PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Finská frazeologie a lexikologie - AFN500001
Anglický název: Finnish phraseology and lexicology
Zajišťuje: Ústav germánských studií (21-UGS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: finština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Lenka Fárová, Ph.D.
Mgr. Michal Kovář, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Lenka Fárová, Ph.D.
Mgr. Michal Kovář, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Lenka Fárová, Ph.D. (23.06.2014)
Jednosemestrální přednáška doplněná seminářem je věnovaná specifickým otázkám finské lexikologie a
frazeologie v nejširším slova smyslu i konkrétnímu srovnání české a finské situace v této oblasti.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Lenka Fárová, Ph.D. (23.06.2014)
Základní studijní literatura:
LAAKSONEN - LIEKO, A.: Suomen kielen äänne- ja muoto-oppi. Loimaa: Finn Lectura 1988. ISBN 951-8905-67-3.

LINDROOS, H., ČERMÁK, F.: Stručná mluvnice finštiny. Praha: FF UK 1982.

KARLSSON, F.: Suomen kielen äänne- ja muotorakenne. Porvoo: WSOY 1983.

HAKULINEN, A. et kol.: Iso suomen kielioppi. Helsinky: SKS 2004. ISBN 951-746-557-2.

MUIKKU-WERNER, P. - JANTUNEN, J. - KOKKO, O.: Suurella sydämellä ihan sikana. Suomen kielen kuvaileva fraasisanakirja. Jyväskylä: Gummerus 2008. ISBN 978-951-20-7156-2.

PENTTILÄ, A.: Suomen kielioppi. Porvoo: WSOY 1963. bez ISBN

VIRKKUNEN, S.: Suomalainen fraasisanakirja. Keuruu: Otava 1975. ISBN 951-1-01309-2.

Další odborná literatura:
ČERMÁK, F.: Frazeologie a idiomatika česká. Praha: Karolinum 2008. ISBN 978-80-246-1371-0

RÄISÄNEN, A. Kantasanan ja johdoksen suhteesta. In: Nykysuomen rakenne ja kehitys 1. Tietolipas 93. SKS 1983. ISBN 951-717-334-2.

VESIKANSA, J.: Johdokset. Nykysuomen oppaita. WSOY 1978. ISBN 951-0-07424-1.

LEPÄSMAA, A-L., LIEKO, A., SILFVERBERG, L.: Miten sanoja johdetaan. Loimaa: Finn Lectura 1996. ISBN 951-792-006-7.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Lenka Fárová, Ph.D. (23.06.2014)

Hlavní tématické okruhy:

1. Základní principy finské lexikologie - skládání a derivace

2. Tvoření kompozit

3. Tvoření odvozenin - substantiva

4. Tvoření odvozenin - adjektiva

5.- 6. Tvoření odvozenin - slovesa

7. Tvoření odvozenin - další slovní druhy

8. Frazeologie a idiomatika ve finském kontextu

9. Frazém

10. Idiom

11. Přirovnání (vertaus)

12. Přísloví (sananlasku)

13. Pranostiky, úsloví, ustálená spojení

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK