Grammaire historique du français - AFR511003
Anglický název: French Historical Grammar
Zajišťuje: Ústav románských studií (21-URS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: francouzština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mgr. Radka Mudrochová, Ph.D.
Vyučující: doc. Mgr. Radka Mudrochová, Ph.D.
Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace - francouzština
Poslední úprava: doc. Mgr. Radka Mudrochová, Ph.D. (25.09.2023)
V přednáškové části seznamuje kurz studenty s vývojem jazykového systému francouzštiny. V oblasti vývoje jazykového systému je podávána základní, orientační charakteristika jednotlivých fází vývoje francouzského jazyka. Seminární část předmětu je věnována procvičování odpřednášené látky a rozboru textů staré francouzštiny z  pohledu gramatiky.
LE COURS EST PARTIELLEMENT ENSEIGNÉ EN TCHÈQUE.
Literatura - francouzština
Poslední úprava: doc. Mgr. Radka Mudrochová, Ph.D. (07.09.2020)

Andrieux-Reix, Nelly. Ancien et moyen français. Exercices de phonétique, PUF, 1993. 

Baril, Agnès. Manuel d'initiation à l'ancien français, ELLIPSES MARKETING, 2017. 

Chaurand, Jacques. Histoire de la langue française, PUF, 2011. 

Greimas, Algirdas Julien. Dictionnaire de l'ancien français, Larousse, 2012. 

Hélix, Laurence. Histoire de la Langue Française Capes Lettres Modernes, Ellipses Marketing, 2011. 

Huchon, Mireille. Histoire de la langue française, Le Livre de Poche, 2002. 

Joly, Geneviève. Précis d'ancien francais, Armand Colin, 2002. 

Laborderie, Noëlle. Précis de phonétique historique - 2e édition, Armand Colin, 2015. 

Ménégaldo, Silvère ; Bertrand, Olivier. Vocabulaire d'ancien français - 3e éd. Armand Colin, 2016. 

Rey, Alain et al. Mille ans de langue française, tome 1 : Des origines au français moderne (1), Tempus Perin, 2011. 

Rey, Alain et al. Mille ans de langue française, tome 2 : Nouveaux destins (2), Tempus Perin, 2011.

Požadavky ke zkoušce - francouzština
Poslední úprava: doc. Mgr. Radka Mudrochová, Ph.D. (25.09.2023)

Předmět je zakončen písemnou zkouškou pojímající témata probíraná během kurzu.

V poloovině semestru je psán průběžný (nehodnocený) test sloužící pro ověření znalostí probrané látky.

Pro vykonání atestace z tohoto předmětu mají studenti právo na jeden řádný a dva opravné termíny.

Sylabus - francouzština
Poslední úprava: doc. Mgr. Radka Mudrochová, Ph.D. (25.09.2023)

Témata přednášek:  

1. Úvod do problematiky: le latin classique/vulgaire, obecné otázky vývoje jazyka 
2. Počátky osídlení území současné Francie, Římská Galie, le gallo-roman 
3. Vznik francouzštiny, le proto-français 
4. Starofrancouzština (l´état de l´ancien français) 
5. Fonetický systém starofrancouzštiny (vývoj hláskového systému, nosovky), feminizace  
6. Hlavní palatalizace ve staré francouzštině 
7. Nominální morfologie I 
8. Nominální morfologie II 
9. Verbální morfologie I 
10. Verbální morfologie II 
11. Lexikální vývoj staré francouzštiny, otázka jazykových přejímek 
12. Shrnutí probraných témat 

Předmět je vyučován ve francouzském jazyce (s částečnými přechody do češtiny).