičení v překladu z latiny do češtiny a osvojení schopnosti porozumět středně náročnému latinskému textu.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Michal Ctibor (23.09.2017)

Zápočet se uděluje za písemný test. Na test se vyhlašuje jeden řádný a dva opravné termíny. Zápočtový test ověřuje znalost probrané latinské gramatiky (především syntaxe) i slovní zásoby a schopnost přeložit středně náročný text z latiny do obstojné češtiny. Podmínkou získání atestu je aktivní účast na hodinách. 

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Michal Ctibor (23.09.2017)

Základní studijní materiály:
A. Bartoněk - J. Janda - E. Kamínková - E. Kuťáková - B. Mouchová, Latinská syntaktická cvičení (se slovníkem), Praha, Karolinum 1993.

F. Novotný, Základní latinská mluvnice, Praha, SPN 1957, H&H Jinočany 1992.

 

Další doporučená literatura: 

D. Panhuis, Gramatika latiny, Praha: Academia 2014.

E. Kuťáková, Latina I, soubor textů a cvičení pro základní kurs latinského jazyka, Praha, Karolinum 1997.
D. Slabochová, Latina II, soubor textů a cvičení pro základní kurs latinského jazyka, Praha, Karolinum 1997.
J. Bejlovec - J. Janda - E. Kamínková - P. Kucharský - Z. Quitt, Latina pro vysoké školy, Praha, SPN 1972.
E. Kuťáková - B. Mouchová - D. Slabochová, Linguae latinae studeamus, Praha, Ewa edition 1998.
E. Kuťáková - D. Slabochová, Ad fontes, Praha 2000.

K. Fürst, Latinská mluvnice pro gymnasia a reálná gymnasia, Praha 1946.
J. Špaňár - J. Horecký, Gramatika latinského jazyka, Bratislava 1960.
F. Neue - C. Wagener, Formenlehre der lateinischen Sprache I-IV, Leipzig 1903-1905.
F. Sommer, Handbuch der lateinischen Laut- und Formenlehre, 4. Aufl., Heidelberg 1977.
M. Leumann, Lateinische Grammatik, München 1979.
J. B. Hofmann - A. Szantyr, Lateinische Syntax und Stilistik, München 1965.

R. Kühner - C. Stegmann, Ausführliche Grammatik der lateinischen Sprache. Satzlehre I-II, Hannover 1955.
E. C. Woodcock, A New Latin Syntax, Cambridge 1959.

 

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK