PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Současný český jazyk I – gramatika a lexikologie - ACN500202
Anglický název: Contemporary Czech Language I – Grammar and Lexicology
Zajišťuje: Ústav bohemistiky pro cizince a komunikaci neslyšících (21-UBN)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Irena Vaňková, CSc., Ph.D.
Je prerekvizitou pro: ACN500211
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Předmět seznamuje se základními pojmy a tématy lexikologie, slovotvorby, morfologie a syntaxe a s hlavními přístupy k jejich zkoumání a popisu, zejména se zřetelem k (flektivní) češtině a v kontextu bohemistiky. Vede k osvojení příslušné terminologie.
Poslední úprava: Hudáková Andrea, Mgr., Ph.D. (22.09.2022)
Cíl předmětu

Získat orientaci v lexikálním, slovotvorném a gramatickém systému češtiny.

Poslední úprava: Vaňková Irena, doc. PhDr., CSc., Ph.D. (22.08.2022)
Podmínky zakončení předmětu

Aktivní účast (v případě prezenční výuky) a průběžná práce v semináři, plnění zadávaných úkolů. Písemná zkouška (minimální úspěšnost 70 %).

Poslední úprava: Hudáková Andrea, Mgr., Ph.D. (22.09.2022)
Literatura

(výběr)

 

ADAM, R. - BENEŠ, M. - BOZDĚCHOVÁ, I. - MARTÍNEK, F. - PROKŠOVÁ, H. - SYNKOVÁ, P. Gramatické rozbory češtiny (výklad a cvičení s řešeními). 2. vyd. Praha: Karolinum, 2019.

ADAM, R. Příručka k morfologii češtiny (výklad a cvičení s řešeními). 2. vyd. Praha: Karolinum, 2019. 

ČECHOVÁ, M. (ed.). Čeština – řeč a jazyk. Praha: ISV, 1996.

GEERAERTS, D. Teorie lexikální sémantiky. Praha: Karolinum, 2019.

Internetová jazyková příručka. Praha: ÚJČ AV ČR, 2008–. .

KARLÍK, P. – NEKULA, M. – RUSÍNOVÁ, Z. (ed.). Příruční mluvnice češtiny. Praha: NLN, 2001.

KARLÍK, P. - NEKULA, M. - PLESKALOVÁ, J. (eds.) Nový encyklopedický slovník češtiny I, II. Praha: Lidové noviny, 2016. Elektronická verze: Nový encyklopedický slovník češtiny on-line. CzechEncy, https://www.czechency.org/index.html

LEHEČKOVÁ, E. - SYNKOVÁ, P. Příručka k syntaxi češtiny (výklad a cvičení s řešeními). Praha: Karolinum, 2018.

Poslední úprava: Vaňková Irena, doc. PhDr., CSc., Ph.D. (22.08.2022)
Sylabus

1. Lexikologie a gramatika v širších kontextech. Subdisciplíny. Roviny a jednotky z hlediska  formy a funkce. 2. Slovo, lexém a alolex, pojmenování, lemma. Slovo – pojem – věc. Apelativa a propria. (Onomastika.) 3. Motivace, význam slovotvorný a lexikální. Přístupy k lexikální sémantice. Popis významu ve slovníku. Polysémie (a homonymie). Metafora a metonymie. 4. Lexikální systém a jazykový obraz světa. Stratifikace slovní zásoby. 5. Pragmatické aspekty slovní zásoby. Expresivita. Zdvořilost. Tabu. 6. Frazeologie. Frazém a idiom. Typy frazémů. 7. Slovotvorba. Onomaziologické kategorie. Slovotvorné způsoby, postupy, kategorie, typy. 8. Slovní druhy, kritéria kategorizace, přístupy. 9. Morfologické kategorie jmen a sloves. 10. Variantnost gramatických prostředků, gramatická změna. 10. Přístupy k analýze věty a vyšších syntaktických jednotek. 11. Syntaktické vztahy. 12. Slovosled.

V případě nařízeného omezení prezenční výuky budou studenti dostávat pravidelně výkladové texty a k nim úkoly (v Moodlu, popř. e-mailem) a vyučující jim bude pravidelně poskytovat zpětnou vazbu, jejíž forma bude vycházet z aktuální situace.

Poslední úprava: Vaňková Irena, doc. PhDr., CSc., Ph.D. (22.08.2022)
Vstupní požadavky

Předmět je určen studentům NMgr. studijního programu Čeština v komunikaci neslyšících (jedná se o součást jejich povinného studijího plánu). Ostatní zájemci musí svou příp. účast konzultovat s vyučující předmětu.

Poslední úprava: Hudáková Andrea, Mgr., Ph.D. (22.09.2022)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK