Vědění a důkaz: Aristotelovy Druhé analytiky - AFS500199
Anglický název: Knowledge and demonstration: Aristotle´s Posterior Analytics
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Robert Roreitner
Mgr. Matyáš Havrda, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Matyáš Havrda, Ph.D.
Mgr. Robert Roreitner
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Robert Roreitner (15.09.2018)
Druhé analytiky patří ke skupině Aristotelových spisů věnovaných zkoumání argumentů. Jestliže Topiky se zabývají argumenty dialektickými a Rétorika těmi, jejichž cílem je někoho o něčem přesvědčit, Analytiky vypracovávají teorii úsudků (sylogismů). Zatímco První analytiky jsou však věnovány úsudkům obecně, tématem Druhých analytik je úsudek vědecký, tedy důkaz. Viděno dnešní optikou, toto podivuhodně nesnadné zkoumání není jen zkoumáním logickým, nýbrž zahrnuje též aspekty epistemologické, ba i metodologické. Zahrnuje totiž úvahy o tom, co je to vědění, na jakých základech musí stát, jak se vztahuje ke smyslové zkušenosti a jakými cestami vzniká. Ačkoli jsou tyto úvahy zřejmě ovlivněny dobovou geometrií (axiomatickou geometrií eukleidovského typu), jsou “šity na míru” především aristotelské přírodovědě. Studium Druhých analytik nám tak poskytuje jedinečný vhled do struktury aristotelské vědy, potažmo – nakolik je antická věda vědou aristotelskou – antické vědy vůbec. Zároveň nám umožňuje ptát se po předpokladech a soudržnosti aristotelské epistemologie, spojující velmi vysoké nároky na to, co to znamená mít o něčem skutečné “vědění”, s tezí, podle níž veškeré naše poznání má původ ve zkušenosti.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Robert Roreitner (19.09.2018)

Kurz je koncipován jako úvod do problematiky Druhých analytik formou četby vybraných kapitol spisu a diskuse o nich. Východiskem nám bude anglický překlad (s nímž lze srovnávat existující překlad český). Znalost starořečtiny tedy není očekávána (byť je samozřejmě vítána).

Je možné zapisovat jako magisterský kurz nebo jako výběrový seminář.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Robert Roreitner (15.09.2018)

Podmínkou udělení zápočtu bude  referát k některé z probíraných kapitol nebo k souvisejícímu sekundárnímu textu (jednou nebo dvakrát za semestr).

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Robert Roreitner (15.09.2018)

Aristotle, Posterior Analytics (Second Edition), trans. J. Barnes, Oxford 1993. 

Aristotelés, Druhé analytiky, přel. A. Kříž, Praha 1962.

Aristotle, Prior Analytics, trans. R. Smith, Indianapolis - Cambridge 1989.

Aristotelés, První analytiky, přel. A Kříž, Praha 1961.

Bronstein, D., Aristotle on Knowledge and Learning: The Posterior Analytics, Oxford 2016.

Bronstein, D. - Charles, D. - Lennox, J. - Salmieri, G., "Episteme, demonstration, and explanation: A fresh look at Aristotle´s Posterior Analytics", Metascience 23 (2014), pp. 1-35.