PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Čtení odborných textů pro klasické filology - AGLV00153
Anglický název: Reading
Zajišťuje: Ústav řeckých a latinských studií (21-URLS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
Garant: doc. Mgr. Lucie Pultrová, Ph.D.
Mgr. Michal Ctibor, Ph.D.
Mgr. Martin Masliš
Vyučující: Mgr. Michal Ctibor, Ph.D.
Mgr. Martin Masliš
doc. Mgr. Lucie Pultrová, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Michal Ctibor, Ph.D. (04.01.2023)
Náplní kurzu bude četba vybraných odborných textů z oblastí lingvistiky a literární vědy a diskuse nad nimi. U textů budeme sledovat například: Jakou otázku badatel/ka řeší a jaký si klade cíl? Jak se vypořádává s dosavadním bádáním? K jakému metodologickému rámci se hlásí? (Je tento metodologický rámec plausibilní? Co tento rámec implicitně předpokládá a co implikuje?) Jaké hypotézy v textu formuluje a jak? Jaké volí metody pro dokázání či vyvrácení hypotéz? Jsou dané metody adekvátní? Existují nějaké alternativní? Nestraní náhodou badatel/ka své hypotéze? S jakými daty pracuje? Používá statistické metody? Jaké závěry z dat vyvozuje? Lze vyvodit ještě jiné? Je studie (s přihlédnutím k předchozím otázkám) jako celek validní? Jak ji lze zpochybnit? Čím dalším ji lze naopak podpořit? Jakou perspektivu zjištěné závěry načrtávají? Apod.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Michal Ctibor, Ph.D. (04.01.2023)

Cílem kurzu je primárně zlepšit schopnost kriticky číst odborné texty a uvažovat nad nimi, sekundárně pak také zlepšit schopnost vědecké texty produkovat. Předmět je primárně určen magisterským studentům řeckých a latinských studií.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Michal Ctibor, Ph.D. (04.01.2023)

Podmínkou udělení atestace je pravidelná aktivní účast (předpokládající pečlivou domácí četbu zadaných textů) a písemná kritika odborného textu dle vlastního výběru (ideálně po konzultaci s vedoucím diplomové práce nebo s vyučujícími předmětu), v rozsahu 4–8 NS. 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK