PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Syntax finštiny I - AFN200030
Anglický název: Finnish syntax I
Zajišťuje: Ústav germánských studií (21-UGS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: finština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Lenka Fárová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Lenka Fárová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Lenka Fárová, Ph.D. (02.09.2014)
Přednáška se soustřeďuje na výklad gramatických jevů z oblasti syntaxe s přihlédnutím též na sémantiku a finský
lexikon. Přednášky vycházejí hlavně z tradičního pohledu na syntax, i když, podle časových možností, se
nevyhýbají ani novějším syntaktickým teoriím. Důraz je kladen na kontrastivní pohled na jazyk. Součástí je i
procvičování probíraných syntaktických jevů na textech a cvičeních.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Lenka Fárová, Ph.D. (07.12.2016)
Základní studijní literatura:
HAKULINEN, A., KARLSSON, F.: Nykysuomen lauseoppia. Helsinky: SKS 1979.
VILKUNA, M.: Suomen lauseopin perusteet. Helsinky: Edita 1996.
LINDROOS, H., ČERMÁK, F.: Stručná mluvnice finštiny. Praha: FF UK 1982.
HAKULINEN, A. et kol.: Iso suomen kielioppi. Helsinky: SKS 2004. ISBN 951-746-557-2.
PENTTILÄ, A: Suomen kielioppi, Porvoo: WSOY 1963.
SIRO, P.: Sijakielioppi. Oy Gaudeamus Ab Kustannusosasto. Helsinki: 1975. ISBN 951-662-153-8.
FÁROVÁ, L.: Valence finských sloves. Praha: FF UK 2002.
KUIRI, K.: Semantiikan peruskurssi. Tampereen yliopiston suomen kielen ja yleisen kielitieteen laitos 2000. ISBN 951-44-4771-9.
Další odborná literatura:
CRUSE, A: Meaning in language. 2000.
OLKINUORA, K.: ´Onko aalto suurempi kuin laine? Synonymian ongelmia´. In: PAUNONEN, H., SUOJANEN , M., NAHKOLA,K. (ed): Variaatioita. Opera Fennistica & Linguistica 4. Juhlakirja. Tampereen yliopiston suomen kielen ja yleisen kielitieteen laitos. s. 113-124

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Lenka Fárová, Ph.D. (02.09.2014)

Hlavní tématické okruhy:

1. Obecně o syntaxi a o různých syntaktických teoriích. Syntaktické jednotky (lause, lauseke).

2. Větné členy a větné vzorce ve finštině

3. Pádový systém. Lokalita obecně ve finštině.

4. Objekt. Problém partitiv.

5.-6. Atributy z různých hledisek.

7-8. Predikativní adverbiále. Adverbiále z různých hledisek.

9. Adpozice. Post- a prepozice.

10. Komparace. Komparativ. Superlativ.

11. Zájmena a jejich funkce. Posesivní sufixy a jejich funkce.

12. Nominální tvary slovesa a jejich funkce obecně.

13. Infinitivy. Participia.

13. Agentní a záporné participium, jejich funkce a význam.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK