PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Terénní výzkum - AEIN100085
Anglický název: Field Research
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Ondřej Pokorný, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (28.05.2021)
Předmět je zaměřen na představení etnografického terénního výzkumu jako klíčového metodologického nástroje pro
studium dané kultury či jejích artefaktů. Přednášky se budou zaměřovat na popis všech fází terénního výzkumu od jeho
plánování až po jeho realizaci. Zvláštní pozornost bude věnována vysvětlení všech standartních technik terénního
výzkumu. Bude kladen důraz na rozvoj schopností studentů uplatnit prezentovasná témata při přípravě a realizaci
vlastního terénního výzkumu.
Hlavní tématické okruhy:
1) Kvantitativní a kvalitativní metody – vymezení metod a jejich vzájemného vztahu. Validita a reliabilita.
2) Etnografie, Fieldwork – tradiční německé pojetí, výzkum města a etnografie jako terénní výzkum
3) Klasický model antropologického terénního výzkumu – kolonialismus, obrat k metodologii, reflexivita
4) Metodologické problémy terénního výzkumu – formulace výzkumného problému, vstup do terénu
5) Identita výzkumníka v terénu – problematika genderu, „domorodá antropologie“, „Going native“
6) Pozorování – specifika konkrétní výzkumné metody, kritika klasifikací, participace ano či ne?
7) Rozhovor – způsoby vedení a zapisování rozhovorů, typologie, „Focus group“, práce s nahrávkami
8) Analýza dat – kategorie a kódy, analýza kvalitativních dat, kódování
9) Psaní etnografie, citace – zpracovávání dat
10) Etika v terénním výzkumu – etické aspekty terénního výzkumu, kodexy, informovaný souhlas
11) Orální historie – teorie a metodologieLiteratura
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (28.05.2021)
Povinná:
Jones, D. J. 2006. Na cestě k domorodé antropologii, Biograf č. 39, 2006, str. 1-81.

Gutkind (eds.), Anthropologists in the field. Assen, Van Gorcum, str. 75-88.

Limová, D. 1999. Biomarché, Cargo 3/4 1999, str. 213-220.

Malinowski, B. 1984 [1922]. Argonauts of the Western Pacific: An Account of Western Enterprise and Adventure in the Archipelagos of Melanesian New Guinea. Waveland Press, Inc. (Introduction: Praha: Nakladatelství Lidové noviny (Kap. II. - Co je orální historie? Metodický úvod, str. 31-52).

Doporučená:
Amit, V. 2000. Constructing the Field. London: Routledge.

Bernard, H. R. (ed.). 1998. Handbook of Methods on Cultural anthropology. London: Alta Mira Press.

Caplan, P. (ed.). 2003. The Ethics of Anthropology. London and New York: Routledge.

Emerson, R. M. - Fretz, R. I. - Shaw, L. L 1995. Writing Ethnographic Fieldnotes. Chicago: University of Chicago Press.

Jackson, A. (ed.). 1987. Anthropology at home. London and New York: Tavistock Publications Ltd.

Jongmans, D.G. - Gutkind, P.C.W. (eds.). 1967. Anthropologists in the field. Assen, Van Gorcum.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK