Francouzská literatura raného novověku - AFR10052
Anglický název: French Literature of Early Modern Times
Zajišťuje: Ústav románských studií (21-URS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, --- [HT]
letní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neomezen / neomezen (neurčen)
letní:neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: francouzština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Záviš Šuman, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Záviš Šuman, Ph.D.
Třída: Exchange - 09.1 Modern EC Languages
Exchange - 09.2 General and Comparative Literature
Je záměnnost pro: AFRVST017, AFR500105
Rozvrh ZS   Rozvrh LS   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Záviš Šuman, Ph.D. (25.09.2023)
Tento kurz se zaměří na celistvé uchopení francouzské raně novověké literatury. Jde o období, které až do nástupu <br>
romantismu definuje francouzský literární kánon. Zásadní je v tomto ohledu zejména 17. století, které se z <br>
dnešního pohledu jeví dynamičtěji, než jak na něj donedávna pohlížela univerzitní i umělecká kritika. Krystalizují <br>
zásadní literární žánry: román a drama. V pozadí však nezůstává ani lyrika. Rodí se kategorie galantnosti, <br>
francouzská literatura si hledá své specifické a na vzorech méně závislé místo. To dosvědčují četné dobové <br>
polemiky. Normativní představy o umění a rétorická východiska jsou neúnavně konfrontovány s osobitými <br>
autorskými poetikami. Epos se transformací a postupnou asimilací cizích (zejména italských a španělských) vzorů <br>
postupně proměňuje v román a v galantní novelu. Krystalizuje drama (tragédie, komedie, baletní komedie, <br>
tragikomedie, pastorála, biblická tragédie ad.), rodí se esej, mondénní žánry, maximy, sentence. Výsostně <br>
učenecká tradice vycházející z přehodnocení Aristotelových představ je kontaminována ohledem na „běžného“ <br>
čtenáře. Montaigne a filosofická literatura, ze které později čerpá libertinství, nemá pouze povahu morální a/nebo <br>
náboženské transgrese či cílené provokace, ale již od začátku 17. století představuje myšlenkovou líheň, bez které <br>
je osvícenská racionalita nemyslitelná. Veškerá tato pnutí se tento kurz pokusí postihnout zevnitř, tedy na základě <br>
pozorné četby dobových textů, jejichž nesporný přínos i nedostatky poměří dobovými hodnotovými kritérii, neboť <br>
teprve poctivá znalost endogenních východisek může oprávněně zakládat posouzení, zda jsou pozdější dobově <br>
stylové kategorie jako baroko, klasicismus, preciozita atp. únosné. Ambicí tohoto kurzu je zasvětit české studenty <br>
do bohatství tohoto „zlatého věku“ francouzské literatury a myšlení, už jenom z toho důvodu, že dosud žalostně stál <br>
na samé periférii zájmu českých romanistů. Pochopíme společně, že každý, kdo jej považuje za rigidní a <br>
„řeholemi“ svázaný, strnulý, odvislý, suše akademický, zpupně nabubřelý, povýtce umělý, navýsost strohý či lacině <br>
květnatý, jednostranně racionální nebo exaltovaně patetický, neživotný, tuhý, mravokárný atp., tak činí neprávem.<br>
Literatura - francouzština
Poslední úprava: PhDr. Záviš Šuman, Ph.D. (25.09.2023)

Akademický rok 2023/2024

Divadlo na divadle v raně novověké Francii

P. Corneille: L'Illusion comique

J. de Rotrou: Le Véritable Saint Genest

Brosse: Les Songes des hommes éveillés

Quinault: La Comédie sans comédie

Beys: Les Illustres fous

Gillet: L'Art de régner ou le sage gouverneur

Gillet: Le Triomphe des cinq passions

Gilbert: Le Courtisan parfait

Molière: L'impromptu de Versailles 

Scudéry: La Comédie des comédiens

Montfleury: Le Comédien poète

T. Corneille: L'Inconnu

Povinná mongrafie: Georges Forestier, Le Théâtre dans le théâtre, Genève, Droz, 1996. 

Metody výuky - francouzština
Poslední úprava: PhDr. Záviš Šuman, Ph.D. (30.10.2019)

Analytická četba zaměřená na detail, interpretace, aplikace různých literárněvědných přístupů a jejich relevance vzhledem k probíraným tématům

Požadavky ke zkoušce - francouzština
Poslední úprava: PhDr. Záviš Šuman, Ph.D. (25.09.2023)

Seminární práce v rozsahu cca 10 NS, 80% prezence, aktivní účast, průběžná připravenost, drobné seminární úkoly.

Úpravy pro akademický rok 2023/2024: Student odevzdá do 30. 6. 2024 seminární práci na zadané téma (v rozsahu zhruba 10 NS). Práci je nutné odevzdat v elektronické podobě (ve formátu word). 

Vstupní požadavky - francouzština
Poslední úprava: PhDr. Záviš Šuman, Ph.D. (25.09.2023)

Dobrá orientace v dějinách francouzské literatury staršího období. Výhodou je alespoň pasivní (rudimentární) znalost dvou světových jazyků a latiny nebo starořečtiny.