PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Bakalářský seminář - AEIN100014
Anglický název: Seminar
Zajišťuje: Ústav jižní a centrální Asie (21-UJCA)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AINDV2007
Garant: PhDr. Michaela Budiman, Ph.D.
PhDr. Mariana Pflegerová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Ing. Soňa Bendíková, Ph.D. (13.05.2013)
Seminář bude zaměřen na metodické vedení k technice psaní odborně zaměřené práce většího rozsahu v rovině
obecné, i na konkrétní bakalářské práce. Bude požadována schopnost kritického zhodnocení literatury a pramenů
v předběžné shromažďovací fázi i jeho písemná formulace v práci samé. Vznikající jednotlivé kapitoly budou
studenty průběžně prezentovány a ostatními posuzovány, což současně poslouží jako příprava k obhajobě
bakalářské práce.
Literatura a jednotlivá témata sylabu budou specifikovány podle zaměření jednotlivých prací.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Ing. Soňa Bendíková, Ph.D. (13.05.2013)
Základní studijní literatura
Literatura k tématu diplomové práce (bude specifikována podle zaměření jednotlivých prací).

Další odborná literatura:

Eco, U.: Jak napsat diplomovou práci, Olomouc: Votobia 1997

Čmejrková, S. - Daneš, F. - Svĕtlá, J.: Jak napsat odborný text, Praha: Leda 1999

Šesták, Z.: Jak psát a přednášet o vědě, Praha: Academia 2000

Liška, V.: Diplomová práce, zpracování a obhajoba, Praha: Ivo Ulrych 2003

Holoušková, D. - Krobotová, M.: Diplomové a závěrečná práce, Olomouc: UP 2002

Filka, J.: Metodika tvorby diplomové práce, Brno: Knihař 2002

Sgall, P. - Panevová, J.: Jak psát a nepsat česky, Praha: Karolinum 2004.

Projekt Bibliografické citace dle normy ČNS ISO 690 a ČNS ISO 690-2 [online]. 2004-2007 [cit. 2007-08-26]. Dostupné na WWW: .

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Ing. Soňa Bendíková, Ph.D. (13.05.2013)

Předpokládaný průběh v zmimním semestru:

1.-3. Propedeutika k psaní bakalářské práce, rozvržení témat.

4.-13. Prezentace témat bakalářských prací formou referátu. Následný komentář.

Předpokládaný průběh v letním semestru:

1.-10. Sestavení konečné bibliografie, vytvoření konečné verze členění práce a zpracovávání tématu.

11.-13. Prezentace vybraných problémů, týkajících se zvoleného tématu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK