PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Oborová praxe - AFSV00104
Anglický název: Teaching Practise in Philosophy
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2013
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0 Z [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 12 [hodiny]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Petra Šebešová, Ph.D.
Mgr. Matěj Král, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Petra Šebešová, Ph.D. (10.10.2016)

Náplň kurzu odpovídá fakultním požadavkům, které jsou popsány níže.

 

Organizace kurzu:

Na začátku semestru se všichni zapsaní studenti zúčastní úvodního semináře, na kterém se seznámí s různými pojetími výuky filosofie, různými výukovými materiály a učebnicemi a pokud možno i jednotlivými fakultními vyučujícími. Poté si student domluví praxi s jedním z doporučených fakultních učitelů (případně s jiným vyučujícím dle svého výběru) a bude postupovat podle pokynů uvedených na fakultní stránce http://ff.cuni.cz/FF-1417.html. V závěru semestru proběhne seminář, kterého se zúčastní všichni studenti a na kterém budou jednotlivé praxe společně reflektovány.

V případě zájmu je možné natočit pedagogické výstupy studentů na video a záznam s nimi rozebrat.

 

Časová dotace:

Celkem 86 hodin praktické činnosti na škole, nejlépe 3 týdny za sebou (tj. 4-6 hodin denně), z toho minimálně 4 hodiny náslechů a 18 hodin přímé výuky. Do uvedeného počtu 86 hodin se počítá i zpracování příprav a materiálů do výuky.

 

Požadavky k zápočtu:

Student

·         se aktivně účastní úvodního a závěrečného semináře

·         absolvuje praxi v předepsaném počtu hodin

·         odevzdá písemně zpracovanou zpětnou vazbu ke svému působení od středoškolských studentů a doplní ji o vlastní reflexi

·         odevzdá řádně vyplněné všechny předepsané dokumenty

 

Následující informace jsou převzaty z fakultních stránek: http://ff.cuni.cz/FF-1417.html.

 

Cíle praxe:

Praxe má vést studenty k uvědomělé praktické aplikaci vědomostí a dovedností z vlastního aprobačního předmětu, z didaktiky daného předmětu a z dalších studovaných teoretických disciplín. Studenti se učí užívat všechny poznatky komplexně se zřetelem ke konkrétním podmínkám vyučování předmětu na daném typu školy. Praxe je zaměřena především na získávání a rozvíjení souboru dovedností, které jsou potřebné k přípravě a vlastnímu vedení vyučovacích hodin.

 

Studenti se mají zároveň seznámit:

·         s učebnicemi a dalšími pomůckami pro výuku předmětu (didaktická technika, doplňkové učební materiály, speciální učebny apod.),

·         s vyučovacími a mimovyučovacími povinnostmi učitele daného aprobačního předmětu,

·         s projektovou dokumentací pro výuku předmětu (vzdělávací programy - učební plány, učební osnovy, tematické plány, činnost předmětových komisí apod.),

·         s povinnostmi třídního učitele a s příslušnou dokumentací (třídní kniha, třídní výkaz, vedení třídnické hodiny).

 

Studenti se v rámci možností obeznámí se specifiky daného typu školy a celým chodem konkrétní školy (řízení školy, řešení výchovných otázek, mimovyučovací aktivity, zájmová činnost žáků apod.). Studenti se seznámí s činností výchovného poradce a dalších specialistů na škole.

Obsahová náplň praxe:

·         Hospitace v hodinách fakultních učitelů  popř. jiných učitelů. V případě, že ve stejné škole praktikuje zároveň další student katedry, je výhodné, když si praktikanti hospitují na svých samostatných výstupech navzájem.

·         Příprava na vlastní pedagogické výstupy - každou přípravu je nutno konzultovat předem s fakultním učitelem a její písemnou formu mu předložit ke schválení a podpisu.

·         Samostatné pedagogické výstupy (minimálně 18 výstupů za celou dobu trvání praxe).

·         Aktivní účast na hospitačních pohovorech (následuje po hospitaci v hodině fakultního učitele) a rozborech samostatných výstupů (následuje po samostatném výstupu studenta, popř. kolegy z fakulty).

·         Asistentská praxe - student se podílí na všech činnostech fakultního učitele v době konání praxe, tj. pomáhá mu při přípravě pomůcek, vedení kabinetu, opravách žákovských prací, doučování žáků, vedení zájmové činnosti žáků, při dozorech apod. 

·         Plnění dalších úkolů vyplývajících z cílů praxe či úkolů zadaných vedoucím učitelem praxe.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK