Souvislá pedagogická praxe - ADE620002
Anglický název: Continuous Teaching Practice
Zajišťuje: Ústav germánských studií (21-UGS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/52, Z [HS]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Věra Hejhalová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Věra Hejhalová, Ph.D.
Rozvrh ZS   Rozvrh LS   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Věra Hejhalová, Ph.D. (21.09.2023)
Tato praxe se realizuje pod vedením vyškoleného spolupracujícího učitele z fakultní školy a jedná se o komplexní přípravu studenta na učitelskou profesi.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Věra Hejhalová, Ph.D. (21.09.2023)

Cílem souvislé praxe je rozvinout klíčové učitelské kompetence v oblasti plánování, realizace a reflexe výuky a naučit se při vlastní výuce pod dohledem fakultního učitele aplikovat poznatky získané v předcházejících typech praxí (tj. praxe náslechové a praxí průběžných) a v předmětech oborových didaktik, pedagogiky a psychologie. Všechny materiály, které student v průběhu praxe zpracovává, se stávají součástí učitelského portfolia. 

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Věra Hejhalová, Ph.D. (21.09.2023)

Realizace praxe v rozsahu min. 52 hodin strávených na fakultní škole, z toho 36 hodin přímé výuky. Předložení deníku z praxe, který obsahuje reflexe náslechových hodin, přípravy do vlastních výstupů a reflexe vlastních odučených hodin.

Kladné hodnocení provázejícího učitele.

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Věra Hejhalová, Ph.D. (21.09.2023)

Základní literatura:

Čapek, R. (2001) Pedagogická praxe pro studenty: od hospitace k souvislé praxi. Hradec Králové: Gaudeamus.

 

Doporučená literatura:

Bailey, K. M. (2006) Language teacher supervision. A case-based approach. Cambridge: Cambridge University Press.

Bitljanová, V. & Edwards, S. & Pekařová, I. (2000) Práce se studenty na praxi ve škole. Příručka pro mentory. Liberec.

Malderez, A. & C. Bodóczky. (1999) Mentor courses. Cambridge: Cambridge University Press.

Mason, J. (2002) Researching your own practice. London: Routledge.

Machalová, M. (1997) Mikrovyučování jako specifické situační učení. Pedagogická orientace 4, Brno.

Saginor, N. (2008) Diagnostic classroom observation. Thousand Oaks: SAGE. Corwin Press.

Wajnryb, R. (1992) Classroom observation tasks: A resource book for language teachers and trainers. Cambridge: Cambridge University Press.

Walker, R. & C. Adelman (2005) A guide to classroom observation. London: Routledge.

Wragg, E.C. (1999) An Introduction to Classroom Observation. London: Routledge

Metody výuky -
Poslední úprava: Mgr. Věra Hejhalová, Ph.D. (21.09.2023)

Účast na náslechových hodinách v rozsahu min. 2h u každé třídy, kde následně bude praktikant vyučovat.

Příprava a přímá účast na výuce.

Reflexe náslechů i vlastních výstupů (s provázajícím učitelem i vlastní)

V případě přechodu fakultních škol do distanční výuky přímý podíl na přípravě a realizaci on-line hodin ve stejném rozsahu jako je předepsána výuka prézenční.

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Věra Hejhalová, Ph.D. (21.09.2023)

Souvislá praxe má tyto klíčové složky:

1)            2 náslechy v každé třídě, v níž posléze budou učit;

2)            příprava na vlastní vyučování – vypracování plánů hodin a jejich rozbor s provázejícím učitelem;

3)            vyučování v celkové délce 36 hodin pod dohledem provázejícího učitele;

4)            rozbor odučených hodin s provázejícím učitelem;

5)            reflexe v deníku z praxe;

6)            účast na běhu školy (dozory, pedagogické porady, rodičovské schůzky atp.);

7)            instruktážní (před začátkem) a rozborový (po ukončení) seminář vedený vedoucím praxe.