PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Současný český jazyk V – spisovný jazyk a jazyková kultura - ACN510007
Anglický název: Contemporary Czech Language V - Standard Language and Language Culture
Zajišťuje: Ústav jazyků a komunikace neslyšících (21-UJKN)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: ABO700707
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Robert Adam, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. Robert Adam, Ph.D. (10.01.2017)
Jazykové chování, kultura jazykové komunikace. Normy komunikační, stylové, jazykové. Spisovná čeština, její norma a kodifikace. Principy regulace jazyka a jejich uplatňování v české jazykové kultuře. Mimolingvistické uvažování o jazykové kultuře: (ne)patřičnost v jazyce, jazykový kýč. Aktuální otázky jazykové kultury. V průběhu semináře se pracuje s konkrétním jazykovým materiálem a do výuky jsou zařazována i praktická korekční cvičení.

U tohoto předmětu je možný opakovaný zápis předmětu podle čl. 9 Pravidel pro organizaci studia na FF UK v Praze, která byla schválena AS FF UK v Praze dne 13. 5. 2010 a AS UK v Praze dne 28. 5. 2010 s účinností od prvního dne akademického roku 2010/2011.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. Robert Adam, Ph.D. (10.01.2017)

Orientovat se v jazykové situaci současné češtiny, seznámit se s vývojem uvažování české bohemistiky o spisovném jazyce a jazykové kultuře, zvládnout kritickou analýzu textů porušujících komunikačních normy a selhávajících při plnění svých funkcí v komunikaci.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. Robert Adam, Ph.D. (10.01.2017)

Aktivní práce v semináři, plnění průběžně zadávaných úkolů.  Písemný test v rozsahu probrané látky s oporou v odborné literatuře. 

Literatura
Poslední úprava: doc. Robert Adam, Ph.D. (10.01.2017)

BENEŠ, M. Jak a proč sociologizovat pohled na jazykovou kulturu. Naše řeč, 2016, roč. 99, s. 227–242.

BENEŠ, M.; PROŠEK, M.; SMEJKALOVÁ, K. Kodifikace a její role v současné společnosti. In ULIČNÝ, O.; SCHNEIDEROVÁ, S. (ed.). Studie k moderní mluvnici češtiny 2. Komunikační situace a styl. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013, s. 15–24.

CUŘÍN, F.; NOVOTNÝ, J. Celková charakteristika vývoje současné spisovné češtiny. In Vývojové tendence současné spisovné češtiny a kultura jazyka. Praha: SPN, 1974, s. 10–16.

CVRČEK, V. Koncept minimální intervence. Slovo a slovesnost, 2008, roč. 69, s. 284–292.

ČMEJRKOVÁ, S.; HAVLÍK, M.; HAVLOVÁ, E.; KADERKA, P. Analýza a hodnocení jazykové úrovně vybraných pořadů České televize za 2. pololetí 2008. Dostupné z WWW: <http://master.ceskatelevize.cz/pub/press/737.doc>. Oddíly Události, Události a komentáře a Kluci v akci.

DANEŠ, F. K dvěma základním otázkám kodifikace. In Kultura a struktura českého jazyka. Praha: Karolinum, 2009 [1977], s. 72–82.

DANEŠ, F. Situace češtiny: perspektiva i retrospektiva. In Kultura a struktura českého jazyka. Praha: Karolinum, 2009 [1995], s. 62–71.

DANEŠ, F. Celková situace. In DANEŠ, F. a kol. Český jazyk na přelomu tisíciletí. Praha: Academia, 1997, s. 12–18.

DOVALIL, V. Nad Dolníkovou Teórií spisovného jazyka o konceptuálních a metodologických problémech ve výzkumu jazykových norem a spisovné variety. Slovo a slovesnost, 2012, roč. 73, s. 135–147.

ERTL, V. Řeč a gramatika. In Dobrý autor. Výbor z jazykovědného díla. Praha: Akropolis, 2011 [1927], s. 111–117.

HALLER, J. Problém jazykové správnosti I. In Dar jazyka. Praha: Herrmann a synové, 2007 [1930], s. 11–30.

HAUSENBLAS, K. Kultura jazykového komunikování. In Aktuální otázky jazykové kultury v socialistické společnosti. Praha: Academia, 1979, s. 122–131.

HAUSENBLAS, O. Nevšednost a formálnost jako podstatné rysy spisovné češtiny. Naše řeč, 1993, roč. 76, s. 72–74.

HOMOLÁČ, J.; NEBESKÁ, I. Příspěvek ke kritické analýze pojmu jazyková norma. Slovo a slovesnost, 2000, roč. 61, s. 102–109.

JAMEK, V. Nechat jazyk kočkám – a cesty vlkům?Části 3 a 9. Vesmír, 2006, roč. 85, s. 241, 701.

JUST, V. Slovník floskulí. Praha: Academia, 2003. Hesla Čelí Deviza, s. 28–33.

KRAUS, J. et al. Současný stav a vývojové perspektivy kodifikace spisovné češtiny. Slovo a slovesnost, 1981, roč. 42, s. 228–238.

MAREŠ, P. Spisovnost a nespisovnost, formálnost a neformálnost. In: Přednášky z XLVI. běhu LŠSS. Praha: FF UK, 2003, s. 99–101.

HAVRÁNEK, B.; WEINGART, M. Obecné zásady pro kulturu jazyka; MATHESIUS, V. O požadavku stability ve spisovném jazyce. In Spisovná čeština a jazyková kultura. Praha: Melantrich, 1932, s. 245–258; 14–31.

PALKOVÁ, Z. Spisovný standard jazyka v mluvené komunikaci. In JANČÁKOVÁ, J.; KOMÁREK, M.; ULIČNÝ, O. (ed.). Spisovná čeština a jazyková kultura 1993. Praha: FF UK, 1995, s. 76–80.

SGALL, P. Neochuzujme spisovnou češtinu. Český jazyk a literatura, 1998/1999, roč. 49, s. 29–35.

STARÝ, Z. Jazykověda a teorie jazykové kultury. In JANČÁKOVÁ, J.; KOMÁREK, M.; ULIČNÝ, O. (ed.). Spisovná čeština a jazyková kultura 1993. Praha: FF UK, 1995, s. 60–65.

ULIČNÝ, O. Otázky kodifikace normy slovanských spisovných jazyků v postkomunistickém období; K sociolingvistické problematice ve slavistice a bohemistice postkomunistické éry. In Jazyk – jazykověda – komunikace. Slavica Pragensia XXXVIII. Praha: Karolinum, 2006 [1998], s. 47–57.

Sylabus
Poslední úprava: doc. Robert Adam, Ph.D. (10.01.2017)

Předmět se zaměřuje na tato témata: 1. Jazyková situace v současné češtině, modely stratifikace češtiny. 2. Vymezení pojmu spisovný jazyk, vývojové tendence v současné spisovné češtině. 3. Hovorová a obecná čeština. 4. Vztah spisovnosti a nespisovnosti v mluvené a psané komunikaci. 5. Vývoj názorů na jazykovou kulturu, kultura jazyka a kultura řeči, kultivovanost jazykového projevu. 6. Vlivy jiných jazyků na češtinu. 6. Postoje k jazyku. 7. Norma, úzus, kodifikace, současná kodifikace a její problémy.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK