Morfologia - AFN201013
Anglický název: Finnish Morphology
Zajišťuje: Ústav germánských studií (21-UGS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: finština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Lenka Fárová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Lenka Fárová, Ph.D.
Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Lenka Fárová, Ph.D. (18.06.2021)
Přednáška je zaměřena na výklad finské morfologie, popisu jednotlivých morfémů, hranice slov, hláskových změn,
principu kontrakce hlásek, nominálním i slovesným typům, rozdílům mezi jednotlivými slovními druhy i specifikům
finské morfologie (posesivní a další sufixy, nominální tvary sloves apod.)
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Lenka Fárová, Ph.D. (08.10.2021)

Plnění průběžných písemných úkolů. Písemná zkouška.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Lenka Fárová, Ph.D. (18.06.2021)

HAKULINEN, A et al.: Isosuomen kielioppi. Helsinki: SKS 2004. ISBN 951-746-557-2.

LAAKSONEN -LIEKO, A.: Suomen kielen äänne-ja muoto-oppi. Loimaa: Finn Lectura 1988. ISBN 951-8905-67-3.

LINDROOS, H., ČERMÁK, F.: Stručná mluvnice finštiny. Praha: FF UK 1982.

KARLSSON, F.: Suomen kielen äänne-ja muotorakenne. Porvoo: WSOY 1983.

WHITE, L.: Suomen kielioppia ulkomaalaisille. Loimaa: Finn Lectura 1993. ISBN 951-8905-65-7.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Lenka Fárová, Ph.D. (18.06.2021)

1. Obecně o morfologii. Typy morfémů ve finštině. Znak a koncovka.

2. Slovo a slovní kmeny. Systém slovních kmenů. Redukce (supistuminen).

3. Morfofonologie. Změny samohláskové.

4. Souhlaskové střídání. Střídání stupňů (astevaihtelu).

5. Slovní druhy. Klasifikace.

6. Paradigma. Typy paradigmat. Typy slovesné a nominální.

7-8.Flexe. Pády a pádový systém.

8. Posesivní sufixy a ostatní enklitika.

9. Zájmena. Klasifikace a flexe.

10. Číslovky a flexe.

11. Slovesa a jejich flexe. Tempus a modus.

12-13. Jmenné tvary slovesné. Infinitivy a participia