PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Kontexty a interpretace: vybraná díla českého výtvarného umění 1. poloviny 19. století - ADU500271
Anglický název: Contexts and Interpretations: Selected Works of Czech Art from the first half of the 19th Century
Zajišťuje: Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Pavla Machalíková, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Adamcová, Ph.D. (16.09.2018)
Anotace: První polovina 19. století byla i v českých zemích dobou, kdy se v širokém slova smyslu začala formovat moderní společnost a její instituce, včetně institucí uměleckých. Dobové změny se promítly do témat výtvarné produkce a způsobu uměleckého vyjadřování, ovlivnily postavení umělců, prezentaci jejich práce a jejich přijímání ve společnosti. Postupně se objevovala témata, přístupy a postoje, které měly dopad na proměnu fungování a především vnímání umělecké sféry v moderní společnosti.
Cílem kurzu je seznámit na vybraných příkladech s problematikou zkoumání umění 19. století, s důležitými výtvarnými problémy řešenými v dané době, ale také s tématy současného výzkumu a s možnostmi nahlížení a interpretace vybraných děl, které nabízí současná uměleckohistorická literatura.
Kurz bude veden jako kombinace výkladu a diskuse nad klíčovými díly a nad vybranou doporučenou literaturou k jednotlivým tématům.
Podmínkou k získání atestace bude pravidelná účast na diskusích a odevzdání krátké písemné práce na zvolené téma (8–10 ns).
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Adamcová, Ph.D. (16.09.2018)

Základní doporučená literatura:

Roman Prahl, Prag 1780–1830. Kunst und Kultur zwischen den Epochen und Völkern, Prag 2000.

Taťána Petrasová – Rostislav Švácha (eds.), Dějiny umění v českých zemích 800–2000, Praha 2017

Markéta Theinhardt (ed.), L´art de l´Europe centrale, Paris 2008

 

(Literatura bude postupně poskytována k jednotlivým tematickým blokům a bude součástí sylabu kurzu, který studenti obdrží na začátku kurzu.)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK