PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Praktische Grammatik des Deutschen II - ADE110020
Anglický název: German Grammar Practical Course II
Zajišťuje: Ústav germánských studií (21-UGS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: němčina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Věra Hejhalová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace - němčina
Poslední úprava: Mgr. Věra Hejhalová, Ph.D. (09.02.2018)
Cílem tohoto prakticky orientovaného předmětu je aktivní zvládnutí komplexních jazykových struktur, a to primárně slovesných. V popředí zájmu stojí normativní korektnost jednotlivých jazykových jevů (spisovná němčina). Česko-německý kontrastivní přístup tvoří základní rámec jednotlivých tematických okruhů.

Praktická gramatika II je realizována formou standardních seminářů (2 hod. týdně). Náplň seminářů tvoří především praktické procvičování látky, kontrola zadaných domácích úkolů a průběžné testy (celkem 4, přehled témat viz níže). Důraz se klade na samostatnou domácí přípravu, která je povinná (rozpis témat viz níže).
Podmínky zakončení předmětu - němčina
Poslední úprava: Mgr. Věra Hejhalová, Ph.D. (09.02.2018)

Absence max. 3x/semestr. V odůvodněných případech může být přihlédnuto k zvláštním okolnostem (nemoc, závažná situace v rodině). Mezi zvláštní okolnosti nepatří pracovní povinnosti v rámci zaměstnaneckého poměru. 

Kurs je zakončen zkouškou ve formě písemného testu, který trvá maximálně 120 minut, popř. méně. Vypsány budou celkem tři termíny. Test pokrývá látku Praktické gramatiky I a II.  

Podmínky připuštění ke zkoušce:

- docházka

- průměrný výsledek průběžných testů LS na 65 % a lépe  

- zápočet z předmětu Praktická gramatika I

 

Studentům, kteří průběžné testy v LS napíší s výsledkem 85% a lépe, bude závěrečný test prominut. Zámka se vypočítá zprůměrováním zápočtového testu ze ZS a průměrem testů v LS (soupis známek viz dále). Ti, kteří na tento průměr nedosáhnou, se dostaví na závěrečný test, do jehož hodnocení se výsledky průběžných testů nezapočítávají. Závěrečný test obsahuje látku ZS i LS. K předchozím výsledkům se nepřihlíží. Závěrečný test bude hodnocen takto: 100-85% - 1, 84-75% - 2, 74-65 – 3, 64-0% - neuspěl/a. Budou vypsány 3 termíny.

Literatura - němčina
Poslední úprava: Mgr. Věra Hejhalová, Ph.D. (09.02.2018)

Povinné materiály

·         Berglová, E./Formánková, E./Mašek, M. (2002): Moderní gramatika němčiny. Fraus. Plzeň.

Nepovinné materiály (výběr)

 

·         Dreyer, H./Schmidt, R. (2012): Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik. Hueber.

·         Dusilová et al. (1998): Cvičebnice německé gramatiky. Polyglot. Praha.

·         Hall, K. / Scheiner, B. (2001): Übungsgrammatik für Fortgeschrittene. Hueber.

·         Helbig, G./Buscha, J. (2000): Übungsgrammatik Deutsch. Leipzig.

·         Institut für Deutsche Sprache (IdS) (2006) Grammis, das grammatische Informationssystem des IdS. URL: http://hypermedia.ids-mannheim.de (Stand 2006)

·         Povejšil, Jaromír (2004): Mluvnice současné němčiny. Academia. Praha.

·         Rinas, K. (2003): Vorsicht – Fehler! Odstraňujeme nejčastější „české“ chyby v němčině. Fraus. Plzeň.

·         Šimečková, A./Doležal, J. (2000): Übungen in deutscher Grammatik für Fortgeschrittene. Karolinum. Praha.

Sylabus - němčina
Poslední úprava: Mgr. Věra Hejhalová, Ph.D. (09.02.2018)

Harmonogram seminářů

Datum

Téma

Povinná domácí příprava

 

21.02.

Organizace, opakování

---

 

28.02.

Odlučitelné a neodlučitelné předpony

Berglová et al.

 

07.03.

Rozkazovací způsob, zvratná slovesa

Berglová et al.

 

14.03.

Futur, préteritum

Berglová et al.

 

21.03.

Příčestí, perfektum, plusquamperfektum

Berglová et al.

 

28.03.

Trpný rod

Berglová et al.

 

04.04.

Trpný rod

Berglová et al.

 

11.04.

Trpný rod

Berglová et al.

 

18.04.

Konjunktiv

Berglová et al.

 

25.04.

Konjunktiv

Berglová et al.

 

02.05.

Konjunktiv

Berglová et al.

 

09.05.

Vazby sloves

Berglová et al.

 

16.5.

odpadá – služební cesta

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK