PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Latina I - AGL100021
Anglický název: Latin course I
Zajišťuje: Ústav řeckých a latinských studií (21-URLS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
Garant: doc. Mgr. Lucie Pultrová, Ph.D.
Mgr. Bc. Martina Vaníková, Ph.D.
Vyučující: doc. Mgr. Lucie Pultrová, Ph.D.
Mgr. Bc. Martina Vaníková, Ph.D.
Třída: A – Mezioborová nabídka VP: Jazykové kurzy
Anotace
Poslední úprava: doc. Mgr. Lucie Pultrová, Ph.D. (09.09.2021)
Cílem kurzu je seznámit studenty se základy latinské morfologie, vybraných syntaktických jevů a se základní latinskou slovní zásobou, a poskytnout jim tak solidní základ pro gramatickou interpretaci latinského textu a pro rozvíjení praktických dovedností v práci s originálním latinským textem. Předmět je věnován jak teoretickému výkladu, tak praktickému procvičování morfologických jevů i lexika, a to především formou překladu vět a kratších textů z latiny do češtiny.

Organizace kurzu (materiály, domácí úkoly, cvičné testy apod.) probíhá přes Moodle: https://dl3.cuni.cz/course/view.php?id=325

Podmínkou udělení zápočtu je, kromě úspěšného složení závěrečného testu, i pravidelná účast v hodinách a plnění všech úkolů průběžně zadávaných přes Moodle.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. Mgr. Lucie Pultrová, Ph.D. (09.09.2021)

Atestace se uděluje za aktivní účast na hodinách a úspěšné složení závěrečného testu. Na test se vyhlašuje jeden řádný a dva opravné termíny. Podmínkou je též včasné splnění všech úkolů průběžně zadávaných přes Moodle.

Literatura
Poslední úprava: Eva Zezulková (11.09.2019)

vlastní (nepublikované) výukové materiály

Panhuis, D., Gramatika latiny, Praha: Academia 2014.

Novotný F., Základní latinská mluvnice, Praha: SPN 1957 a další vyd.

Pražák J. M. - Novotný F. - Sedláček J., Latinsko-český slovník, Praha: SPN 1955 a další vyd.

Sylabus
Poslední úprava: doc. Mgr. Lucie Pultrová, Ph.D. (12.09.2020)

Hlavní tematické okruhy:

  • systém latinských pádů (tvary i funkce)
  • latinský slovesný systém
  • tvoření a stupňování adjektiv
  • zájmena 
  • číslovky základní a řadové
  • infinitivní vazby
  • participiální vazby
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK