PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Kurz severní sámštiny II - AFN200040
Anglický název: Course in North Sámi II
Zajišťuje: Ústav germánských studií (21-UGS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Michal Kovář, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Michal Kovář, Ph.D.
Prerekvizity : AFN200036
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Lenka Fárová, Ph.D. (17.06.2019)
Kurz navazuje na kurz severní sámštiny I a rozvíjí látku v něm probíranou: základy severosámské fonologie,
morfologie a syntaxe. Kromě toho se buduje širší slovní zásoba a více se pracuje s texty upravenými k didaktickým
účelům.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Lenka Fárová, Ph.D. (17.06.2019)

Aktivní účast na kurzu, resp. závěrečný test.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Lenka Fárová, Ph.D. (17.06.2019)

Länsman, Helmi: Cealkke dearvvuođaid. 2006.

Sammallahti, Pekka: Sámi-duiskka sátnegirji. 2006.

Magga, Elna: Oanehis giellaoahppa. 2004.

Bergsland, Knut: Samisk grammatikk. 1961.

Další odborná literatura:

Sammallahti, Pekka: The Saami Languages. 1998.

Toivonen, Ida: Saami linguistics. 2007.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Lenka Fárová, Ph.D. (05.12.2019)

1.-2. Morfofonologie, gradace, monoftongizace, slabičná délka.

3.-4. Severosámské podstatné jméno (pády, číslo), sloveso (časy, mody, číslo, rod), osobní zájmena.

5. Číslovky základní a řadové.

6. Adjektiva, atributivní a predikativní tvary, inkongruence.

7. Postpozice a adverbia.

8. Rozkazovací způsob, habitativní konstrukce.

9. Čas minulý pravidelných a nepravidelných sloves.

10. Časy složené.

11. Plurálové tvary pádů jmen vokalických a kontrahovaných kmenů.

12. Derivace.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK