PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
PVS/VS Akademická angličtina pro neslyšící a nedoslýchavé studenty 2 - ACN300471
Anglický název: PVS/VS Academic English for the Deaf and Hard-of-Hearing 2
Zajišťuje: Ústav jazyků a komunikace neslyšících (21-UJKN)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Hana Hejlová
Vyučující: PhDr. Veronika Quinn Novotná, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Štěpán Matějka (09.01.2017)

Kurz akademické angličtiny je určený výhradně neslyšícím a nedoslýchavým studentům všech fakult Univerzity Karlovy, jejichž kompetence v angličtině odpovídají úrovni B2 dle CEFR. Kurz si mohou zapsat studenti, kteří úspěšně absolovovali kurz Anglický jazyk pro neslyšící a nedoslýchavé studenty 1-6, nebo studenti, kteří úspěšně napíší vstupní test na úrovni B2. Kurz se soustředí výhradně na psanou angličtinu, a to jak kompetenci receptivní (četbu), tak produktivní (psaní).

U tohoto předmětu je možný opakovaný zápis předmětu podle čl. 9 Pravidel pro organizaci studia na FF UK v Praze, která byla schválena AS FF UK v Praze dne 13. 5. 2010 a AS UK v Praze dne 28. 5. 2010 s účinností od prvního dne akademického roku 2010/2011.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Štěpán Matějka (09.01.2017)

Cílem předmětu je upevnit kompetence neslyšících studentů v AJ, seznámit je se specifiky angličtiny pro akademické účely a připravit je pro čtení a psaní akademických textů v angličtině.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Štěpán Matějka (09.01.2017)

PATERSON, Ken. English grammar and practice for Academic Purposes. Oxford: Oxford University Press, 2013. 

PORTER, David. Check your vocabulary for Academic English. Macmillian, 2008.

HEWINGS, Martin. Cambridge Academic English - an integrated skills course for EAP, Student´s book - advanced. Cambridge: Cambridge University Press, 2012.

MCCARTHY, Michael. Academic vocabulary in use. Cambridge: Cambridge University Press, 2012.

SAHANAYA, Wendy. IELTS preparation and practice: reading and writing: academic module. Melbourne: Oxford University Press, 2012.

WAYATT, Rawdon. Check your vocabulary for IELTS.  Macmillian, 2008.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Štěpán Matějka (09.01.2017)

Kurz je zakončen zápočtem, který je udělován na základě 70% docházky, 70% přípravy domácích úkolů, napsání 2 testů min. na 70% a aktivní práce v hodině.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Štěpán Matějka (09.01.2017)

- gramatický přehled, opakování obtížnějších gramatických jevů (např. pasivum, modální slovesa, slovesa s ´to´a infinitivem)  

- nácvik správné interpunkce

- rozšiřování slovní zásoby  s důrazem na slovní zásobu používanou v akademických textech 

- čtení akademických textů na různá témata a diskuse o nich

- nácvik psaní akademických textů (organizace textu, vyjádření srovnání a kontrastu, příčiny a důsledku, argumentace aj.)

 

Konverzace probíhá formou chatu.

Komunikačním kanálem je mluvená čeština a český znakový jazyk.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. (19.01.2018)

Kurz je určen všem neslyšícím, nedoslýchavým a ohluchlým studentům napříč UK, kteří jsou evidováni jako studenti se specifickými potřebami v kategorii B1 nebo B2.

Kompetence v angličtině odpovídající úrovni B2 dle CEFR - student úspěšně absolovoval kurz Anglický jazyk pro neslyšící a nedoslýchavé studenty 1-6 nebo napíše vstupní test na úrovni B2.

Absolvování jiných kurzů angličtiny/a nebo zkoušky z angličtiny v ÚJKN nebo kdekoli jinde na UK není podmínkou k přihlášení do tohoto kurzu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK