PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Úvod do studia indonésistiky b - AEIN100061
Anglický název: Introduction into Indonesian Studies b
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (24)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Michaela Budiman, Ph.D.
PhDr. Tomáš Petrů, Ph.D.
Mgr. Ondřej Pokorný, Ph.D.
Třída: A – Mezioborová nabídka VP: Historické vědy
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Zdeňka Eclerová (28.05.2021)
Úvod do studia indonésistiky b podává základní údaje o tomto oboru a je nezbytným základem pro následné
samostatné studium. Pozornost bude věnována zejména metodologii vědy, kvalitativnímu a kvantitativnímu výzkumu a
zejména pak schopnosti správně a působivě prezentovat.
Hlavní tematické okruhy:
• Základy metodologie vědy.
• Základní přístupy kvalitativního a kvantitativního výzkumu.
• Metody získávání dat.
Prezentace (jaká média využít, jak zahájit prezentaci, jak přesvědčit posluchače, jak vhodně zakončit prezentaci, jak
naložit s otázkami posluchačů, atd.).

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Zdeňka Eclerová (28.05.2021)

Čmejrková, S., Daneš, F.,Světlá, J., Jak napsat odborný text. Leda, Praha 1999.

Disman, M., Jak se vyrábí sociologická znalost. Karolinum, Praha 2002.

Dubovská, Z., Petrů, T., Z. Zbořil, Dějiny Indonésie. Lidové noviny, Praha 2005.

Eco, U., Jak napsat diplomovou práci. Votobia, Olomouc 1997.

Hendl, J., Kvalitativní výzkum. Základy metody a aplikace. Portál, Praha 2005.

Sgall, P., Panevová, J.: Jak psát a nepsat česky. Praha 2004.

Šesták, Z.: Jak psát a přednášet o vědě. Praha, Academia 2000.

Šmilauer, V., Technika filologické práce. Praha 1955.

Články o Indonésii v časopisu Nový Orient

Projekt Bibliografické citace dle normy ČNS ISO 690 a ČNS ISO 690-2 [online]. 2004-2007 [cit. 2007-08-26]. Dostupné

na WWW: .

Ensikopedi Nasional Indonesia (Jilid 1 - 18). PT. Cipta Adi Pustaka, Jakarta 1988.

Geertz, C., Interpretace kultur. SLON, Praha 2000.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK