PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Indonéské reálie a společnost II. - AEIN100034
Anglický název: Indonesian Human and Physical landscape II.
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Ondřej Pokorný, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (15.02.2016)
Cílem kurzu je poskytnout komplexní úvod do studia indonéské společnosti za současného zdůraznění
antropologického způsobu nahlížení popisovaných historických, společenských a kulturních jevů. Vedle poskytnutí
klasického základního přehledu o současných indonéských reáliích v jejich historických souvislostech je cílem
kurzu ukázat, že moderní indonéská společnost otevírá v analytickém pozorovateli celou řadu vzrušujících otázek,
k jejichž zodpovídání je antropologická perspektiva inspirativním úhlem pohledu a etnografie účinným
metodologickým nástrojem.
Rozvržení přednášek v letním semestru:
1.-2. Architektura a bydlení (příklady tradiční architektury z různých částí souostroví v jejich společensko-
náboženském kontextu, architektura náboženských budov a pohřebišť, soudobé způsoby bydlení)
3. Genderové role a socializace, manželství a ženské a mužské role v něm
4. Strava a stravovací návyky v různých částech souostroví a v prostředí indonéských měst, kulturní představy
spojené
s jídlem a jeho konzumací
5. Tradiční oděv a jeho společenský kontext, tradiční indonéské textilie a jejich společenská funkce, současné
trendy
v odívání
6. Indonéská hudba tradiční a současná
7. Taneční a divadelní tradice Indonésie
8. Výtvarné umění v Indonésii
9. Indonéské národní hospodářství: přírodní zdroje a nerostné bohatství, zemědělství, průmysl, doprava a
komunikace
10. Státně-politické uspořádání a administrativní členění Indonésie, role armády, zahraničně-politické vztahy,
indonéský právní systém a princip legálního pluralismu
11.-12.Kulturně-ekologická perspektiva: příklady rozdílných pro Indonésii charakteristických tradičních způsobů
obživy jako specifických kulturních adaptací na přírodní podmínky v různých částech souostroví a jejich
společenské souvislosti historické i současné (intenzívní závlahové rýžové zemědělství na Bali, posuvné žárové
zemědělství v prostředí pralesa na Kalimantanu, palmová ekonomika na ostrovech Roti a Savu, rybolov
ve východní části souostroví, kopaničářské zemědělství na Papue)
13. Nové způsoby obživy v kontextu urbanizace, industrializace a pracovní migrace
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (15.02.2016)

Aktivní účast v předmětu, četba zadaných textů a jejich obsahová analýza na semináři.

Literatura
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (15.02.2016)

Forshee, Jill. 2006. Culture and Customs of Indonesia. Westport, CT: Greewood Press. Peacock, James L. 1973. Indonesia:An Anthropological Perspective. Pacific Palisades,California: Goodyear Publishing Chamber-Loir, Henri and Anthony Reid eds., The Potent Dead: Ancestors, Saints and Heroes in Contemporary Indonesia. Honolulu. University of Hawai Press 2002. Fox, James, J. ed., Inside Austronesian Houses. Perspectives on Domestic Designs for Living. Canberra: ANUE Press 1993. Holt, Claire. Art in Indonesia. Continuities and Change. Ithaca, NY: Cornell University Press 1967.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK