PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Dějiny skandinávských literatur I - ADK210010
Anglický název: History of Scandinavian Literatures I
Zajišťuje: Ústav germánských studií (21-UGS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Helena Březinová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Helena Březinová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Helena Březinová, Ph.D. (10.11.2019)
1. úvod; seversko-české vztahy
2. staroislandská literatura; eddická a skaldská poezie
3. Snorriho Edda
4. ságová literatura
5. Saxonova kronika; balady
6. období reformace a humanismu; baroko
7. salmedigtning
8. osvícenství; Holberg (Konvář politikem)
9. Søren Kierkegaard
10. preromantismus a romantismus
11. N. F. S. Grundtvig
12. S. S. Blicher – mezi romantismem a realismem
13. H. Ch. Andersen
14. H. Ch. Andersen


Popis kurzu: Kurz přehledně popisuje vývoj skandinávských literatur od počátků písemnictví až po romantismus. Zvláštní pozornost je věnována období středověku, kdy se rozvíjela kulturně velmi specifická literatura islandská. Jde především o eddickou a skaldskou poezii a její hlavní dva prameny, Písňovou Eddu a Snorriho Eddu, které jsou současně vzácným zdrojem informací o staroseverské mytologii. Pozornost je věnována také jedinečnému islandskému žánrovému útvaru – ságám. Z pozdějších období jsou významnými kapitolami dějin skandinávských literatur osvícenský klasicismus a romantismus. V tomto ohledu se studenti blížeji seznámí zejména s díly vlivných osobností jako Ludvig Holberg a N. F. S. Grundtvig. Předmět také poskytne úvod do díla Sørena Kierkegaarda.

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Helena Březinová, Ph.D. (10.11.2019)

Doporučená literatura (primární a sekundární):

Edda. Praha: Argo, 2004.

Snorri Sturluson. Edda a Sága o Ynglinzích. Praha: Argo, 2003.

Staroislandské ságy. Praha: SNKLU, 1965.

Sága o Völsunzích a jiné ságy o severském dávnověku. Praha: Argo, 2011.

Bellman, Carl Michael. Sestry, bratří – číše výše. Brno: Blok, 1994.

Busck, S. a Poulsen, H. Dějiny Dánska. Praha: Lidové noviny, 2007.

Gardiner, Patrick. Kierkegaard. Praha: Argo, 1996.

Gustafson, Alrik. Dějiny švédské literatury. Brno: Masarykova univerzita, 1998.

Hroch, M., Kadečková, H. a Bakke, E. Dějiny Norska. Praha: Lidové noviny, 2005.

Kadečková, Helena: Dějiny Islandu. Praha: Lidové noviny, 2001.

Kadečková, Helena: Dějiny severských literatur. Středověk. Praha: Univerzita Karlova, 1989.

Starý, Jiří. „Umění opisu.“ Souvislosti, roč. 13 (2002), č. 2: 19-57.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Helena Březinová, Ph.D. (10.11.2019)

Požadavky pro atestaci: Zápočet bude udělen na základě písemného testu, který prověří znalosti látky probírané v kurzu.

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK