PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Raně křesťanské umění - ADU100506
Anglický název: Early Christian Art
Zajišťuje: Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021 do 2021
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: ADU500342
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Adamcová, Ph.D. (15.09.2021)
Raně křesťanské umění

Přednáška Raně křesťanské umění bude zahrnovat vývoj architektury, malby, mozaiky a sochařství v 1- 6. století po Kr. v oblastech tehdejší římské Říše (Řím a jeho provincie Sýrie, Egypt -Koptové atd), které přijali křesťanství Úvod bude věnován pramenům, literatuře, časovému a teritoriálnímu vymezení problematiky. V dalších přednáškách bude pojednáno o vztah raně křesťanské společnosti (včetně Židů- Dura Europos) k výtvarnému umění vůbec. Velká pozornost bude zaměřena na raně křesťanskou architekturu, zejména na vznik a formování baziliky a centrální architektury. Podrobně bude zmíněna raně křesťanská symbolika (Ryba, Dobrý pastýř, Orant), typologický paralelismus, atd. Zvláštní přednáška bude věnována problematice transformace římské triumfální symboliky v raně křesťanském umění. Další přednášky budou zacíleny na účel a výzdobu katakomb v Římě a na typologii a výzdobu sarkofágů. Samostatné přednášky budou také věnovány problematice musivního umění (mozaiky) v Římě, v Sýrii, Miláně a zvláště v Ravenně. Závěrečná přednáška pak bude zaměřena vztah egyptských Koptů k umění.

Prameny:
Nový zákon, Skutky apoštolské
Spisy Apoštolských Otců, zejména Pastýř Hermův
Iosephus Flavius, Antiquitates Iudeorum (Židovské starožitnosti)
Acta martyres, naposledy ve Fontes Cristiani
Eusebius z Cesarei, Historie církevní
Evagrius Scholasticus, Historie církevní
Tacitus, Letopisy
Plinius, Dopisy
Seutonius, Životopisy císařů
Ammianus Marcelinus, Rerum gestarum (Soumrak římské říše)
Julianus Apostata, Hostina císařů
sv. Augustin, De Civitatae Dei (O Městě Božím), CC-SL 47-48
sv. Augustin, Confessiones, BA 13-14
sv. Augustin, De doctrina christiana, CC-SL 32
sv. Augustin, De genesi contra Manicheos, PL 34, sl. 173-220
sv. Ambrož, De sacramentis, PL 16, sl. 435-482
sv. Ambrož, Hexameron, PL 14, sl 527-560
sv. Jeroným, Epistulae, PL 22, sl. 325-1224
sv. Jeroným, Adversus Jovinianum, PL 23, sl. 221-354
Irenaeus, Contra haereses, PG 7, sl. 433-1266
Klemens Alexandrijský, Pedagogus, PG 8, sl. 247-684
Origenés, In evangelium secundum Matthaeum commentarius, PG 13, sl. 835- 1600 Origenés, In genesim homiliae, PG 12, sl. 145-262
Zeno, Ad neophytos post baptisma, in: Tractatus, PL 11, sl. 255-528
Tertullianus, Apologeticus adversus gentes pro christianis, PL 1, sl. 303-604
Tertullianus, De baptismo, PL 1, sl. 1305-1332
Tertullianus, De idolatria, in: Opera omnia, CC-SL 2
Literatura
ČASOPISY: Cahiers archéologiques
Jahrbuch für Antike und Christentum
Rivisita di archeologia cristiana
Römische Quartalschrift für christliche Altertumskunde und Kirchengeschichte
Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts
Kairos
Altheim F., Der unbesiegte Gott. Heidentum und Christentum. Hamburg 1957
Andersen C., Einführung in die Christliche Archeologie. Berlin 1971
Baruffa A., Die Katakomben San Calisto, Vatikan 1992
Bogler Th., Der gute Hirt in liturgischer Textüberlieferung des Morgen- und Abendlandes. In: Liturgische Zeitschrift 3. Jg. 6-7, Regensburg 1930-1931
Bovini G., I Sarcofagi Paleocristiani. Determinazione della loro cronologia mediante l´analisi dei ritratti. Citta del Vaticano,
Brenk B., Spätantike und frühes Christentum, Propyläyen Kunstgeschichte, Suppl. Bd.1,
Berlin 1977
Brown P., Autorita a posvátné. Aspekty christianizace římského světa. Praha 1995
Bourguet P., Die frühe christliche Kunst. Stuttgart 1973
Cabrol F. - Leclercq H. - Marrou H.I., Dictionnaire d´ archeologie chrétienne et de liturgie,
15 dílů. Paris 1908-1953
Češka J., Zánik antického světa. Praha 2000
Cibulka J., Starokřesťanská ikonografie a zobrazování Ukřižovaného. Praha 1924
Constantin und Christus. Das Bildprogram in Kaiserkulträumen und Kirchen. In: Spätantike und frühes Christentum. Ausstellungskatalog, Frankfurt a. M. 1984
Corby Finney Paul Corby: The Invisible God. The Earlies Christians on Art.
Dawson Ch., Zrození Evropy. Praha 1994
Deichmann F. W., Einführung in die Christliche Archäologie. Darmstadt 1983
Deichmann F.W., Frühchristliche Kirchen in Rom. Basel 1948
Deichmann F.W. - Bovini G - Brandenburg H., Repertorium der christlich - antiken
Sarkophage, díl 1.- Rom und Ostia. Wiesbaden 1967
De Rossi G.B., La Roma sotterranea cristiana descritta ed illustrata, 3 Bde. Rom 1864-77
Dostálová R. - Hošek R., Antická mysteria. Praha 1997
Dobschütz F., Christusbilder. Leipzig 1899
Dölger F.J., Ichtys, díl 1-5. Freiburg-Münster 1910-1943
Effenberger A., Frühchristliche Kunst und Kultur. Leipzig 1984
Elliger W., Die Stellung der alten Christen zu den Bildern in den ersten vier Jahrhunderten. Leipzig 1930
Elsner Jaś, Art and the Roman Viewer: The Transformation of Art from the Pagan World to Christianity. Cambrige 1995
Elsner Jaś, Imperial Rome and Christian Triumph: The Art of the Roman Empire A.D. 100-450. Oxford 1998.
Rutgers Leonard Victor, Subterranean Rome. In Search of the Roots of Christianity in the Catacombs of the Eternal City. New York 2000
Ferrua A, La pitture della nuova catacomba di via Latina. Cittá del Vaticano 1960
Ferrua A., S. Sebastiano e la sua catacomba. Rom 1968
Fink J., Die römische Katakombe an der Via Latina. In: Antike Welt, 7. Jg, H. 1, S. 3-15. Feldmeilen 1976
Fink J., Die römischen Katakomben. Sondernummer vonn Antike Welt. Feldmeilen 1978
Gerke F. Die christlichen Sarkophage der vorkonstantinischen Zeit. Berlin 1940
Glory of Byzanc, katalog výstavy, New York 1998
Grabar A., Die Kunst des frühen Christentums. Von den ersten Zeugnissen christlicher Kunst
bis zur Zeit Theodesius I. München 1967
Jefferson Lee M. , The Heavenly Physician: Jesus as Healer in Early Christian Art;
Jefferson Lee M., Miracles and art; Christ the miracle worker in early Christian art
Kemp W., Christliche Kunst. Paris-London- München 1994
Kraeling C.H., The Synagogue. The Excavations at Dura Europos...Final Report, Bd. 8 1,
New Haven 1956
Kraft H., Slovník starokřesťanské literatury. Kostelní Vydří 2005
Kraeling C.H., The Christian Bulding. The Excavations at Dura Europos...Final Report, Bd. 8
2, New Haven 1967
Krautheimer R., Early Christian and Byzantine Architecture. Harmondsworth 1979
Krautheimer R., Corpus Basilicarum Christianarum Romae, 5 dílů. Citta del Vaticano
1937-1977
Ladner G., Handbuch der frühchristlichen Symbolik. Gott-Kosmos-Mensch.Stuttgart-Zürich 1992
L´ Orange H.P.L. - Gerkan A., Der spätantike Bildschmuck des Konstantinsbogens, 2 Bde.
Berlin 1939
Markschies, Ch., Mezi dvěma světy. Dějiny antického křesťanství. Praha 2005
Marucchi O., Le Catacombe Romane. Rom 1933
Mathews Thomas F.: The Clash of Gods: A Reinterpretation of Early Christian Art . Princeton 1996.-
Matoušek J., Gnose. Praha 1994
Matthiae G., Mosaici medioevali delle chiese di Roma, 2 Bde. Rom 1967
Meer, F. van der, Altchristliche Kunst. Köln 1960
Nestori A., Repertorio topografico delle pitture delle catacombe romane. Cittá del Vaticano
1975
Nicolai F.V- Bisconti F. - Mazzoleni D., Roms christliche Katakomben. Regensburg 1998
Oakeshott W., Die Mosaiken von Rom. Leipzig 1967
Pokorný P., Píseň o perle. Praha 1986
Pokorný P., Řecké dědictví v Orientu. Praha 1993
Quasten J., Das Bild des Guten Hirten in den altchristlichen Baptisterien und in den Tauliturgien des Ostens und Westens. In: Pisciculi, Festschrift für J. Dölger. Münster 1939
Rankin D., Tertulianus a církev. Praha 2002
Reallexikon für Antike und Christentum, hrsg. Th. Klauser, Stuttgart 1950
Rice D.T., Beginn und Entwicklung christlicher Kunst. Köln 1961
Schöne W.-Kollwitz J.-Campenhausen H., Das Gottesbild im Abendland. 2. Aufl. Witten und Berlin 1959
Schubert K., Židovské náboženství v proměnách věků. Praha 1995
Schubert K., Ježíš ve světle tradiční židovské literatury. Praha 2003
Stange A., Das frühchristliche Kierchengebäude als Bild des Himmels. Köln 2005
Stützer H.A., Frühchristliche Kunst in Rom. Köln 1991
Stützer H.A., Die Kunst der römischen Katakomben. Köln 1983
Styger P., Die römischen Katakomben. Archäologische Forschungen über den Ursprung und
die Bedeutung der altchristlichen Grabstätten. Berlin 1933
Styger P., Römische Märtyrergrüfte. Berlin 1935
Testini P., Archeologia cristiana. Rom 1958 (2. vyd. 1980)
Testini P., Le catacombe e gli antichi cimiteri cristiani in Roma. Bologna 1966
Vouga F., Dějiny raného křesťanství. Brno 1997
Volbach W.F., Frühchristliche Kunst. Die Kunst der Spätantike in West- und Ostrom.
München 1958
Volbach W.F., Elfenbeinarbeiten der Spätantike uns des frühen Mittelalters, 3. vyd.
Mainz 1976
Weckwerth A., Zur Symbolik des altchristlichen und frühmittelalterlichen Kirchengebäudes,
in: G. Kunze, Lehre - Gottesdienst - Kirchenbau in ihren gegenseitigen
Beziehungen II. Göttingen 1960, s. 246-280.
Weitzmann K., Age of Spirituality. Katalog New York 1979
Weitzmann K., The Monastery of Saint Catherine at Mount Sinai. The Icons, Bd. 1: From the
Sixth to the Tenth Century. Princenton 1976
Weitzmann K., Ikonen aus dem Katharinenkloster auf dem Berge Sinai. Berlin 1980
Wellen G.A., Theotokos, Eine ikonographische Abhandlung über das Gottesmutterbilder in frühchristlicher Zeit. Utrech-Amsterdam 1959
Wilpert J., Die Malereien der Katakomben Roms. Freiburg 1903
Wilpert J., Die römischen Mosaiken und Malereien der kirchlichen Bauten vom 4. bis 13.
Jahrhundert, 4 Bde. Freiburg 1916
Wilpert J., I sarcofagi cristiani antichi, 2 díly textu, 3 díly obr. Rom 1929, 1932, 1936
Wilpert J. - Schumacher W.N., Die römischen Mosaiken der kirchlichen Bauten vom 4. bis
13. Jh. Freiburg-Basel-Wien 1976
Wirth F., Römische Wandmalerei vom Untergang Pompejis bis ans Ende des 3. Jh..
Berlin 1934 (nové vydání 1968)
Wulf O., Altchristliche und mittelalterliche, byzantinische und italienische Bildwerke
(Beschereibung der Bildwerke der christlichen Epochen, Bd. 3, T. I a II,
Berlin 1909-1911
Wulf O., Altchristliche und byzantinische Kunst. Handbuch der Kunstwissenschaft. Berlin-Neuabelsberg 1914
Wulf O., Altchristliche und byzantinische Kunst, 2 Bde. Neubabelsberg 1914-18,
Bibliographisch-kritischer Nachtrag. Potsdam 1935
Zeppegno L., Alla scoperta di Roma sotteranea. Rom 1980
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK