PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Dějiny umění a písemné prameny - ADU100538 (Bc)
Anglický název: Art history and written sources
Zajišťuje: Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021 do 2021
Semestr: zimní
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 --- [hodiny/týden]
letní s.:0/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: ADU500364
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Tomáš Sekyrka, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Adamcová, Ph.D. (29.09.2021)
Dějiny umění a písemné prameny
Tomáš Sekyrka

Kurz formou přednášek a seminářů seznámí studenty/studentky se základními typy písemných pramenů a jejich výpovědními možnostmi k uměleckohistorickým tématům, a to v prostředí českých zemí od středověku po dobu nejnovější. Kurz se zaměří zejména na dokumenty, vypovídající o vzniku uměleckých děl (objednávka, komunikace objednavatele s umělcem), o životě jednotlivých umělců (rodinný život, profesní výuka, osobní kontakty), o existenci uměleckých spolků a sdružení, a konečně i na dokumenty, vypovídající o pořádání uměleckých výstav.
Kurz prohloubí a rozšíří teoretické znalosti i praktické dovednosti studentů/studentek při práci s různými typy pramenů, aby dokázali tyto dokumenty samostatně vyhledávat, excerpovat a interpretovat, a následně zasadit výpovědi těchto pramenů do širšího kontextu uměleckohistorického vývoje.

Kurz obsáhne následující témata:
Úvod - vymezení tématu, základní terminologie
Vyprávěcí prameny období středověku: církevní kroniky (zejména Kosmova kronika, Zbraslavská kronika, kronika Františka Pražského, Pulkavova kronika, Husitská kronika Vavřince z Březové)
Vyprávěcí prameny období raného novověku: kroniky církevní, měšťanské a rodové (zejména anály Strahovského kláštera, farní kroniky a pamětní knihy, Historie Rožmberská Václava Březana)
Vyprávěcí prameny období 19. a 20. století - obecní, rodové kroniky a spolkové (zejména obecní kroniky jednotlivých městských částí Prahy, Plzně, Liberce, „kroniky“ Spolku výtvarných umělců Mánes)
Ego dokumenty období raného novověku a 19. a 20. století - korespondence, deníky, cestovní deníky, památníky (zejména dokumenty z Rodinného archivu Černínů, Thun-Hohensteinů)
Úřední dokumenty církevní provenience období středověku - listiny (privilegia), inventáře kostelního majetku, erekční knihy, soudní akta konzistoře pražské, vizitační protokoly
Úřední dokumenty církevní provenience období novověku - zejména soupisy pozůstalostí farářů, soupisy majetku klášterů a bratrstev zrušených během josefínských reforem v 80. letech 18. století
Úřední dokumenty světské provenience období středověku - listiny, desky zemské
Úřední dokumenty světské provenience období novověku - inventáře fideikomisních majetků (analýza možností výpovědi fondu v pražském Národním archivu)
Tištěné prameny a topografická literatura (zejména topografická díla B. Balbína, topografická díla J. Schallera a J. G. Sommera
Závěr: Shrnutí nejzávažnějších poznatků, pracovních postupů a metod.

Základní literatura:
Marie BLÁHOVÁ, Kroniky doby Karla IV., Praha 1987
Ivan HLAVÁČEK - Jaroslav KAŠPAR - Rostislav NOVÝ, Vademecum pomocných věd historických, Praha 1997
Tomáš HYLMAR (ed.), Ladislav Zívr, Deníky 1925 - 1932, Praha 2011
Kateřina KUBÍNOVÁ - Klára BENEŠOVSKÁ, Imago, imagines. Výtvarné dílo a proměny jeho funkcí v českých zemích od 10. do první třetiny 16. století, Praha 2019
Pavlína MORGANOVÁ - Terezie NEKVINDOVÁ - Dagmar SVATOŠOVÁ, Výstava jako médium. České umění 1957 - 1999, Praha 2020
Antonín PODLAHA – Eduard ŠITTLER, Chrámový poklad u sv. Víta v Praze. Jeho dějiny a popis, Praha 1903
Jiří ROHÁČEK - Lubomír SLAVÍČEK (eds.), Hortus inventariorum. Statě k problematice inventářů pro dějiny umění, Praha 2018
Marie RYANTOVÁ, Památníky aneb štambuchy, to jest alba amicorum, České Budějovice 2007
Tomáš SEKYRKA, „Vise znavených duší“, znovuobjevené rukopisné časopisy Spolku výtvarných umělců Mánes, Bulletin Národní galerie v Praze 18-19, 2008-2009, s. 67-75, 116-120.
Lenka STOLÁROVÁ - Vít VLNAS (eds.), Karel Škréta 1610 - 1674, Praha 2011.
Vít VLNAS - Tomáš SEKYRKA, Adolf Kosárek a pražské výstavy jeho doby, Umění 42, 1994, s. 456-461.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK