PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Úvod do studia literatury - AFN200008
Anglický název: Introduction to the Study of Literature
Zajišťuje: Ústav germánských studií (21-UGS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
Garant: Mgr. Jan Dlask, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Jan Dlask, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Lenka Fárová, Ph.D. (04.05.2009)
Teoretická báze přednášky se sestává ze dvou pododdílů: jednak ze základů literární teorie, v jejímž rámci budou studenti
seznámeni se základními pojmy a problémy literární teorie, a s přehledem literárněkritických směrů v jeho historickém záběru
se zvláštním zřetelem na to, jak se uplatnily ve výzkumu finské literatury. V rámci přednášky budou čteny české překlady tří
děl finských autorů, na jejichž interpretaci si studenti ověří využití nabytého pojmového a teoretického aparátu v praxi.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Lenka Fárová, Ph.D. (04.05.2009)
Základní studijní literatura:
CULLER, J.: Krátký úvod do literární teorie. Brno: Host 2002. ISBN 80-7294-070-8.

PEPRNÍK, M.: Směry literární interpretace XX. století. Olomouc: Univerzita Palackého Olomouc 2000. ISBN 80-244-0141-X.

3 beletristická díla od různých spisovatelů různých období finské literatury.

Další odborná literatura:
HRABÁK, J.: Poetika. Praha: Československý spisovatel 1973.

KOSKELA, L., ROJOLA, L.: Lukijan ABC-kirja. Johdatus kirjallisuuden nykyteorioihin ja kirjallisuudentutkimuksen suuntauksiin. Helsinky: Suomalaisen kirjallisuuden seura 2000. ISBN 951-717-933-2.

WELLEK, R., WARREN, A.: Teorie literatury. Olomouc: Votobia 1996. ISBN 80-7198-150-8.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Lenka Fárová, Ph.D. (04.05.2009)

Hlavní tématické okruhy:

Pododdíl A:

1. Literární teorie v kontextu literární vědy. Obecné vymezení disciplíny.

2. Co je literatura? Literární kánon.

3. Literatura a společnost. Literární sociologie.

4. Literatura a jazyk.

5. Poetika a poezie.

6. Naratologie. Próza a narativ.

Pododdíl B:

7. Biografický výzkum. Moderní přístup k problematice autobiografie.

8. Nová kritika a formalismus.

9. Strukturalismus, pražský strukturalismus.

10. Poststrukturalismus a dekonstrukce. Psychoanalýza.

11. Feminismus a ?maskulinismus".

12. Marxismus, Bachtin.

13. Diskurz, nový historismus, postkolonialismus, recepční teorie, kulturní studia.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK