PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Úvod do studia indonesistiky I. - AEIN100023
Anglický název: Introduction into Indonesian Studies I.
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Michaela Budiman, Ph.D.
PhDr. Tomáš Petrů, Ph.D.
Mgr. Ondřej Pokorný, Ph.D.
Třída: A – Mezioborová nabídka VP: Historické vědy
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Zdeňka Eclerová (15.02.2016)
Úvod do studia indonesistiky podává základní údaje o tomto oboru a je nezbytným základem pro následné
samostatné studium. Během přednášek budou studenti seznámeni se způsobem psaní odborných prací a
informačními zdroji.
Hlavní tematické okruhy:
 Vymezení oboru a cíle studia.
 Historie indonesistiky v ČR i ve světě.
 Práce s odborným textem.
 Způsoby psaní anotace, recenze, referátu, citace, atd.
 Informační zdroje – knihovny, příručky, periodika, internet. Seznámení s knihovnou Ústavu jižní a centrální Asie
a Ústavu etnologie.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Zdeňka Eclerová (15.02.2016)

Student by měl na hodinách aktivně spolupracovat s vyučujícím a plnit zadané úkoly týkající se techniky práce, jako vyhledávání různých pramenů v knihovnách, na internetu apod. Předpokladem pro úspěšné zakončení předmětu je i pravidelná docházka. Atestace bude udělena za prezentování krátkého referátu.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Zdeňka Eclerová (15.02.2016)

Základní studijní literatura: Čmejrková, S., Daneš, F.,Světlá, J., Jak napsat odborný text. Leda, Praha 1999. Disman, M., Jak se vyrábí sociologická znalost. Karolinum, Praha 2002. Dubovská, Z., T. Petrů, Z. Zbořil, Dějiny Indonésie. Lidové noviny, Praha 2005. Eco, U., Jak napsat diplomovou práci. Votobia, Olomouc 1997. Hendl, J., Kvalitativní výzkum. Základy metody a aplikace. Portál, Praha 2005. Sgall, P., Panevová, J.: Jak psát a nepsat česky. Praha 2004. Šesták, Z.: Jak psát a přednášet o vědě. Praha, Academia 2000. Šmilauer, V., Technika filologické práce. Praha 1955. Články o Indonésii v časopisu Nový Orient Projekt Bibliografické citace dle normy ČNS ISO 690 a ČNS ISO 690-2 [online]. 2004-2007 [cit. 2007-08-26]. Dostupné na WWW: . Další doporučená literatura: Ensikopedi Nasional Indonesia (Jilid 1 - 18). PT. Cipta Adi Pustaka, Jakarta 1988. Geertz, C., Interpretace kultur. SLON, Praha 2000.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK