PředmětyPředměty(verze: 821)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Úvod do osmanštiny - ADIV00135
Anglický název: Introduction to Ottoman
Zajišťuje: Ústav Blízkého východu a Afriky (21-UBVA)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2009
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 --- [hodiny/týden]
letní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: PhDr. Petr Kučera, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: BVAKUCER (24.09.2008)

Podmínky úcasti: kurz je urcen primárne pro studenty arabistiky a dejin a kultury islámských zemí. Predpokladem je znalost
arabského písma (studenti bez znalosti arabského písma necht me pred zahájením kurzu kontaktují). Základní znalost
moderní turectiny je vítána, ale není podmínkou.
Zakoncení: zápocet na konci letního semestru. Ke splnení zápoctu je vyžadována pravidelná úcst na hodinách (min. 75%)
a splnení záverecné ústní zkoušky z cetby vybraného textu.
Popis kurzu: Cílem kurzu je seznámit studenty se základními charakteristikami osmanského jazyka a uvést je do cetby textu
v osmanštine. Vybrány budou texty z konce 19. a pocátku 20. století.
Literatura
Poslední úprava: BVAKUCER (24.09.2008)

Literatura:

Wely Bolland, Praktisches türkisches Lehrbuch zum Gebrauch im Selbstunterricht und an Lehranstalten, Stuttgart: W. Violet 1917.

Faruk Kadri Timurta?, Osmanl?ca, Istanbul : Küçükayd?n Matbaas?, 1962

Muharrem Ergin, Osmanl?ca dersleri, Istanbul: ?stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yay?nlar? 1977

Julius T. Zenker, Türkisch-Arabisch-Persisches Handwörterbuch, Dictionnaire turc-arabe-persan, Leipzig: Olms 1994 (reprint vydání z let 1866-1876).

?smail Parlat?r, Olcay Önertoy, Tanzimat Sonras? Osmanl?ca Metinler, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Co?rafya Fakültesi Yay?nlar?. Ankara 1987.

Sylabus
Poslední úprava: BVAKUCER (24.09.2008)

1. Zvláštnosti osmanského písma.

2. Základní gramatické jevy, slovesa.

3. Podstatná jména, singulár-plurál, ur?enost-neur?enost, syntaktické postavení podst. jm. ve v?t?, p?ivlast?ovací koncovky, systém tureckých pad?, vyjad?ování rodu

4. P?ídavná jména: komparativ a superlativ, postavení p?ídavného jména, intenzifikace

5. ?íslovky a ?íselné výrazy, jejich klasifikace a užívání

6. Zájmena - funkce a formy jednotlivých typ?, sufix -ki, interogativa, neur?itá zájmena

7. P?íslovce a p?íslove?né výrazy, klasifikace, stup?ování

8. Postpozice - rozt?íd?ní, turecká klasifikace postpozic a jejich funkce

9. Spojky

10. Citoslovce.

11. Slovesný systém I.

12. Slovesný systém II.

13. Úvod do ?etby text?.

14. ?etba vybraných text? - školní u?ebnice

15. Básn?. P?ísloví.

16. Popis domu a rodiny.

17. Kratší prozaický text.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK