PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Průběžná pedagogická praxe - ADE620001
Anglický název: Periodic Teaching Practice
Zajišťuje: Ústav germánských studií (21-UGS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Věra Hejhalová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Věra Hejhalová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Věra Hejhalová, Ph.D. (29.01.2020)
Cílem kurzu je vytvořit podmínky pro propojení teoretické a praktické přípravy budoucích učitelů formou pedagogických pozorování na vybraných středních školách, následných rozborů a diskusí o klíčových tématech učitelské praxe, jako jsou např. příprava na vyučování, hodnocení, výběr a adaptace materiálů, třídní management, individualizace výuky, spolupráce s rodiči, začínající učitel aj. Jádrem kurzu budou observace středoškolských učitelů při výuce (3 x 4 vyučovací hodiny) a jejich následný rozbor za přítomnosti příslušného učitele a/nebo vedoucího učitele praxí na FF. Studenti se seznámí s různými observačními technikami a získají dovednost je v praxi aplikovat a volit vhodné techniky pro různé účely. Dále se naučí podávat zpětnou vazbu vyučujícímu formou post-observačního rozboru a observačního protokolu. Seznámí se i s možnostmi aplikace observačních dovedností pro účely pedagogického, didaktického a akčního výzkumu. Kurz je koncipován jako příprava na souvislou pedagogickou praxi a rozvíjí schopnosti reflektivního přístupu k učitelské profesi.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Věra Hejhalová, Ph.D. (29.01.2020)

Rozvinout analytické schopnosti a komunikační dovednosti potřebné ke kritickému zhodnocení výukového procesu na základě pedagogického pozorování.

Rozvinout chápání interakce učitele v jazykové třídě a rolí učitele a studentů.

Prohloubit chápání složek vstupujících do přípravy učitele na výuku.

Rozvinout chápání vyučování jako dynamického procesu zohledňujícího kurikulum, osnovy, cíle výuky a potřeby studentů v kontextu proměnných ovlivňujících vyučování.

Rozvinout schopnost skupinové spolupráce při hodnocení vyučování.

Rozvinout schopnosti potřebné pro sestavení efektivní zpětné vazby jak formou ústního rozboru, tak prostřednictvím observačního protokolu.

Rozvinout schopnosti aplikovat různé observační techniky pro řešení specifických problémů, které při výuce vyvstávají.

Deskriptory
Poslední úprava: Mgr. Věra Hejhalová, Ph.D. (29.01.2020)

Dokáži observovat své kolegy při výuce, rozpoznat různé metodické postupy v jejich práci a poskytnout jim konstrkutivní zpětnou vazbu.  

Dokáži kriticky zhodnotit observovanou výuku na základě znalostí teoretických principů.

Dokáži poskytnout efektivní zpětnou vazbu jak formou ústního rozboru, tak prostřednictvím observačního protokolu.

Dokáži chápat vyučování jako dynamický proces zohledňující kurikulum, osnovy, cíle výuky a potřeby studentů v kontextu proměnných ovlivňujících vyučování a tyto faktory zahrnout do zpětné vazby či protokolu.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Věra Hejhalová, Ph.D. (29.01.2020)

Účast na úvodním a závěrečném semináři na FF UK.

Účast na všech hospitačních blocích (3x 4 hodiny).

Účast na pohospitačních rozborech (3x 1 hodina).

Odevzdání 3 hospitačních protokolů.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Věra Hejhalová, Ph.D. (29.01.2020)

Bailey, K. M. (2006) Language teacher supervision. A case-based approach. Cambridge: Cambridge University Press.

Bitljanová, V. & Edwards, S. & Pekařová, I. (2000) Práce se studenty na praxi ve škole. Příručka pro mentory. Liberec.

Čapek, R. (2001) Pedagogická praxe pro studenty: od hospitace k souvislé praxi. Hradec Králové: Gaudeamus.

Malderez, A. & C. Bodóczky. (1999) Mentor courses. Cambridge: Cambridge University Press.

Mason, J. (2002) Researching your own practice. London: Routledge.

Saginor, N. (2008) Diagnostic classroom observation. Thousand Oaks: SAGE. Corwin Press.

Wajnryb, R. (1992) Classroom observation tasks: A resource book for language teachers and trainers. Cambridge: Cambridge University Press.

Walker, R. & C. Adelman (2005) A guide to classroom observation. London: Routledge.

Wragg, E.C. (1999) An Introduction to Classroom Observation. London: Routledge.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Věra Hejhalová, Ph.D. (29.01.2020)
  • dle aktualizace na začátku LS
Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Věra Hejhalová, Ph.D. (29.01.2020)

- studium učitelského studijního programu Učitelství pro střední školy

- úspěšně absolvovaný min. první semestr Didaktiky němčiny

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK