PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Úvod do studia indonesistiky II. - AEIN100024
Anglický název: Introduction into Indonesian Studies II.
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Michaela Budiman, Ph.D.
PhDr. Tomáš Petrů, Ph.D.
Mgr. Ondřej Pokorný, Ph.D.
Třída: A – Mezioborová nabídka VP: Historické vědy
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Zdeňka Eclerová (15.02.2016)
Úvod do studia indonesistiky podává základní údaje o tomto oboru a je nezbytným základem pro následné
samostatné studium. Pozornost bude věnována zejména metodologii vědy, kvalitativnímu a kvantitativnímu
výzkumu a zejména pak schopnosti správně a působivě prezentovat.
Hlavní tematické okruhy:
 Základy metodologie vědy.
 Základní přístupy kvalitativního a kvantitativního výzkumu.
 Metody získávání dat.
 Prezentace (jaká média využít, jak zahájit prezentaci, jak přesvědčit posluchače, jak vhodně zakončit
prezentaci, jak naložit s otázkami posluchačů, atd.).
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Zdeňka Eclerová (15.02.2016)

Student by měl na hodinách aktivně spolupracovat s vyučujícím a plnit zadané úkoly týkající se techniky práce, jako vyhledávání různých pramenů v knihovnách, na internetu apod. Předpokladem pro úspěšné zakončení předmětu je i pravidelná docházka. Atestace bude udělena za napsání cca 10-ti stránkové seminární práce.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Zdeňka Eclerová (15.02.2016)

Základní studijní literatura: Čmejrková, S., Daneš, F.,Světlá, J., Jak napsat odborný text. Leda, Praha 1999. Disman, M., Jak se vyrábí sociologická znalost. Karolinum, Praha 2002. Dubovská, Z., Petrů, T., Z. Zbořil, Dějiny Indonésie. Lidové noviny, Praha 2005. Eco, U., Jak napsat diplomovou práci. Votobia, Olomouc 1997. Hendl, J., Kvalitativní výzkum. Základy metody a aplikace. Portál, Praha 2005. Sgall, P., Panevová, J.: Jak psát a nepsat česky. Praha 2004. Šesták, Z.: Jak psát a přednášet o vědě. Praha, Academia 2000. Šmilauer, V., Technika filologické práce. Praha 1955. Články o Indonésii v časopisu Nový Orient Projekt Bibliografické citace dle normy ČNS ISO 690 a ČNS ISO 690-2 [online]. 2004-2007 [cit. 2007-08-26]. Dostupné na WWW: . Další doporučená literatura: Ensikopedi Nasional Indonesia (Jilid 1 - 18). PT. Cipta Adi Pustaka, Jakarta 1988. Geertz, C., Interpretace kultur. SLON, Praha 2000.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK