PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
PVS/VS Cvičení z českého jazyka III - ACN300601
Anglický název: PVS/VS Czech langage exercise III
Zajišťuje: Ústav jazyků a komunikace neslyšících (21-UJKN)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 1 (1)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Lucie Stanovská
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. (15.09.2019)
Předmět Cvičení z českého jazyka obsahově navazuje na předmět Doplňková čeština 2, jehož cílem je upevnit kompetence neslyšících studentů v ČJ - s akcentem na oblast lexikologie a slovotvorby - a dále je praktickou výukou rozvíjet.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. (15.09.2019)

Cílem předmětu Cvičení z českého jazyka je především praktické procvičování probíraných jevů se zaměřením na individuální problémy studentů.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Štěpán Matějka (20.06.2019)

Zápočet:

-          aktivní účast v semináři i domácí přípravě

-          přítomnost na min. 75 % vyučovacích hodin

-          plnění průběžných úkolů, dodržování termínů odevzdání úkolů

-          vedení sešitu/portfolia se studijními materiály, pracovními listy, vlastními texty a úkoly, slovní zásobou atd.

-          znalost doporučené studijní literatury

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Štěpán Matějka (20.06.2019)

BISCHOFOVÁ, J. - HASIL, J. - HRDLIČKA, M. - KRAMÁŘOVÁ, J. Čeština pro středně a více pokročilé. 3. vyd. Praha: Karolinum, 2012, 322 s. ISBN 978-80-246-1793-0.

BISCHOFOVÁ, J. - HRDLIČKA, M. a kol. Čeština pro cizince a azylanty B1. 1. vyd. Brno: SOZE, 2008, 199 s.

ČERMÁK, F. a kol. Slovník české frazeologie a idiomatiky 1.-4 . díl. 1. vyd. Praha: Leda, 2009, 3584 s. ISBN 978-80-7335-215-8.

HERCIKOVÁ, B. Přehled základní české gramatiky pro zahraniční studenty. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2009, 124 s. ISBN 978-802-4615-707.

KRAUS, J. Písemnosti v našem životě. 2. upr. vyd. Praha: Fortuna, 2005, 159 s. ISBN 80-716-8920-3.

Lexikologie pro základní školy [CD-ROM]. Praha: FF UK, 2003.

MACUROVÁ, A. - HOMOLÁČ, J. - SCHWABIKOVÁ, A. - VAŇKOVÁ, I. Umíme číst a psát česky: učebnice češtiny pro neslyšící. 1. vyd. Praha: Divus, 1998, 141 s. ISBN 80-902379-8-3.

MACUROVÁ, A. - HUDÁKOVÁ, A. - OTHOVÁ, M. Rozumíme česky: učebnice pro neslyšící. 1. vyd. Praha: DIVUS, 2003, 168 s. ISBN 80-867-9214-5.

MALIŠ, O. - MACHOVÁ, S. - SUK, J. Současný český jazyk: Lexikologie : (nauka o tvoření slov, lexikografie, slang). 2. dopl. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1997, 87 s. ISBN 80-7184-222-2.

NEKOVÁŘOVÁ, A. Čeština pro život 2: 15 moderních konverzačních témat. 1. vyd. Praha: Akropolis, 2012, 357 s. ISBN 978-80-87481-52-3.

NEKOVÁŘOVÁ, A. Čeština pro život: 15 moderních konverzačních témat. 1. vyd. Praha: Akropolis, 2006, 255 s. ISBN 80-869-0323-0.

OUŘEDNÍK, P. Aniž jest co nového pod sluncem: slova, rčení a úsloví biblického původu. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 1994, 261 s. ISBN 80-204-0469-4.

ZAORÁLEK, J. Lidová rčení. 4. vyd. Praha: Academia, 2000, 744 s. ISBN 80-200-0824-1.

 

Běžné středoškolské a vysokoškolské učebnice češtiny, příručky, mluvnice, slovníky.

Pracovní listy vytvořené učitelem podle aktuální jazykové úrovně a studijních potřeb frekventantů předmětu.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Lucie Stanovská (02.10.2019)

Seminář obsahově navazuje na předmět Doplňková čeština 3 (ACN100219). Cílem je především praktické procvičení probíraných témat.

 

Komunikačním jazykem předmětu Cvičení z českého jazyka III je český znakový jazyk a psaná čeština. Část výuky je možné vést formou e-learningu.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. (15.09.2019)

Předmět je určen především pro neslyšící studenty oboru Čeština v komunikaci neslyšících, pro něž je primárním jazykem český znakový jazyk. Neslyšící studenti jiných oborů FF či fakult UK, pro něž je primárním jazykem český znakový jazyk, mohou kurz navštěvovat po dohodě s vyučující. Studenti PedF UK mohou kurz navštěvovat ještě pod omluvě s fakultní kontaktní osobou pro studenty se speciálními potřebami. 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK