PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Bakalářský seminář I. - AEIN100058
Anglický název: Diploma Seminar I.
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Tomáš Petrů, Ph.D.
Mgr. Ondřej Pokorný, Ph.D.
Záměnnost : AEIN100014
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (14.03.2016)
Seminář bude zaměřen na metodické vedení k technice psaní odborně zaměřené práce většího rozsahu v rovině
obecné, i na konkrétní bakalářské práce. Bude požadována schopnost kritického zhodnocení literatury a pramenů
v předběžné shromažďovací fázi i jeho písemná formulace v práci samé.
Studenti nejprve po konzultaci s vyučujícím vyberou téma bakalářské práce, poté na hodině přednesou osnovu a
seznam vybrané literatury.
Jednotlivá témata sylabu a literatura budou specifikovány podle zaměření jednotlivých prací.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (14.03.2016)

K získání atestace musí studenti na hodině prezentovat osnovu práce a seznam literatury. Předpokladem pro úspěšné zakončení předmětu je i pravidelná docházka.

Literatura
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (17.03.2016)

Základní studijní literatura Literatura k tématu diplomové práce (bude specifikována podle zaměření jednotlivých prací). Další odborná literatura: ECO, U.: Jak napsat diplomovou práci, Olomouc: Votobia 1997 ČMEJRKOVÁ, S. - DANEŠ, F. - SVĔTLÁ, J.: Jak napsat odborný text, Praha: Leda 1999 ŠESTÁK, Z.: Jak psát a přednášet o vědě, Praha: Academia 2000 LIŠKA, V.: Diplomová práce, zpracování a obhajoba, Praha: Ivo Ulrych 2003 HOLOUŠKOVÁ, D. - KROBOTOVÁ, M.: Diplomové a závěrečná práce, Olomouc: UP 2002 FILKA, J.: Metodika tvorby diplomové práce, Brno: Knihař 2002 SGALL, P. - PANEVOVÁ, J.: Jak psát a nepsat česky, Praha: Karolinum 2004. Projekt Bibliografické citace dle normy ČNS ISO 690 a ČNS ISO 690-2 [online]. 2004-2007 [cit. 2007-08-26]. Dostupné na WWW: http://www.citace.com/.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK