PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Praktische kontrastive Phonetik des Deutschen I - ADE110005
Anglický název: Practical Contrastive Phonetics of the German Language I
Zajišťuje: Ústav germánských studií (21-UGS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: němčina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Mgr. Vít Dovalil, Ph.D.
Thomas Schneider, Dr. phil.
Vyučující: PhDr. Mgr. Vít Dovalil, Ph.D.
Thomas Schneider, Dr. phil.
Rozvrh   Nástěnka   
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout A1 Phonetik 26112019.zip Thomas Schneider, Dr. phil.
stáhnout A2 Phonetik 03122019.zip Thomas Schneider, Dr. phil.
stáhnout A3 Phonetik 10122019.zip Thomas Schneider, Dr. phil.
stáhnout A4 Phonetik 17122019.zip Thomas Schneider, Dr. phil.
stáhnout Materialien01.zip Thomas Schneider, Dr. phil.
stáhnout Materialien02.zip Thomas Schneider, Dr. phil.
stáhnout Materialien03.zip Thomas Schneider, Dr. phil.
stáhnout Materialien04.zip Thomas Schneider, Dr. phil.
stáhnout Materialien05a.zip Thomas Schneider, Dr. phil.
stáhnout Materialien05.zip Thomas Schneider, Dr. phil.
Anotace - němčina
Poslední úprava: PhDr. Pavel Machač, Ph.D. (30.09.2016)
Předmět zahrnuje:<br>
• úvod do problematiky zvukové stránky jazyka a řeči se zaměřením na základní poznatky potřebné zejména (a) pro osvojení foneticko-fonologických zákonitostí v němčině a češtině, (b) pro řečovou praxi, (c) pro případné další teoretické studium;<br>
• současnou kodifikaci standardní výslovnosti, včetně variability forem;<br>
• praktický výcvik vlastní výslovnosti, cvičný poslech zvukových textů, rozbor a odstraňování výslovnostních nedostatků.<br>
<br>
Témata (zvláště s ohledem na specifika němčiny a češtiny):<br>
1. základní zvukové rozdíly mezi němčinou a češtinou a jejich systematizace,<br>
2. úvod do produkce řeči, vztah produkce a percepce řeči,<br>
3. mluvní styly a standardní výslovnost,<br>
4. artikulační orgány a jejich funkce,<br>
5. srovnávací fonetická transkripce (IPA) jako odraz standardní a reálné výslovnosti,<br>
6. vokalická artikulace (systém vokálů v češtině a němčině, vokalická kvalita a kvantita, labializované vokály přední řady, redukované vokály, diftongy, ráz)<br>
7. konsonantická artikulace (systém konsonantů v češtině a němčině, realizace kontrastu fonologické znělosti v němčině a v češtině, asimilace znělosti, aspirace, Ich-Laut vs. Ach-Laut, konsonantické a vokalické [r], velární nazála, laryngální frikativa atd.)
Podmínky zakončení předmětu - němčina
Poslední úprava: PhDr. Pavel Machač, Ph.D. (12.01.2017)

Zápočet

Individuální domácí příprava dle pokynů pedagoga

Nahrávka vlastního projevu pro společný fonetický rozbor

Transkripční test

Literatura - němčina
Poslední úprava: Mgr. Alžběta Racochová (09.06.2016)

Mangold, M. (2000, 2005): Das Aussprachewörterbuch. Duden 6, Mannheim: Dudenverlag

Krech, E.-M., Stock, E., Hirschfeld, U., Anders, L.-Ch. (2009): Deutsches Aussprachewörterbuch. Berlin

Machač, P. (2008): Výslovnost němčiny. Poznámky z teorie a cvičení. 2. přepracované vydání, Praha: Nakladatelství Karolinum

Rues, B., Redecker, B., Koch, E., Wallraff, U., Simpson, A. P. (2009): Phonetische Transkription des Deutschen, Ein Arbeitsbuch. 2. přepracované a doplněné vydání (včetně CD), Tübingen: Gunter Narr Verlag,

Machač, P. (od 2016):Výslovnost němčiny. webové stránky (odkaz bude doplněn)

Kohler, K. J. (1999): Articulatory prosodies in German reduced speech. In: J.J. Ohala, Y. Hasegawa, M. Ohala, D. Granville & A.C. Bailey (eds.), Proceedings of the 14th International Congress of Phonetic Sciences, vol. 1, San Francisco, 89-92.

Niebuhr, O. & Kohler, K. J. (2011): Perception of phonetic detail in the identification of highly reduced words. Journal of Phonetics 39, 319-329.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK