Entwicklungstendenzen der deutschen Sprache - ADE510006
Anglický název: German Language Development Tendencies
Zajišťuje: Ústav germánských studií (21-UGS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: němčina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Lenka Vodrážková, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Lenka Vodrážková, Ph.D.
Záměnnost : ADE500012
Je záměnnost pro: ADE500012
Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Lenka Vodrážková, Ph.D. (21.09.2023)
Těžištěm předmětu (přednáška + seminář) zaměřeného na vývojové tendence němčiny je nástin prehistorie (indoevropštiny, germánštiny) a dějin německého jazyka, které jsou pojednány na základě základní jazykově historické terminologie a jazykových jevů a procesů jako např. jazyková změna, periodizace, první a druhé hláskové posouvání, střída (Ablaut), přehláska (Umlaut), monoftongizace, diftongizace atd. Tendence jazykového vývoje jsou zároveň vyloženy z hlediska jednotlivých jazykových rovin (tj. grafematiky, fonematiky, morfematiky, syntaxe, lexika a pragmatiky), a to na základě vybraných textů od starohornoněmecké do novohornoněmecké doby. Východiskem výkladu pojetí proměn jazyka a vývoje německého jazyka je současný německý jazyk.<br>
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Lenka Vodrážková, Ph.D. (21.09.2023)

Cílem předmětu je seznámit studenty s prehistorií německého jazyka (tzn. s indoevropským a germánským obdobím) a s dějinami německého jazyka od starohornoněmeckého do novohornoněmeckého období., a to na základě stěžejných vývojových tendencí v grafematice fonematice, morfematice, syntaxi a pragmatice. Přehled procesu vývoje německého jazyka je prezentován s ohledem na německý současný jazyk. Zároveň si kurz klade za cíl seznámit studenty se základní odbornou literaturou. 

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Lenka Vodrážková, Ph.D. (21.09.2023)

 • aktivní účast (max. 3 absence)
 • krátké referáty k odborné literatuře (10 min.)
 • práce s odbornou literaturou
 • příprava na práci s texty
 • písemný test (terminologie k jazykovému vývoji a dílčím jazykovým změnám, práce s texty)

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Lenka Vodrážková, Ph.D. (21.09.2023)

 • Ernst, P.: Deutsche Sprachgeschichte. Wien 32021.
 • Fleischer, W./Helbig, G./Lerchner, G. (vyd.): Kleine Enzyklopädie – Deutsche Sprache. Frankfurt/M. 2001.
 • Masařík, Z./Brom, V.: Historische Entwicklung des Deutschen. Übersichtstabellen – Kommentare – Textproben. Brno 2005.
 • Stedje, A.: Deutsche Sprache gestern und heute: Einführung in Sprachgeschichte und Sprachkunde. Stuttgart 62007.
 • Stricker, S./ Bergmann, R./Wich-Reif, C.: Sprachhistorisches Arbeitsbuch zur deutschen Gegenwartssprache. Heidelberg 2012.
 • Šimečková, A.: O němčině pro Čechy., Praha 21996.
 • Wolff, G.: Deutsche Sprachgeschichte von den Anfängen bis zur Gegenwart: Ein Studienbuch. Stuttgart 62009.

Sylabus - němčina
Poslední úprava: PhDr. Lenka Vodrážková, Ph.D. (21.09.2023)

Themenbereiche der Lehrveranstaltung zu sprachhistorischen Tendenzen des Deutschen

 • Einleitung in die Diachronie: Sprachwandel; Sprachstufe; Faktoren des Sprachwandels.
 • Vorgeschichte I: Indogermanisch (Forschungsstand, Gliederung, Charakteristik).
 • Erste (germanische) Lautverschiebung: Charakteristik, Beziehung zur dt. Gegenwartssprache.
 • Vorgeschichte II: Germanisch (Forschungsstand, Gliederung, Charakteristik).
 • Zweite (hochdeutsche) Lautverschiebung: Charakteristik, Folgen (dialektale Gliederung des Deutschen).
 • Periodisierung der deutschen Sprache: Periodisierungsvorschläge, Abgrenzungskriterien der einzelnen Sprachstufen.
 • Sprachhistorische Tendenzen des Deutschen: Graphematik.
 • Sprachhistorische Tendenzen des Deutschen: Phonematik (Vokalismus).
 • Sprachhistorische Tendenzen des Deutschen: Phonematik (Konsonantismus).
 • Sprachhistorische Tendenzen des Deutschen: Formenbestand (Substantive, Adjektive, Pronomen, Verben).
 • Sprachhistorische Tendenzen des Deutschen: Syntax (Satzarten, Verbstellung, Konnektoren).
 • Sprachhistorische Tendenzen des Deutschen: Lexik.
 • Sprachhistorische Tendenzen des Deutschen: Pragmatik.
 • Normierungstendenzen und -prozesse der deutschen Sprache.