PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Vývoj středověkých hradů - ADU100400
Anglický název: Development of Medieval Castles
Zajišťuje: Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: ADU500269
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Vladislav Razím
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Adamcová, Ph.D. (14.09.2018)
V rámci dějin umění středověkého období představuje jeden z významných předmětů studia architektura hradů. Souvisí to zejména se skutečností, že hrady bývaly produktem elit tehdejší společnosti, které měly možnost využívat nejvyšší kvalitu stavební a umělecké tvorby. Hrady často sloužily více účelům, a proto jsou velmi obsažným pramenem, s přesahy do dalších oborů. Bez studia hradů nelze získat ucelený pohled na kulturně historický vývoj středověku.

Přednášky v průběhu jednoho semestru shrnou to zásadní a poskytnou souhrnný přehled problematiky hradů zejména pro období od 12. do 16. století, v kontextu evropského vývoje. Pozornost bude věnována funkcím a významu hradů, vztahu k městům a dalším prvkům osídlení, stejně jako dějinám, metodám a potřebám jejich studia. Část přednášek se zaměří na jednotlivé vybrané, z různých hledisek zvláště instruktivní příklady. Stranou nezůstanou metodické otázky, které mají širší platnost a využití při studiu dějin umění.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Adamcová, Ph.D. (14.09.2018)

Vybraná literatura:

 

  1. Povinná

Dobroslava Menclová, České hrady, díl 1–2. Praha 1972 a 1976.

Tomáš Durdík – Pavel Bolina, Středověké hrady v Čechách a na Moravě. Praha 2001.

Vladislav Razím, Zříceniny hradů a městské hradby v současné praxi památkové péče,

Památky středních Čech 24, č. 2, 2010, s. 10–60.

 

  1. Doporučená

August Sedláček, Hrady, zámky a tvrze království českého, díl 1–15, Praha 1882–1887.

Tomáš Durdík, Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Praha 1999 (a pozdější dodatky).

Miroslav Plaček, Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádků a tvrzí, Praha 2001(a

pozdější dodatky).

Pavel Kouřil – Dalibor Prix – Martin Wihoda, Hrady českého Slezska. Brno – Opava 2000.

František Musil, Úvod do kastellologie 1 a 2. Hradec Králové 2006.

 

  1. Doporučená speciální

Vladislav Razím, K otázkám stavebního vývoje a původu hradu Týřova. Poznámky k

metodice výzkumu hradů v bývalém královském hvozdu, Archeologické rozhledy LIV,

č. 3, 2002, s. 625–680.

Vladislav Razím, Nad počátky hradů české šlechty, Archeologické rozhledy LVI, č. 1,

2004, s. 176–214.

Vladislav Razím, O tzv. hradech přechodného typu, Archeologické rozhledy LVII, č. 2,

2005, s. 351–380.

Vladislav Razím ed., Přemyslovské Křivoklátsko. 900 let hradu Křivoklátu. Praha 2010.

František Gabriel – Jaroslav Panáček – Kamil Podroužek, Helfenburk. Hrad pražských

arcibiskupů. Dřísy: Hrádek 2011.

Vladislav Razím, Vizmburk. Raně gotický hrad a jeho proměny. Příloha časopisu

Průzkumy památek XIX, Praha 2012.

Městský hrad v Písku jako předmět mezioborového výzkumu historické architektury,

Archeologické rozhledy LXVI, 2014, č. 3, s. 493–514.

Výtvarné a symbolické prvky středověkých fortifikačních staveb, in: A. Mudra – M. Ottová

edd., Trans montes, Podoby středověkého umění v severozápadních Čechách. Praha 2014,

s. 108–127.

 

  1. Periodika a sborníky

Castellologica Bohemica

Průzkumy památek

Dějiny staveb

Svorník

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK